Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut

Inledning

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi har en framträdande roll i sjukvårdssverige inom såväl vård som forskning och utbildning, och de stora patientvolymerna tillsammans med ett gott samarbete med universitet och näringsliv borgar för en fortsatt god utveckling.

Under 2020 har mycket av sjukhusets kraft och energi ägnats åt att ta hand om patienter drabbade av den globala pandemin. I skrivande stund har drygt 2 200 patienter omhändertagits av personal som genom stora insatser har förändrat sina arbetssätt och ökat sin kompetens för att optimera vården. Inte bara vården utan även forskningen har ställts om. Akademiska har utvecklat nya behandlingsmetoder för covid-19 och har startat flera studier om sjukdomen, samtidigt som vi har klarat av utbildning, ordinarie verksamhet och vård av den nya patientgruppen .

Akademiska och omvärlden

Akademiska är ett komplett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett samverkansavtal som innebär att Akademiska deltar i ett gemensamt ansvarstagande för hela sjukvårdsregionen och verkar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, även för regioner med sämre förutsättningar.


Akademiska sjukhuset tillhandahåller mest utomlänsvård av alla universitetssjukhus i Sverige. Var tredje patient vid sjukhuset är hemmahörande i en annan region. Inom sjukhusets verksamheter finns en vana att samarbeta med många olika externa parter för att tillsammans uppnå och erbjuda specialistsjukvård av högsta kvalitet.

Region Uppsalas kvalitetspolicy

I vår strävan att närma oss visionen är det viktigt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Regionens kvalitetsarbete skaleda till en värdeskapande hälso- och sjukvård. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 följer vi gällande lagar och föreskrier för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess definition av kvalitet.

Sex punkter för en bättre kvalitet - så jobbar den kirurgiska utvecklingsavdelningen

Den kirurgiska utvecklingsavdelningen (kirurgavdelning 70 D1) utgår ifrån Regions Uppsalas kvalitetspolicy för hälso- och sjukvård, som omfattas av sex principer. Så här beskriver avdelningschef Patrik Bodeby dessa principer, och hur 70 D1 arbetar efter dem i den kliniska vardagen.

Så blev det lätt att göra rätt – lyckad kvalitetssatsning inom verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi

Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi kvalitetscertifierades första gången 2016. Varje år görs en uppföljande mindre revision, medan en mer omfattande revision sker inför den omcertifiering som görs vart tredje år.

Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Under de följande avsnitten beskrivs ett urval av det breda utbud av vård som ges på Akademiska sjukhuset. De utgör exempel bland många för att illustrera den bredd som Akademiska sjukhuset som fullständigt universitetssjukhus kan leverera. I arbetet med kvalitet och patientsäkerhet utgår vi från Region Uppsalas kvalitetspolicy, som beskriver visionen för en värdeskapande hälso- och sjukvård.

Arbetet med covid-19

När pandemin covid-19 tog fart under våren 2020 fattades tidigt ett beslut att forma en styrgrupp covid-19 för att effektivt kunna möta de utmaningar sjukhuset ställdes inför. Det stod tidigt klart att all vård, öppen, sluten och inte minst intensivvården stod inför en helt ny situation och belastning. Styrgruppen leddes av chefsläkare/biträdande sjukhusdirektör med deltagande av avdelningarna för HR/personal, kommunikation, slutenvård, intensivvård, säkerhet, materiel, diagnostik/provtagning med tydligt beslutsmandat i alla frågor inom berörda verksamheter.

Resultatet blev en enorm kraftansträngning som inte hade varit möjlig utan den stora lojalitet som all berörd personal visade under pandemins utveckling. Samarbete och flexibilitet var ledorden med fokus på att säkra vårdplatser för svårt sjuka patienter genom att personal lojalt flyttade till covidvård från ordinarie verksamhet. Akutmottagningen ställde om för att på säkert sätt ta emot akuta patienter, intensivvården vårdade som mest 32 patienter och slutenvården belades till 25 % av patienter med covid-19. Till detta kan läggas ett stort arbete som sektionen för vårdhygien utförde och vaccination av personal mot covid-19.

Vad har vi lärt oss? Det går att ställa om vården på ett närmast dramatiskt sätt. Personalens lojalitet och uthållighet har gjort ett stort avtryck. Utan den insatsen hade det inte gått. Problemet med det som kallas uppskjuten inte imperativ vård har givetvis skapat ett lidande hos många patienter som tvingats vänta på sin vård och vi kommer att arbeta med att komma ikapp en tid framöver.

Ackreditering/kvalitetscertifiering

 • VO Plastikkirurgi och Käkkirurgi är sedan 2016 är kvalitetscertifierad enligt SSEN 15224:2017 och ISO 9001:2015.
 • Brännskadecentrum är sedan 2017 verifierad enligt European Burns Association (EBA).
 • Kranioverksamheten är sedan 2018 verifierad enligt European Reference Networks (ERN).
 • Endokrinonkologen är ackrediterad COE inom den europeiska organisation ENETS, samt ett av sjukhusets 3 COE Endokrina tumörer och ett ERN center. Ansökan är insänd om ackreditering som ”center of excellence” inom ENSAT europeiska organisation för binjuretumörer.
 • Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt CARF
 • Smärtcentrum är Center of excellence enligt EFIC (europeiska organisationen inom smärta)
 • Medicinsk teknik och fysik (MTF) är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485
 • Akademiska laboratoriet är som verksamhetsområde ackrediterat från SWEDAC enligt ISO 15189:2012, Medicinska laboratorier – krav på kvalitet och kompetens. (delar av laboratoriet har varit SWEDAC-ackrediterade sedan 1998).
 • Akademiska laboratoriet har även ackreditering från European Federation for Immunogenetics enligt EFI standard för analysverksamheten inom vävnadstypning samt ackreditering från Joint Accreditation Committee of ‘International Society for Cellular Therapy’ and ‘European Group of Blood and Marrow Transplantation’ enligt JACIE standard för benmärgstransplantation. Den senare delas i samarbete med Hematologisektionen samt barnonkologiska sektionen vid Akademiska sjukhuset.
 • UCR-laboratoriet är ackrediterat enligt ISO15189 som en del i Akademiska laboratoriets ackreditering.
 • Sektionen för hematologi har JACIE ackreditering för allogen stamcellstransplantation av vuxna och barn.
 • Thorax har ett godkännande som FIH-enhet från Läkemedelsverket.
 • Inom AnOpIVA är det STA (Steriltekniska) som är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001. STA certifierades 1998.
 • Barnallergiverksamheten certifierades 2011 av European Board of Paediatrics som har certifierat att vi är ett ”Accredited European Training Center in Paediatric Allergology”.
 • EBPS: The European Board of Peadiatric Surgery: Specialist training in Peadiatric Surgery.
 • EBPU: The European Board of Peadiatric Urology: Training in Peadiatric Urology.
 • HSCT-programmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ackrediterat enligt JACIE standard, 5:e utgåvan för allogen blodstamcellstransplantation (HSCT). I kravet för att vara ackrediterade ingår att göra en årlig kvalitetssammanställning av produktion och resultat utifrån vissa fastställda parametrar. Bedömning av resultaten görs och där mål inte uppnås tas handlingsplan fram för att uppnå mål inom en viss tidsram.
 • Följande verksamheter ingår i HSCT-programmet: Klinisk verksamhet: Sektionen för hematologi (HEM). Sektionen för blod och tumörsjukdomar hos barn (BONK).
 • Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset Uppsala blev ackrediterat av ESHRE 2013.