ST inom våra olika specialiteter

Information om specifika specialiteter

Rödmarkerat är länkar till information som finns om den specifika specialiteten.

Akademiska barnsjukhuset

Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomshematologi och onkologi
Barn- och ungdomskardiologi
Barn- och ungdomskirurgi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi


Akademiska laboratoriet

Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk kemi och farmakologi
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Klinisk patologi


Akutsjukvård och internmedicin

Akutsjukvård
Internmedicin


Anestesi och intensivvård

Anestesi- och intensivvård

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin


Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Nuklearmedicin
Radiologi (OBS = Bild och funktionsmedicin)
Neuroradiologi


Blod- och tumörsjukdomar

Hematologi
Onkologi
Gynekologisk onkologi
Palliativ medicin


Geriatrik

Geriatrik


Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Lungsjukdomar
Allergologi
Klinisk fysiologi
Kardiologi


Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar


Kirurgi

Kirurgi
Kärlkirurgi


Klinisk neurofysiologi, neurokiurgi och neurologi

Klinisk neurofysiologi
Neurokirurgi
Neurologi


Kvinnosjukvård

Obstetrik och gynekologi


Ortopedi och handkirurgi

Handkirurgi
Ortopedi


Plastik- och käkkirurgi

Plastikkirurgi


Psykiatri

Psykiatri
Äldrepsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Beroendemedicin


Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum

Rehabiliteringsmedicin
Smärtlindring


Sjukhusadministrationen

Socialmedicin


Specialmedicin, hud och reumatologi

Endokrinologi och diabetologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Hud- och könssjukdomar
Njurmedicin
Reumatologi


Thoraxkirurgi och -anestesi

Thoraxkirurgi


Urologi

Urologi


Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar


Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar
Röst- och talrubbningar
Hörsel- och balansrubbningar