Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut

Inledning

För att vi ska kunna nå vår vision om att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna, har vi en tydlig gemensam målbild och strategi för Akademiska sjukhuset. En viktig del av strategin är vårt kvalitetsarbete. Vi har valt att lyfta in arbetet med kvalitet som ett av de fyra områden som sjukhuset kraftsamlar kring. Vi kallar dessa områden för våra förflyttningar och de markerar det som sjukhusets alla medarbetare tillsammans fokuserar på under de kommande åren. Förflyttningarna påverkar alla uppdrag och perspektiv, hela sjukhuset och alla medarbetare. 

En dag på Akademiska sjukhuset

En dag på Akademiska.jpg

Pandemin

Under 2022 har kunskapsläget och behandlingsmöjligheterna avseende covid fortsatt att förbättras genom tillkomst av nya läkemedel i form av specifika antikroppar och antiviral behandling (Paxlovid), men även genom en fortsatt utveckling av vaccin och vaccinering med boosterdoser i hela samhället. Det har medfört stora utmaningar med den fortsatta massvaccinationen, men organisationen har varit robust och resultatet har varit mycket lyckosamt.

Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Region Uppsala fastslog i februari 2020 en kvalitetspolicy i sex punkter. Kvalitetspolicyn stämmer väl överens med aktuell kunskap och forskning om vad som kännetecknar framgångsrik kvalitetsutveckling. Ramverket av principer beskriver vad som behöver vara på plats för att skapa hög kvalitet och en effektiv verksamhet

Vad vi gjort under året som gått

Patientsäkerhetsberättelse

Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada. Det är det mål sjukhuset har och utgår ifrån, enligt Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I patientsäkerhetsberättelsen för 2022 redovisas flera viktiga framsteg som gjorts inom patientsäkerhet på Akademiska sjukhuset.

Mest framträdande är framtagandet och lanseringen av baspaketet för kvalitet och pa- tientsäkerhet. Baspaketet ger verksamheterna möjlighet att följa väsentliga delar av sin patientsäkerhet i en samlad miljö och ger förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete. Vi ser redan resultat med förbättrad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, samt ökande antal riskbedömningar vid trycksår.


Arbetet kring Lex Maria-anmälningar har stramats upp med återkoppling av IVO-beslut till berörda verksamheter, så kallad Lex Maria-backspegel.

En handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet har tagits fram utifrån Agera för säker vård och regionens kvalitetspolicy. Handlingsplanen har följts under det gångna året, med regelbund- na avstämningar. Flera områden uppvisar god måluppfyllnad.

Sjukhuset tillhandhåller som tidigare en omfattande obligatorisk patientsäkerhetsutbildning för samtliga chefer och nyckelpersoner inom patient- säkerhet. Nytt för 2022 är att all vårdpersonal ska genomgå Socialstyrelsens utbildning ”Säker vård – Nationell utbildning i patientsäkerhet”.