Kompetensmodellen

Kompetensmodellen

Vad är kompetensmodellen?

Kompetensmodellen beskriver våra kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kompetensmodellen är ett stöd både för chefer och medarbetare. Den används i våra medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplaner och i vår kompetens- och bemanningsplanering för att vi ska kunna koppla ihop övergripande kompetens-, produktions- och verksamhetsplanering.

Kompetensmodellen baseras på de sex kärnkompetenser som är definierade för hälso- och sjukvårdspersonal: evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.

För dig som är sjuksköterska

Som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska behöver du ständigt inhämta och reflektera över både teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Genom att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet upprätthåller och utvecklar du både din egen och vår samlade kompetens.

För dig som är undersköterska

Syftet med kompetensmodellen för undersköterskor är att tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar samt att klargöra arbetsgivarens förväntningar på medarbetaren och vad medarbetaren kan förvänta sig av arbetsgivaren.

För dig som är forskningssjuksköterska

Som forskningssjuksköterska behöver du ständigt inhämta och reflektera över både teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper. Genom att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet upprätthåller och utvecklar du både din egen och vår samlade kompetens.