Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Här bedriver vi forskning

Laboratoriepersonal arbetar med prover.

Forskning är en självklar del av Akademiska sjukhusets uppdrag som universitetssjukhus. Tillsammans med Uppsala universitet bedrivs medicinsk forskning för att klarlägga sjukdomsmekanismer samt för att skapa effektiva nya behandlingsformer för morgondagens patienter. Dessutom genomförs i samarbete med läkemedelsbolag olika typer av kliniska prövningar av nya läkemedel.

Hedenstiernalaboratoriet

Hedenstierna translationella laboratorium är ett av Nordens mest avancerade stordjurslaboratorium där det finns resurser att utföra alla typer av studier och interventioner involverande stordjur, till exempel all slags kirurgi och undersökningar av respiratorisk, cirkulatorisk, cerebral och renal fysiologi/patofysiologi.

IMPACT-care

”Improved Medication information and Patient involvement At Care Transitions” (IMPACT-care) eller ”En stark kedja med läkemedelsinformation – över vårdgränserna och med patienten vid rodret” på svenska är ett projekt som syftar till att förbättra kommunikationen om läkemedel vid utskrivning från sjukhus för att öka patientsäkerheten och minska onödiga vårdskador.

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE)

KFUE planerar och genomför klinisk forskning inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar. I uppdraget ligger att spela en aktiv roll i att stimulera och attrahera akademisk och industrisponsrad forskning. Vi samarbetar och genomför studier av hög kvalité i linje med gällande lagar och riktlinjer.
Vår vision är att vara en ledande klinisk prövningsenhet som skapar största möjliga värde för patienten och är ett självklart val för våra partners och uppdragsgivare. Inom KFUE finns en samlad dokumen­terad formell kompetens och en gedigen erfarenhet av att planera, starta upp och genomföra kliniska studier. Idag pågår cirka 130-140 kliniska studier i olika fas inom onkologi, hematologi och onkologisk endokrinologi. KFUE startade sin verksamhet redan under hösten 2000.

MedBridge

Läkemedelsavdelningen på Akademiska sjukhuset arbetar tillsammans med olika parter i forskningsprojektet MedBridge, vars syfte är att studera effekterna av en ny modell för läkemedelsgenomgångar, som fortsätter i primärvården efter avslutad vårdtid på sjukhus.

PET-centrum

Här kan vi med ny teknik studera bland annat blodflöde och energiomsättning i kroppen. Resultatet ger förbättrade möjligheter att ställa diagnos och utvärdera behandlingen inom flera sjukdomsområden. Tekniken används dessutom i växande grad inom olika studier av läkemedel för att förstå verkningsmekanismer.

Regionalt biobankscentrum

Regionalt biobankscentrum finns i alla sex sjukvårdsregioner i Sverige. De samordnar och effektiviserar arbetet med biobanksprover för vårdgivare, universitet och industri. De underlättar också arbetet med de krav biobankslagen ställer på hälso- och sjukvården kring information och samtycke, kvalitetssäkring och forskning. På nationell nivå samarbetar samtliga via Biobank Sverige.

Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum är ett samarbete mellan de sju landstingen i regionen (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro). RCC har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården i regionen. RCC har idag ett 30-tal anställda som arbetar under tre enheter: Kansli, Register och vårdprogram, och Regionalt biobankscentrum.

För att stärka cancerforskningen arbetar RCC med att etablera ett forskningsnätverk i regionen. Hos RCC finns kvalitetsregister inom cancer som gör det möjligt att bland annat studera skillnader i överlevnad i olika cancerdiagnoser. Regionalt biobankcentrum arbetar med frågor som rör biobankslagen. Biobankslagen gör det möjligt att ställa humanbiologiskt material (vävnad, blod etc) till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling. RCC samarbetar med regionens lokala forskningsråd, universitet och högskolor och patientorganisationer.

Du som arbetar med kvalitetsutveckling och klinisk forskning kan hos RCC få de stödmetoder som behövs för att snabbt starta och driva projekt. Blankett för projektanmälan hittar du på RCC:s webbplats under Forskning.

Region Uppsala Innovation

Region Uppsala Innovation är ett mångårigt projekt som finansieras via Vinnova med uppgift att skapa ett innovationssystem dit företag i behov av klinisk expertis och testning i sjukhusmiljö kan vända sig. Region Uppsala Innovation vägleder också personal vars idéer kan utvecklas till produkter eller tjänster som kan förbättra vården. Har du en egen idé eller är du ett företag som vill jobba med oss - hör av dig till Region Uppsala Innovation.

Rudbeckslaboratoriet

Här satsar sjukhuset och universitetet på framförallt genetik- och cancerforskning, men även på regenerativ medicin. Genom att samla grundforskare och kliniska forskare i gemensamma lokaler skapas translationella förutsättningar så att vårdens och patienternas behov kan formuleras som tydliga frågeställningar i olika forskningsprojekt.

SCAPIS testcentrum

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom. Till oss på SCAPIS testcentrum kommer du som bjudits för att delta i del 2 av SCAPIS.

Skandionkliniken

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Kliniken finns i Uppsala i närheten av Akademiska sjukhuset och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus.

UCR (Uppsala Clinical Research Center)

UCR erbjuder fullständig service för att initiera, planera, genomföra och rapportera såväl större internationella multicenterprövningar som mindre lokala forskarinitierade studier. Exempel på service som finns inom UCR är forskarstöd, biostatistik, data management (DM), klinisk händelseutvärdering (CEA), laboratorium för biomarkörer, biobankning och service för publicering i vetenskapliga tidskrifter. UCR tar gärna ansvar för både mindre och större uppdrag i samarbete med såväl akademiska institutioner och enskilda forskare som större och mindre läkemedels-, diagnostika- och medicintekniska företag.