Cancerrådet i Region Uppsala

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner i Mellansverige. Cancerrådet samordnar arbetet mellan Regionalt cancercentrum (RCC) och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation. Rådet är multiprofessionellt sammansatt och ordförande i det lokala cancerrådet är också medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd för det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Cancerrådets huvuduppdrag:

  • Stödja implementering av åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin respektive sjukvårdsregionala cancerplanen
  • Initiera förbättringsprojekt och ta fram underlag till beslut om förändringar i Region Uppsalas cancervård
  • Samordna regionens remissvar på nationella vårdprogram
  • Utse representanter från regionen till RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper
  • Bidra till ökad samverkan över förvaltningsgränserna inom cancervården.

Några aktuella frågor:

  • Medverka i utarbetandet av kommande sjukvårdsregionala cancerplan för 2025-2027*
  • Med utgångspunkt från cancerplanen utarbeta en mer konkret regional utvecklingsplan för cancervården
  • Verka för implementering av de nationella screeningprogrammen för tidig upptäckt av tarmcancer och livmoderhalscancer

*I cancerplanen beskrivs hur RCC Mellansveriges sju regioner ska arbeta med frågor som rör utvecklingen av cancervården, bland annat hur man förstärker patientens ställning, förbättrar rehabilitering och palliativ vård samt frågor kring kompetensförsörjning, utbildning  och  prevention. Cancerplanens övergripande mål är att alla patienter i Uppsala-Örebroregionen ska ha tillgång till samma kvalificerade vård oavsett var man är bosatt.

Möten

Cancerrådet har möten cirka en gång var 6:e vecka med uppehåll under sommarmånaderna.

Våra medlemmar

Ann Båth, SVF-samordnare, Akademiska sjukhuset
Anne Johansson, biträdande förvaltningschef Nära vård och hälsa
Cathrine Göransson, verksamhetschef rehabilitering och smärtcentrum
Eva Johansson, sektionsschef urologi
Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef kvinnosjukvård
Henrik Lindman, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar
Ingrid Glimelius, ordförande i cancerrådet, överläkare blod- och tumörsjukdomar
Jakob Hedberg, överläkare kirurgi, representant för sektion kirurgi samt Uppsala universitet
Johan Lugnegård, chefsläkare, Akademiska sjukhuset
Josefine Palle, sektionschef Akademiska barnsjukhuset
Lars Lundin, specialistläkare bild- och funktionsmedicinskt centrum
Ove Andersson, medicinsk rådgivare Region Uppsalas ledningskontor, ordförande primärvårdsrådet
Patient- och närståendeföreträdare
Per Eckerbom, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum
Seyedisa Jalali, verksamhetschef medicin, Lasarettet i Enköping
Stephanie Mindus, överläkare hjärt-lungmedicin
Tammer Hemdan, verksamhetschef kirurgi, Lasarettet i Enköping
Tommie Olofsson, verksamhetschef Akademiska laboratoriet.