Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Synpunkter eller klagomål på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att säkra och vidareutveckla god vård och service. När du har synpunkter på vården vill vi gärna veta det, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

I första hand ska du kontakta den vårdenhet där du fått eller får vård. Om det känns svårt att framföra synpunkter eller om du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta Patientnämnden i Region Uppsala.

Skicka in blanketten med din synpunkt eller ditt klagomål till:

 • Till den mottagning eller avdelning där du eller din närstående vårdats, via post.
 • Till registrator som sedan förmedlar kontakten till berörd mottagning eller avdelning. Blanketten skickas till:
  Akademiska sjukhuset
  Registrator
  Sjukhusadministrationen, ing 13/15, 2 tr
  751 85 Uppsala
 • Via Patientnämnden, se kontaktuppgifter på 1177.se.

Patientnämnden

Som patient har du rätt till en bra hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska bemöta dig med respekt och ge dig den informationen du behöver för att kunna vara delaktig i din vård. Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård och bemötande du fått, kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden tar emot dina synpunkter och hjälper dig att framföra dessa till vården. De hjälper hjälper dig även med att få svar på dina frågor och kan ge dig råd om hur du kan går vidare. Vården vill gärna ha dina synpunkter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO granskar sjukhus genom inspektioner som kan vara både föranmälda och oanmälda. Dessutom hanterar IVO anmälningar som kommer från exempelvis allmänheten med klagomål på hälso- och sjukvården, eller från vårdgivarna själva som har sett brister och olyckshändelser i det egna arbetet (lex Maria). IVO granskar även hälso- och sjukvårdspersonal och görs upptäckten att någon brister i deras yrkesutövning så att säkerheten för patienten hotas kan IVO föreslå olika åtgärder.