Professionssteget

Professionssteget

Vad är professionssteget?

Professionssteget är en viktigt del av kompetensförsörjningen på Akademiska sjukhuset. Inget annat sjukhus arbetar på liknande sätt, så projektet är unikt. Vi har nu 120 aktiva handledare.

Tack vare professionssteget kan nyanställda sjuksköterskor på ett tryggt sätt växa in i sin roll samtidigt som mer erfarna medarbetare utvecklas i sin handledarroll eller som mentor. Ambitionen är att samtliga avdelningar ska kunna erbjuda detta stöd. Nu går vi dessutom in i en ny projektfas där professionssteget även kommer omfatta hälsoprofessionerna (arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer), vilket är väldigt glädjande.

Varför professionssteget?

Syftet är att säkra kompetensförsörjning avseende kliniskt aktiva sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder på Akademiska sjukhuset för att säkra medborgarnas behov av sjukvård. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och stöd i yrkesrollen ökar kompetensen men också arbetsglädjen. Detta bidrar till att öka och behålla andelen erfarna medarbetare, minska omsättningen av medarbetare och underlätta nyrekrytering.

Fyra roller som handledare

Professionssteget är också en möjlighet för dig som är erfaren sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator och logoped  på Akademiska sjukhuset att utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar med dina kunskaper. Du får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att handleda andra mindre erfarna kollegor. Tycker du att det låter intressant? Varmt välkommen att anmäla ditt intresse till din närmaste chef.
Projektet består av fyra olika handledarroller. Ansvaret att utse handledare till professionssteget ligger på chefen för respektive avdelning.

Klinisk handledare

En möjlighet att ge eller få praktisk och situationsanpassad handledning i det kliniska omvårdnadsarbetet. Det kan handla om att säkerställa att avdelningens rutiner följs, stöd och handledning när något nytt arbetsmoment ska göras, handledning i att prioritera arbetsuppgifter och i arbetsledning. Krav på dig som handledare: Klinisk kunskap och erfarenhet, intresse av handledning samt kunna bemöta både kollegor och patienter på ett bra sätt. 

Reflektionshandledare

För att hela tiden förmå att fatta etiskt riktiga beslut krävs en ständig diskussion och handledning. Genom att dela upplevelser minskar den etiska stressen samtidigt som gruppen hjälper varandra att refl ektera över förhållningssätt i olika patientsituationer. Viktiga egenskaper hos dig som handledare är lyhördhet, god förmåga att lyssna samt vara trygg i din person och yrkesroll.  

Teoretisk handledare

För att stödja den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen. Med hjälp av omvårdnadsronder får patienterna sina omvårdnadsbehov systematiskt diskuterade och evidensbaserade åtgärder kan sättas in. Det fungerar som ett teoretiskt stöd till hur, när och varför omvårdnadsåtgärder ska utföras. Krav på dig som handledare: magisterexamen eller högre akademisk utbildningsnivå.

Mentor

Det kan vara svårt att hitta information om olika karriärvägar och att komma i kontakt med kollegor som kommit längre i karriären. En mentor bidrar till professionell och personlig utveckling. Fokus på reflektion och kunskap, liksom att vara en förebild och bollplank i olika frågor.

Har du frågor om professionssteget?

Kontakta oss:

Åsa Olsson
Samordnare för professionssteget
Klinisk träningscentrum, KTC
asa.a.olsson@akademiska.se
072-205 08 36

Helene Nilsson 
Projektledare
Vårdkvalitetsavdelningen
helene.nilsson@akademiska.se
018-6172243