GRUND-US

GRUND-US

Vad är GRUND-US?

GRUND-US är en systematisk yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor på vårdavdelning inom slutenvården.

Varför GRUND-US?

Syftet med GRUND-US är att säkra kompetensförsörjning avseende undersköterskor och kvalitetssäkra deras kompetens.

Genom GRUND-US säkerställs vilka arbetsuppgifter undersköterskorna ska utföra vilket ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Upplägg

GRUND-US ges vid sju tillfällen, samtliga tillfällen är på KTC. Innehållet i utbildningen består av praktiska färdighetsträningar, föreläsningar samt reflektion.

Lite om innehållet:

TUB, tidig upptäckt och behandling - föreläsning samt praktisk träning, vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, andningsvård, provtagning, kataterhantering, palliativ vård, sårvård, trycksår, munhälsa, Nutrition, fallprevention, SEUPP samt reflektion. 

Har du frågor om GRUND-US?

Kontakt kursansvarig Nina Lindberg Palmqvist
grundus.ktc@akademiska.se, 018-611 91 35

För dig som ska gå GRUND-US

Mer information om GRUND-US inklusive schema finns i utbildningsportalen Pingpong och anmälan sker i Pingpong av din närmaste chef.  Vi har två omgångar i varje termin. Information om respektive omgångar och anmälning hittar du i Pingpong.

Vid frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till både KTC och till din arbetsplats, både vid sjukdom och andra ledigheter. Meddela vad du heter och att du är deltagare på Grund-US.
Kontakt KTC: 018-6119135 eller grundus.ktc@akademiska.se