Klinisk fysiologi

Vårdpersonal samtalar med kvinnlig patient i säng.

Om oss

Vid Klinisk fysiologi tar vi reda på hur kroppens stora organ fungerar.

Vi gör undersökningar på basal klinisk fysiologi samt ultraljudsdiagnostik. Vi utför även undersökningar på kärllaboratoriet.

Kontaktinformation

Helene Wallstedt
verksamhetschef

Roosmarijn Westland Wurmbach
sektionschef

Elisabet Lindström
tf sektionschef

Therese Ahrne
avdelningschef

Kurs i lungfunktionsdiagnostik

27-30 mars 2022
Är du ST-läkare inom lungmedicin med intresse för lungfysiologi och lungfunktionsundersökningar eller ST-läkare inom klinisk fysiologi så erbjuder vi en kurs i lungfunktionsdiagnostik.

 

 Läs mer och anmäl dig här

Kurs i transthorakal ekokardiografi

Årets kurs den 14-16 november 2022 är nu fullbokad. 
Kursen riktar sig till ST-läkare inom Klinisk fysiologi, kardiologi eller andra specialiteter där ekokardiografikunskaper är av värde. Även BMA och sjuksköterskor är välkomna.

 Läs mer och se årets schema här

St Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi omfattar undersökningar av många organsystem och då framför allt hjärta, lungor, mage-tarm och kärlsystemet.

Klinisk fysiologi blev egen basspecialitet 2015 och som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i Klinisk Fysiologi.

Du kommer att få en personlig handledare som du tillsammans med lägger upp en specifik utbildningsplan under ca 5 år beroende på tidigare tjänstgöring och erfarenhet inom specialiteten. Här ingår även sidotjänstgöring på 6 månader i nuklearmedicin och ytterligare 3 mån i t.ex. kardiologi, lungmedicin eller bildfunktion (exempelvis med MR) vilket ingår i specialiteten.

Undervisning sker fortlöpande under handledning av äldre kolleger med efterhand allt större självständighet och "körkort" inom de olika metoderna inom specialiteten. Dessutom ingår kurser och konferenser. För det vetenskapliga arbetet kommer ca 10 veckors forskningstid att erbjudas.

Forskning vid Klinisk fysiologi

Forskning vid sektionen Klinisk fysiologi, hjärtbilddiagnostik


företrädare Frank Flachskampf

Vänster kammares funktion hos patienter med uttalad aorta- eller mitralisklaffläckage som inte hunnit utveckla symptom med olika avbildningsmetoder som hjärtultraljud (eko) i vila och under belastning, magnetresonanstomografi (MR), positron emissionstomografi (PET) i samarbete med Bild- och funktionsmedicinskt centrum samt PET-centrum. Syftet är att förutspå rätt tidpunkt för operation.

Kartläggning av reproducerbarhet av olika nya mått vid upprepade undersökningar särskilt om bilderna registreras av olika undersökare och därigenom om de kan användas rutinmässigt.

Ekokardiografisk karakterisering av en inlagringssjukdom av hjärta (hjärtamyloidos) i samarbete med PET-centrum. Hjärtamyloidos är en allvarlig sjukdom som är svår att diagnosticera i tid.

Faktorer som är avgörande för utveckling av hjärtengagemang vid karcinoidsjukdom; en ovanlig tumör som frisätter vissa hormoner som förosakar en specifik klaffsjukdom, på sikt som regel krävande ett klaffbyte. Studie genomförs i samarbete med Onkologisk endokrinologi som är världsledande centrum för dessa tumörer, samt med Thoraxkirurgi.

Diagnostisering av tidiga tecken av hjärtsvikt med hjälp av så kallade deformationsparametrar (strain) med ekokardiografi och jämförelse med MR, i samarbete med Klinisk fysiologisk och nuklearmedicinsk avdelning i Lund, som är ledande i Skandinavien centrum för hjärt-MR-diagnostik.

Forskning vid sektionen Klinisk fysiologi, lungfunktionsforskning


företrädare Andrei Malinovschi

Forskningen berör först och främst det kliniska värdet av olika lungfunktionstekniker vid olika lungsjukdomar. Dessa görs delvis för att undersöka:

Vilka metoder ska användas för tidig diagnos av astma /obstruktiva lungsjukdomar?
Vilka metoder kan kartlägga engagemangen av perifera luftvägar?
Vilka metoder är användbara för att styra behandlingen /förutsäga vilka patienter med astma och KOL har större risk att försämras?

De metoder som är av intresse, förutom vanlig spirometri är: diffusionskapacitet för kolmonoxid, impulsoscillometri, kväveutsköljning samt utandat kvävemonoxid. Dessa studier bedrivs i Uppsala i samarbete med lung- och allergisjukdomar, Akademiska barnsjukhuset, Öron-näs- och halssjukdomar och fysioterpi och engegerar flera etablerade kliniska forskare samt doktorander. Vi deltar i olika nationella studier såsom SCAPIS-studien och internationella konsortier inom luftvägsforskning (såsom CHROMED, ECRHS, GA2LEN, U4, RHINE).

Ergospirometri är en metod för att skilja arbetsbegränsningar kopplade till lungsystem, hjärt-kärlsystem och muskelfunktion. Data från dessa undersökningar vägleder behandlingen och prognos av olika sjukdomar och kan användas även som riskstratifiering inför stor kirurgi. Studier görs angående metodens värde vid uppföljningen av patienter med cystisk fibros, KOL och benmärgstransplanterade patienter.