Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut

Inledning

Nya förutsättningar för datadrivet kvalitetsarbete på plats. 
”Ett stort arbete som har varit väl värt tiden”

Varje år väljer vi att summera vårt arbete på sjukhuset med hjälp av vårt kvalitetsbokslut. Här får vi möjlighet att beskriva goda exempel och visa hur vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågorna.  

Två år har gått sedan Akademiska sjukhuset antog sina fyra förflyttningar, alltså de fyra prioriterade huvudmål som alla medarbetare ska jobba mot, oavsett var de jobbar. Ett av dessa är att ”arbeta datadrivet med kvalitet”, att kontinuerligt samla in och följa upp data som visar verksamhetens viktigaste resultat. 

 

 Läs hela sjukhusdirektörens inledning här

En dag på Akademiska sjukhuset

En dag på akademiska2023.PNG

Vad vi gjort under året som gått

God vård

Hälso- och sjukvården styrs av hälso- och sjukvårdslagen. I den står bland annat: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”

Socialstyrelsen betonar att hälso- och sjukvården skall vara:

  • Patientfokuserad – patienten ses som medskapare i sin egen vård. Här är det viktigt att vården skapar möjligheter för patienter och anhöriga att ge synpunkter på vården, men också att vara med att planera vården, både den egna vården men också vid större förändringar i verksamheten.
  • Effektiv – våra gemensamma resurser ska användas så effektivt som möjligt.
  • Jämlik – vården ska ges utifrån medicinska behov och utifrån allas lika värde. När efterfrågan och behov av vård är stort och resurserna är begränsade behöver man säkerställa att vården ges ur ett jämlikt perspektiv.
  • I rimlig tid – vårdgaranti ska uppfyllas och väntetider ska vara så korta som möjligt. Att arbeta för god tillgänglighet är prioriterat – vårdgarantin anger riktningen.
  • Patientsäker – vården ska vara säker och trygg. För att vården ska vara så säker som möjligt görs alltid riskanalyser vid förändringar av verksamheten och för att hantera avvikelser finns ett särskilt system som ska analysera orsaker och förebygga att liknande händelser
    uppstår igen.
  • Kunskapsbaserad – verksamheten ska vila på vetenskap
    och beprövad erfarenhet.