Akademiska sjukhusets strategi

Vår strategi

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns hos varenda en av alla 8 500 medarbetare som jobbar här. Vi jobbar ständigt för att nå vår vision: att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna.

I vår strategi beskrivs vår omvärld, våra utmaningar och särskilda förutsättningar som universitetssjukhus. Viktigast av allt är fyra prioriterade områden där vi gemensamt behöver kraftsamla för att ta ytterligare kliv mot vår vision. Vi kallar dessa områden för våra förflyttningar – eftersom vi tillsammans ska ta oss från ett nuläge till ett önskat nytt läge. Förflyttningarna påverkar alla uppdrag och perspektiv, hela sjukhuset och alla medarbetare.

Vi ska vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna.

Så här når vi dit:

Arbeta datadrivet med kvalitet

Vår vård håller hög internationell klass och vårdresultaten är i sin helhet mycket goda. Men vi behöver följa upp vårdresultaten mer strukturerat.

Därför ska vi införa ett datadrivet arbetssätt som gör att vi kan summera erkända kvalitetsindikatorer för hela sjukhuset i ett gemensamt kvalitetsindex.

sprutdiagram ny.png

Skapa en hållbar arbetsplats

Vi behöver bli bättre på att behålla våra befintliga medarbetare och attrahera nya.

Därför ska vi skapa en arbetsplats som är hållbar och som vi är stolta över. Där våra studenter drömmer om att jobba. Vi ska göra det genom att förbättra vår arbetsmiljö och våra individuella utvecklingsmöjligheter.

sjuksköterska ny.png

Utföra mer högspecialiserad vård

I den pågående omstruktureringen av svensk sjukvård behöver vi förändra vårt vårdutbud.

Därför ska vi göra mer av det vi är bäst på: att genom forskning och tillämpning av nya metoder utveckla vår högspecialiserade vård.

lagerkrans ny.png

Öka antalet tillgängliga vårdplatser

Bristen på tillgängliga vårdplatser skapar långa väntetider som i sin tur skapar problem med överbeläggningar, utlokaliseringar och en överbelastad akutmottagning.

Därför måste vi jobba tillsammans inom både slutenvården och övriga delar av vårdkedjan. Och vi ska göra det genom att utveckla våra arbetssätt och processer.

säng ny.png