Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes

Om Centre of Excellence

Centre of Excellence  inrättades på Akademiska sjukhuset år 2012. Fokuset för detta center är patienter med svår typ 1-diabetes. Centre of Excellence har som syfte att förbättra vården för dessa patienter, och i förlängningen även för patienter med stabilare typ 1-diabetes. Alla enheter som ingår i detta center är forskningsaktiva, och förhoppningen är att Centre of Excellence ska göra Akademiska sjukhuset mer attraktivt för forskningsstudier.

Anpassad information

Organdonation

Organisationen för organdonation i Mellansverigem (OFO) arbetar för att öka tillgången på organ och vävnader för transplantation. Organisationen baseras på ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala. OFOs arbetsområde utgörs av nio län i Mellansverige med totalt 24 akutsjukhus och i regionen bor cirka 4,2 miljoner invånare vilket utgör drygt 40 % av Sveriges befolkning. De län som ingår i OFO Mellansveriges arbetsområde är:

  • Region Gotland
  • Region Gävleborg
  • Region Dalarna
  • Region Stockholm
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Värmland
  • Region Örebro

OFOs verkställande enhet består av åtta transplantationskoordinatorer fördelade på två kontor, ett i Stockholm och ett i Uppsala. Till verksamheten finns två överläkare knutna som har det medicinska ansvaret. I verksamheten finns även ett rådgivande organ, OFOs etikråd, med uppgift att bistå verksamheten i frågor av medicinteknisk karaktär.

Forskare och personal

Amir Sedigh
Sektionschef och överläkare, Sektionen för transplantationskirurgi.

Jarl Hellman
Överläkare vid Sektionen för endokrinologi och diabetesvård. Är inom Centre of Excellence ansvarig för utprovningen av nya insulinregimer med eller utan pump. Koordinerar centrets verksamheter.

Olle Korsgren
Professor i transplantationsimmunologi. Är ansvarig för ö-laboratoriet vid Rudbeckslaboratoriet samt det Nordiska Nätverket för ö-transplantation.

Jan Eriksson
Professor i endokrinologi och diabetologi vid Uppsala universitet. Är ledamot av flera nätverk inom klinisk och experimentell utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes.

Per-Ola Carlsson
Professor i medicinsk cellbiologi och är verksam både på Institutionen för medicinsk cellbiologi och på Sektionen för diabetesvård vid Akademiska sjukhuset. Han utvecklar nya terapier som på sikt kan stoppa sjukdomsprocessen vid nydebuterad typ 1-diabetes.

Bengt von Zur-Mühlen
Överläkare i njurmedicin, verksam vid transplantationskirurgen på Akademiska sjukhuset. Docent och forskargruppsledare, ansvarig för ö-programmet vid Sektionen för transplantationskirurgi.

Hans Furuland
Överläkare i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset.

Daniel Espes
Post-doc vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för medicinsk cellbiologi, samt ST-läkare vid Sektionen för diabetes och endokrinologi. Sköter bland annat projektet med att transplantera insulinproducerande celler utan immunosuppression. Arbetar även tillsammans med Per-Ola Carlsson med ett flertal studier som syftar till att ta fram nya behandlingar för typ 1-diabetes.

Emil Hagström
Docent och överläkare i kardiologi, verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper och ansvarig för Hjärtintensivvårdsavdelningen vid Akademiska sjukhuset. Studerar högriskpatienter och deras långtidsprognos. Är ordförande och ledamot i flera nationella nätverk för hjärtsjukdomar.

Kontaktinformation

Ö-transplantation

Lydia Junebjörk
Forskningssjuksköterska
018 – 617 43 24 
lydia.junebjork@akademiska.se

Pankreastransplantation

Camilla Kuno Halvarsson
Patientkoordinator, Transplantationsmottagningen
018 – 611 96 77
camilla.kuno.halvarsson@akademiska.se

Postadress:
Akademiska Sjukhuset
Endokrin- och diabetesmottagningen, ing. 40, 1 tr.

751 85 Uppsala