Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Stöd forskningen

Kvinnlig operationspersonal.

Utvecklingsfonden

Akademiska sjukhusets utvecklingsfond är instiftad för att stödja sjukhusets utveckling inom diagnostik, behandling, omvårdnad och organisation. Fondens avkastning delas ut som anslag till sjukhusanställda som söker bidrag till angelägna utvecklingsinsatser. Stiftelsen tar tacksamt emot bidrag och testamenten och förvaltar dem på bästa sätt.

Om du vill öronmärka ditt bidrag till en viss verksamhet eller en viss sjukdom går det bra. Anslagen delas ut enligt donatorernas önskemål och riktlinjerna i stiftelsens stadgar.
Om en inbetalning görs till minne av en person, skickar fonden en hälsning till de anhöriga (minneskort) om du anger det på inbetalningen.

Kontaktperson: Anna Liljestam Hurtigh , Akademiska sjukhuset. Telefon 018-612 27 42

Stöd fonden genom att lämna ett bidrag till plusgiro 90 02 92-4 eller bankgiro 900-2924.

Födelsefonden

Att vänta och föda barn är det största man kan vara med om. Men tyvärr är det inte självklart att alla små liv får bli stora. Det finns barn som föds för tidigt eller som mår dåligt i mammas mage. Barn kan komma till världen med hjärtfel, infektioner eller förlossningsskador.

Födelsefondens syfte är att främja den vetenskapliga forskningen kring mödrars och barns hälsa under graviditet och förlossning, men även under barnets första månader i livet.

Födelsefonden instiftades 1982 och drivs av en stiftelse som är fristående från sjukhuset.

Stiftelsen Onkologiska klinikens i Uppsala forskningsfond

Stiftelsen bildades 1978 och initiativtagare var dåvarande cheferna för klinikerna Allmän onkologi och Gynekologisk onkologi, Professor Per Jakobsson och docent Stig Sténson. Klinikerna sammanfördes senare tillsammans med enheten för sjukhusfysik till en gemensam Onkologisk klinik.

Stiftelsen har till ändamål att "främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område."

Medel till forskning möjliggöres av gåvor, testamenten, minneskort och avkastning av kapital. Stiftelsen drivs fristående från sjukhuset och dess verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Selanders stiftelse

Erik, Karin och Gösta Selanders stiftelse, bildad 1978, har till uppgift att främja klinisk vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, företrädesvis inom hjärt/kärl- och cancersjukdomar.

Stiftelsen delar årligen, efter ansökan, ut sammanlagt 3-4 miljoner i anslag för olika forskningsprojekt. Ansökan om forskningsmedel sker vid ett tillfälle per år och kungörs via Medicinska fakultetens kliniska institutioner och sjukhusets kliniker. Stiftelsen drivs fristående från sjukhuset.

Ordförande i Selanders stiftelse är Gudmar Lundqvist. Sekreterare är Sari Thunberg.

Geriatriska fonden

Geriatriska fondens syfte är att främja forskning för ett friskt åldrande. Fonden delade ut sina första stipendier 1996. Sedan dess ger fonden varje år ekonomiskt stöd till den medicinska forskningen kring åldrandets sjukdomar. Sammantaget har fonden mellan 1996 och 2009 delat ut cirka 2 miljoner kronor.

Ordförande är professor Tommy Cederholm.
Fondens plusgiro: 90 04 95-3
Kontakt: ordforande@geriatriskafonden.se