Sjukhuskyrkan

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden. Sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existentiella eller andliga behov. Sjukhuskyrkans uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Våra tjänster är avgiftsfria. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan.

Välkommen att fira gudstjänst

Varje torsdag 11.15 firar vi nattvardsgudstjänst/mässa i Andrum, ingång 85. För enskild andakt eller sjukkommunion kontakta oss på tel 018-611 34 90 eller via sjukhusets växel.

Vi finns för dig

Sjukhuskyrkan kan erbjuda:
• samtal med enskilda och i grupp
• krisstöd
• enskild bön, nattvard och bikt
• gudstjänster, dop och vigsel på sjukhuset
• medverkan vid avsked och minnesstunder
• kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
• att medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
• stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon, så kallade zebragrupper.

Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk, allmänkyrklig plats där alla är välkomna. Vi förmedlar kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, kontakta Sjukhuskyrkan.

Muslimsk koordinatör

Sebastian Abdul-Salaam Blasco
073-991 85 79

Läs mer om muslimsk koordinatör på sjukhus
På sidan kan du läsa och ladda ned skriften "Din muslimska patient". Skriften finns även att hämta på Sjukhuskyrkans expedition.

Buddhistisk koordinator

Trudy Fredriksson
076-205 27 09

Sorgegrupp för barn och unga

Sjukhuskyrkan erbjuder, tillsammans med Akademiska sjukhuset och Svenska kyrkan i Uppsala, zebragrupper - stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon. Barn och unga mellan 8 och 20 år som förlorat någon i sin familj är välkomna till zebragrupperna, som är åldersindelade.

Grupperna är kostnadsfria och öppna för alla oavsett tro och livsåskådning.

Välkommen att ta kontakt med oss i Sjukhuskyrkan för intresseanmälan eller om du vill veta mer.

Ingemar Hällqvist
Tel: 018-430 36 67 (mob), 0766-22 58 67 (sms)

Hanna Wejryd
Tel: 018-430 36 37 (mob), 0766-22 58 37 (sms)