Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fonder och stiftelser

Akademiska sjukhusets barnfond

90 konto, svensk insamlings kontroll

Akademiska sjukhusets barnfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Fonden gör att du kan bidra till att sjuka barn får leka mer. På rätt sätt, i rätt miljö. Lek frigör ilska, rädsla och glädje, och lek fyller på energiförrådet och stärker muskler. Men framför allt hjälper leken barn att bearbeta det onda och att hitta ljuset i tillvaron.

Pengarna som fonden samlar in går till leksaker, spel, lekar och kultur för barn som vårdas på Akademiska sjukhuset. Fonden ger också pengar till större projekt.

Akademiska sjukhusets barnfond instiftades 2005 och drivs av en stiftelse som är fristående från sjukhuset.

Kontakt: Akademiskas barnfond: info@akademiskasjukhusetsbarnfond.com


Födelsefonden

90 konto, svensk insamlings kontroll

Akademiska sjukhusets födelsefond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Att vänta och föda barn är det största man kan vara med om. Men tyvärr är det inte självklart att alla små liv får bli stora. Det finns barn som föds för tidigt eller som mår dåligt i mammas mage. Barn kan komma till världen med hjärtfel, infektioner eller förlossningsskador.

Födelsefondens syfte är att främja den vetenskapliga forskningen kring mödrars och barns hälsa under graviditet och förlossning, men även under barnets första månader i livet.

Födelsefonden instiftades 1982 och drivs av en stiftelse som är fristående från sjukhuset.

Utvecklingsfonden

90 konto, svensk insamlings kontroll

Akademiska sjukhusets utvecklingsfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Akademiska sjukhusets utvecklingsfond är instiftad för att stödja sjukhusets utveckling inom diagnostik, behandling, omvårdnad och organisation. Fondens avkastning delas ut som anslag till sjukhusanställda som söker bidrag till angelägna utvecklingsinsatser. Stiftelsen tar tacksamt emot bidrag och testamenten och förvaltar dem på bästa sätt.

Om du vill öronmärka ditt bidrag till en viss verksamhet eller en viss sjukdom går det bra. Anslagen delas ut enligt donatorernas önskemål och riktlinjerna i stiftelsens stadgar. När en inbetalning görs till minne av en person, skickar fonden ett minneskort till de anhöriga om du anger det på inbetalningen.

Kontaktperson: Anna Liljestam Hurtigh.

Stöd fonden genom att lämna ett bidrag till plusgiro 90 02 92-4 eller bankgiro 900-2924.

Stiftelsen Onkologiska klinikens i Uppsala Forskningsfond

90 konto, svensk insamlings kontroll

Stiftelsen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Stiftelsen bildades 1978 och initiativtagare var dåvarande cheferna för klinikerna Allmän onkologi och Gynekologisk onkologi, professor Per Jakobsson och docent Stig Sténson. Klinikerna sammanfördes senare tillsammans med enheten för sjukhusfysik till en gemensam Onkologisk klinik.

Stiftelsen har till ändamål att "främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Uppsala bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område."

Medel till forskning möjliggöres av gåvor, testamenten, minneskort och avkastning av kapital. Stiftelsen drivs fristående från sjukhuset.

Selanders stiftelse

Erik, Karin och Gösta Selanders stiftelse, bildad 1978, har till uppgift att främja klinisk vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, företrädesvis inom hjärt/kärl- och cancersjukdomar.

Stiftelsen delar årligen, efter ansökan, ut sammanlagt 3-4 miljoner i anslag för olika forskningsprojekt. Ansökan om forskningsmedel sker vid ett tillfälle per år och kungörs via Medicinska fakultetens kliniska institutioner och sjukhusets kliniker. Stiftelsen drivs fristående från sjukhuset.

Ordförande i Selanders stiftelse är Gudmar Lundqvist. Sekreterare är Sari Thunberg. Kontaktperson: Sari Thunberg.