Kvalitetsbokslutet 2019

Kvalitetsbokslutet 2019

Inledning

Akademiska sjukhuset är ett komplett universitetssjukhus och har en ledande roll inom sjukvård och forskning. För våra patienter betyder det att de kan känna sig trygga i att få en säker vård av högsta kvalitet, även i framtiden. På Akademiska sätter vi alltid kvaliteten och de medicinska resultaten främst. Att leverera en bra vård är viktigare än allting annat.

Under slutet av 2019 drabbades sjukvården av en omfattande materialkris vilket följdes av en global pandemi. Akademiska sjukhuset har under större delen av 2020 fått ägna mycket kraft åt att ta hand om svårt sjuka covid-19 patienter. Samtliga stora universitetssjukhus i landet brottas också med vårdplatsbrist och behov av kostnadskontroll. Dessa utmaningar ställer sjukvården på sin spets, men trots det allvarliga läget gäller det att lyfta blicken och se den större bilden; hur vi ständigt lär oss nya saker och vart vi är på väg. 

Akademiska och omvärlden

Akademiska är ett komplett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns ett samverkansavtal som innebär att Akademiska deltar i ett gemensamt ansvarstagande för hela sjukvårdsregionen och verkar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, även för regioner med sämre förutsättningar. 

Akademiska sjukhuset tillhandahåller mest utomlänsvård av alla universitetssjukhus i Sverige. Var tredje patient vid sjukhuset är  hemmahörande i en annan region. Inom sjukhusets verksamheter finns en vana att samarbeta med många olika externa parter för att tillsammans uppnå och erbjuda specialistsjukvård av högsta kvalitet.

Region Uppsalas kvalitetspolicy

I vår strävan att närma oss visionen är det viktigt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Regionens kvalitetsarbete skaleda till en värdeskapande hälso- och sjukvård. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 följer vi gällande lagar och föreskrier för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess definition av kvalitet.

Sex punkter för en bättre kvalitet - så jobbar den kirurgiska utvecklingsavdelningen

Den kirurgiska utvecklingsavdelningen (kirurgavdelning 70 D1) utgår ifrån Regions Uppsalas kvalitetspolicy för hälso- och sjukvård, som omfattas av sex principer. Så här beskriver avdelningschef Patrik Bodeby dessa principer, och hur 70 D1 arbetar efter dem i den kliniska vardagen.

Så blev det lätt att göra rätt – lyckad kvalitetssatsning inom verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi

Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi kvalitetscertifierades första gången 2016. Varje år görs en uppföljande mindre revision, medan en mer omfattande revision sker inför den omcertifiering som görs vart tredje år.

Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Under de följande avsnitten beskrivs ett urval av det breda utbud av vård som ges på Akademiska sjukhuset. De utgör exempel bland många för att illustrera den bredd som Akademiska sjukhuset som fullständigt universitetssjukhus kan leverera. I arbetet med kvalitet och patientsäkerhet utgår vi från Region Uppsalas kvalitetspolicy, som beskriver visionen för en värdeskapande hälso- och sjukvård.

Ackreditering/kvalitetscertifiering

 • VO Plastikkirurgi och Käkkirurgi är sedan 2016 är kvalitetscertifierad enligt SSEN 15224:2017 och ISO 9001:2015.
 • Brännskadecentrum är sedan 2017 verifierad enligt European Burns Association (EBA).
 • Kranioverksamheten är sedan 2018 verifierad enligt European Reference Networks (ERN).
 • Endokrinonkologen är ackrediterad COE inom den europeiska organisation ENETS, samt ett av sjukhusets 3 COE Endokrina tumörer och ett ERN center. Ansökan är insänd om ackreditering som ”center of excellence” inom ENSAT europeiska organisation för binjuretumörer.
 • Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt CARF
 • Smärtcentrum är Center of excellence enligt EFIC (europeiska organisationen inom smärta)
 • Medicinsk teknik och fysik (MTF) är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485
 • Akademiska laboratoriet är som verksamhetsområde ackrediterat från SWEDAC enligt ISO 15189:2012, Medicinska laboratorier – krav på kvalitet och kompetens. (delar av laboratoriet har varit SWEDAC-ackrediterade sedan 1998).
 • Akademiska laboratoriet har även ackreditering från European Federation for Immunogenetics enligt EFI standard för analysverksamheten inom vävnadstypning samt ackreditering från Joint Accreditation Committee of ‘International Society for Cellular Therapy’ and ‘European Group of Blood and Marrow Transplantation’ enligt JACIE standard för benmärgstransplantation. Den senare delas i samarbete med Hematologisektionen samt barnonkologiska sektionen vid Akademiska sjukhuset.
 • UCR-laboratoriet är ackrediterat enligt ISO15189 som en del i Akademiska laboratoriets ackreditering.
 • Sektionen för hematologi har JACIE ackreditering för allogen stamcellstransplantation av vuxna och barn.
 • Thorax har ett godkännande som FIH-enhet från Läkemedelsverket.
 • Inom AnOpIVA är det STA (Steriltekniska) som är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001. STA certifierades 1998.
 • Barnallergiverksamheten certifierades 2011 av European Board of Paediatrics som har certifierat att vi är ett ”Accredited European Training Center in Paediatric Allergology”.
 • EBPS: The European Board of Peadiatric Surgery: Specialist training in Peadiatric Surgery.
 • EBPU: The European Board of Peadiatric Urology: Training in Peadiatric Urology.
 • HSCT-programmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ackrediterat enligt JACIE standard, 5:e utgåvan för allogen blodstamcellstransplantation (HSCT). I kravet för att vara ackrediterade ingår att göra en årlig kvalitetssammanställning av produktion och resultat utifrån vissa fastställda parametrar. Bedömning av resultaten görs och där mål inte uppnås tas handlingsplan fram för att uppnå mål inom en viss tidsram.
 • Följande verksamheter ingår i HSCT-programmet: Klinisk verksamhet: Sektionen för hematologi (HEM). Sektionen för blod och tumörsjukdomar hos barn (BONK).
 • Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala blev ackrediterat av ESHRE 2013.