Studiebesök på Akademiska sjukhuset

Information på svenska

Som offentligt drivet sjukhus strävar Akademiska sjukhuset efter att vara öppet mot omvärlden. Det är viktigt att sjukhuset som skattefinansierad verksamhet skapar förståelse för sitt uppdrag. Därför välkomnas studiebesök, men dessa måste alltid arrangeras med respekt för verksamhetens behov, säkerhetsbestämmelser samt patienters och anhörigas integritet. Förfrågningar om studiebesök skickas till registrator@akademiska.se med god framförhållning. I din förfrågan anger du syfte, tidpunkt och övriga önskemål. Vänligen bifoga en deltagarlista.

 

Study visit to the Uppsala University Hospital

As a publicly run hospital, Uppsala University Hospital strives to be open to the outside world. It is important that the hospital as a tax-financed organisation creates an understanding of its mission. Therefore, study visits are welcomed, but these must always be arranged with due regard for the hospital’s core mission, safety regulations and the integrity of patients and relatives. Requests for study visits are sent to registrator@akademiska.se at least a month in advance. Please specify the purpose of the visit, date of the visit and other requests. Please attach a list of participants.