Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Professionssteget

Professionssteget

Vad är professionssteget?

Professionssteget är en viktigt del av kompetensförsörjningen på Akademiska sjukhuset.

Tack vare professionssteget kan nyanställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder på ett tryggt sätt växa in i sin roll samtidigt som mer erfarna medarbetare utvecklas i sin handledarroll eller som mentor. Ambitionen är att samtliga avdelningar ska kunna erbjuda detta stöd.

Varför professionssteget?

Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende kliniskt aktiva sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder på Akademiska sjukhuset för att säkra medborgarnas behov av sjukvård. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och stöd i yrkesrollen ökar kompetensen men också arbetsglädjen. Detta bidrar till att öka och behålla andelen erfarna medarbetare, minska omsättningen av medarbetare och underlätta nyrekrytering.

Fyra roller som handledare

Professionssteget är också en möjlighet för dig som är erfaren sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator och logoped på Akademiska sjukhuset att utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar med dina kunskaper. Du får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att handleda andra mindre erfarna kollegor. Tycker du att det låter intressant? Varmt välkommen att anmäla ditt intresse till din närmaste chef.
Projektet består av fyra olika handledarroller. Ansvaret att utse handledare till professionssteget ligger på chefen för respektive avdelning.

Klinisk handledare

En möjlighet att ge eller få praktisk och situationsanpassad handledning i det kliniska arbetet. Det kan handla om att säkerställa att avdelningens rutiner följs, stöd och handledning när något nytt arbetsmoment ska göras, handledning i att prioritera arbetsuppgifter och i arbetsledning. Krav på dig som handledare: Klinisk kunskap och erfarenhet, intresse av handledning samt kunna bemöta både kollegor och patienter på ett bra sätt. 

Reflektionshandledare

För att hela tiden förmå att fatta etiskt riktiga beslut krävs en ständig diskussion och handledning. Genom att dela upplevelser minskar den etiska stressen samtidigt som gruppen hjälper varandra att reflektera över förhållningssätt i olika patientsituationer. Viktiga egenskaper hos dig som handledare är lyhördhet, god förmåga att lyssna samt vara trygg i din person och yrkesroll.  

Teoretisk handledare

För att stödja den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen. Teoretisk handledning kan utformas på olika sätt beroende på verksamhet. En teoretisk handledare behöver ha magisterexamen eller högre akademisk utbildningsnivå.

Mentor

Det kan vara svårt att hitta information om olika karriärvägar och att komma i kontakt med kollegor som kommit längre i karriären. En mentor bidrar till professionell och personlig utveckling. Fokus på reflektion och kunskap, liksom att vara en förebild och bollplank i olika frågor.

Aktuell information om Professionssteget finns på intranätet och anmälningar till respektive utbildning sker via PingPong.

Nätverksträffar är handledning åt handledare, ett forum för att träffa andra handledare och få tips och hjälp i sin handledarroll. Information finns på intranätet, anmälan sker via mail till Charlotte.

Har du frågor om professionssteget?

Kontakta oss:

Oscar Anfält
Samordnare professionssteget för sjuksköterskor
018-617 13 70

Hanna Edin
Samordnare professionssteget för hälsoprofessionerna
018-612 20 79