Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut

Inledning

För att vi ska kunna nå vår vision om att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna, har vi en tydlig gemensam målbild och strategi för Akademiska sjukhuset. En viktig del av strategin är vårt kvalitetsarbete. Vi har valt att lyfta in arbetet med kvalitet som en av de fyra förfyttningar sjukhuset tillsammans ska kraftsamla kring kommande år. Kvalitet ska följas på samma sätt som vi dagligen följer värden för produktion, ekonomi och andra för sjukhuset viktiga områden. Vi ser på kvalitet som sjukhusets förmåga att möta och helst överträfa patienters och närståendes behov och förväntningar av
vården.

Vår vård håller hög internationell klass och vårdresultaten är i sin helhet mycket goda. Men vi behöver följa upp vårdresultaten mer strukturerat. Därför ska vi införa ett datadrivet arbetssätt som gör att vi kan summera erkända kvalitetsindikatorer för hela sjukhuset i ett gemensamt kvalitetsindex.

Akademiska och omvärlden

Akademiska sjukhuset är unikt i sitt slag av att vara ett stort sjukhus i en relativt liten region. Vårt vårduppdrag omfattar såväl bassjukvård för Uppsala läns invånare som specialiserad och hög-specialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Detta bredare uppdrag särskiljer oss från andra universitetssjukhus i Sverige. 

Region Uppsalas kvalitetspolicy

I vår strävan att närma oss visionen är det viktigt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Regionens kvalitetsarbete skaleda till en värdeskapande hälso- och sjukvård. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 följer vi gällande lagar och föreskrier för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess definition av kvalitet.

Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

För att uppnå kvalitet tar vi ett gemensamt ansvar för patientens hälso­- och sjukvård i sin helhet. Arbetet sker processorienterat i team utifrån patientens behov. Vi mäter och analyserar utfall som är viktiga för patienten och använder resultaten i förbättringsarbeten. Resultaten sätter vi i relation till använda resurser. En effektiv resursanvändning är en förutsättning för att hållbart och långsiktigt kunna ge en vård som skapar värde för befolkningen.

Arbetet med covid-19

Pandemin har inneburit stora påfrestningar och utmaningar för infektionssjukvården, men även för sjukvården generellt. Under 2020 handlade det mycket om att hantera en ny sjukdom med stor spridning, där vården både behövde hantera en oklar smitta med ständigt nya uppdateringar av kunskapsläget och snabba informations- och rutinförändringar. Det innebar också en hög belastning i och med det stora patientfödet som krävde mycket resurser.

Under 2021 har kunskapsläget och behandlingsmöjligheterna fortsatt att uppdateras genom tillkomst av nya läkemedel, men framför allt genom de vaccin som blev tillgängliga från årsskiftet 2021. Utmaningarna med massvaccinering har varit stora – både i form av vaccintillgång, snabba växlingar i nationella riktlinjer, logistik, information och i viss mån desinformation. Regionen valde att till stor del genomföra vaccinationen genom individuella kallelser, något som var resurskrävande, men som i slutändan visade sig vara lyckosamt då vi nationellt sett lyckades få en hög vaccinationstäckning. För att lyckas med vaccinationen krävdes ett brett samarbete mellan samtliga vårdaktörer inom regionen. Det har varit utmanande, men även givande och med positiva följdverkningar även inom andra områden.

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är ofentligt fnansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgi­vare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämm­er vilken vård som ska vara nationell högspeci­aliserad vård. Därefter kan regioner ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för natio­nell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka regioner och sjukhus som får uppdraget. Vid slutet av 2021 hade Akademiska sjukhuset fått tillstånd att bedriva nationell högspecialise­rad vård inom följande områden:

 • Svåra brännskador
 • Kraniofacial kirurgi
 • Endometrios
 • Moyamoya
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Huvud- och halsparagangliom
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET
 • Ätstörning
 • Osteogenesis imperfecta (OI)

Ackreditering/kvalitetscertifiering

 • Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi är sedan 2016 är kvalitetscertiferad enligt SSEN 15224:2017 och ISO 9001:2015.
 • Brännskadecentrum är sedan 2017 veriferad enligt European Burns Association (EBA).
 • Kranioverksamheten är sedan 2018 veriferad enligt European Reference Networks (ERN).
 • Endokrinonkologen är ackrediterad COE inom den europeiska organisationen ENETS, samt ett av sjukhusets 3 COE Endokrina tumörer och ett ERN center.
 • Ansökan är insänd om ackreditering som Centre of excellence inom ENSAT, europeiska organisation för binjuretumörer.
 • Centre of Excellence i diabetes.
 • Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt CARF.
 • Smärtcentrum är Centre of Excellence enligt EFIC (europeiska organisationen inom smärta).
 • Medicinsk teknik och fysik (MTF) är certiferat enligt ISO 9001 och ISO 13485.
 • Akademiska laboratoriet är som verksamhetsområde ackrediterat från SWEDAC enligt ISO 15189:2012, Medicinska laboratorier – krav på kvalitet och kompetens (delar av laboratoriet har varit SWEDAC­ackrediterade sedan 1998).
 • Akademiska laboratoriet har även ackreditering från European Federation for Immunogenetics enligt EFI standard för  analysverksamheten inom vävnadstypning samt ackreditering från Joint Accreditation Committee of ‘International Society for Cellular Therapy’ and ‘European Group of Blood and Marrow Transplantation’ enligt JACIE standard för benmärgstransplantation. Den senare delas
  i samarbete med hematologisektionen samt barnonkologiska sektionen vid Akademiska sjukhuset.
 • UCR­-laboratoriet är ackrediterat enligt ISO15189 som en del i Akademiska laboratoriets ackreditering.
 • Hematologi har JACIE­ackreditering för allogen stamcellstransplantation av vuxna och barn.
 • European Competence Network on Mastocytosis utsedda till Centre of Excellence för systemisk mastocytos.
 • Thorax har ett godkännande som FIH­enhet från Läkemedelsverket.
 • Inom anestesi, operation och intensivvård är STA (steriltekniska avdelningen) kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 sedan 1998.
 • Barnallergiverksamheten certiferades 2011 av European Board of Paediatrics som har certiferat att vi är ett ”Accredited European Training Center in Paediatric Allergology”.
 • EBPS: The European Board of Peadiatric Surgery: Specialist training in Peadiatric Surgery.
 • EBPU: The European Board of Peadiatric Urology: Training in Peadiatric Urology.
 • HSCT­programmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ackrediterat enligt JACIE standard, femte utgåvan för allogen  blodstamcellstransplantation (HSCT).
 • Följande verksamheter ingår i HSCT­programmet: Klinisk verksamhet: Sektionen för hematologi. Sektionen för blod och tumörsjukdomar hos barn.
 • Reproduktionscentrum blev ackrediterat av ESHRE 2013.
 • Kvinnosjukvården är ESGO­certiferad inom ovarial cancer i januari 2019.