Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård

Om nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regioner ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka sjukhus som får uppdraget.

Akademiska sjukhuset har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom områdena endometrios, brännskadevård och kraniofacial kirurgi.

Våra områden

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. 

Läs hela pressmeddelandet

Kontaktinformation

Har du en fråga angående nationell högspecialiserad vård går det bra att kontakta oss via nhv@akademiska.se.