Sjukhuskyrkan

Händer håller om varandra.

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar om livet. Det kan få en att tänka på mening, skuld, död och oro för framtiden, tro och tvivel. Sjukhuskyrkan finns till för att möta dessa frågor hos patienter, närstående eller personal.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Vi vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov. Vår uppgift är framför allt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan. Vi möter den som önskar kontakt med oss oavsett tro. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi firar mässa på torsdagar 11.15 i andrummet i ingång 85, bottenvåningen Vi har uppehåll under sommaren och julen.

För kontakt ring 018-611 34 90. Vid brådskande ärenden kan personal nå oss via växeln. Sjukhuskyrkan har beredskap alla dagar kolckan 9-21.

Sjukhuskyrkan kan erbjuda:

  • samtal med enskilda och i grupp
  • krisstöd
  • enskild bön, nattvard och bikt
  • gudstjänster, dop och vigsel på sjukhuset
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • att medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
  • stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon, så kallade zebragrupper.
  • kontakt med andra trosinriktningar

Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan och är öppen för alla, oavsett tro och livsåskådning.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, kontakta Sjukhuskyrkan.

Muslimsk koordinatör

Sebastian Abdul-Salaam Blasco
073-991 85 79

Läs mer om muslimsk koordinatör på sjukhus.
På sidan kan du läsa och ladda ned skriften "din muslimska patient". Skriften finns även att hämta på Sjukhuskyrkans expedition.

Buddhistisk koordinator

Trudy Fredriksson
076-205 27 09

Läs mer om buddhistisk andlig vård.

Sorgegrupp för barn och unga

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra

Zebralogo hjärta 2017.png

Sjukhuskyrkan, Akademiska sjukhuset och Svenska kyrkan i Uppsala erbjuder zebragrupper för dig som förlorat någon i den närmaste familjen.

Grupperna är åldersindelade för dig som går i årskurs 1–9 och som förlorat förälder eller syskon genom dödsfall.

Vuxengruppen är för dig som förlorat din livspartner eller ditt barns förälder. Vuxengruppen pågår parallellt med barngrupperna.

Yngre syskon, från cirka 5 år, kan delta i gruppaktiviteter efter förmåga och ålder om föräldern samtidigt deltar i vuxengruppen.

Unga i gymnasieåldern har egna träffar. Här hittar du mer information om dessa träffar.

Det bör ha gått cirka sex månader efter dödsfallet innan man deltar i grupp, men det är inget hinder om det har gått längre tid.

Grupperna är kostnadsfria och öppna för alla oavsett tro och livsåskådning.

Ledare är förskollärare och syskonstödjare från barnsjukhuset samt pedagoger, diakoner och präster från Svenska kyrkan.

Grupperna möts i Vaksala kyrkcentrum vid cirka 8 tillfällen, onsdagar 16–18.

Välkommen att ta kontakt med oss i Sjukhuskyrkan för intresseanmälan eller om du vill veta mer.

Ingemar Hällqvist,018–430 36 67

Hanna Wejryd, 018–430 36 37

Mer information om grupperna och barns sorg hittar du här: