Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Grund-us

Grund-us

Vad är Grund-us

Vad är Grund-us är en systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården.

Varför Grund-us?

Syftet med Grund-us är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

Genom Grund-us säkerställs vilka arbetsuppgifter undersköterskorna ska utföra vilket ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Upplägg

Grund-us ges vid sju tillfällen, samtliga tillfällen är på Kliniskt träningscentrum. Innehållet i utbildningen består av praktiska färdighetsträningar, föreläsningar samt reflektion.

Lite om innehållet:

Tidig upptäckt och behandling (TUB) - föreläsning samt praktisk träning, vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, andningsvård, provtagning, kataterhantering, palliativ vård, sårvård, trycksår, munhälsa, Nutrition, fallprevention, "seupp" samt reflektion. 

Har du frågor om Grund-us?

Nina Linberg Palmqvist
072-22 44 960

Anna Nordin
072-22 56 411

KTC: 018-611 91 35

E-post: grundus.ktc@akademiska.se

För dig som ska gå Grund-us

Mer information om Grund-us inklusive schema finns i utbildningsportalen Pingpong och anmälan sker i Pingpong av din närmaste chef.  Vi har två omgångar i varje termin. Information om respektive omgångar och anmälning hittar du i Pingpong.

Vid frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till både KTC och till din arbetsplats, både vid sjukdom och andra ledigheter. Anmäl frånvaro via mail eller till telefonnummer ovan.