Cancerrådet i Region Uppsala

Antalet individer som insjuknar i en cancersjukdom ökar från år till år såväl i regionen som i Sverige. Även om cancervården i Sverige är väldigt bra och Uppsala är framstående, står vi inför en mängd utmaningar. 

Inom nedanstående områden arbetar vi just nu extra aktivt:

 • Patienternas ställning. Hur gör vi patienterna till medaktörer både vid policybeslut och i sin egen vård?
 • Vårdens struktur. Hur sjukvårdsregionens sju landsting skapar en nivåstruktur som utvecklar vården på bästa sätt. Hur vi ska använda våra gemensamma resurser- både i ekonomiska frågor och i sambarbetet kring medicinteknisk utrustning.
 • Kompetensförsörjning. Hur vi rekryterar och behåller de särskilt prioriterade yrkeskategorier som sjukvårdsregionen behöver för att bibehålla en god cancervård.
 • Forskningssamordning. Hur RCC och RBC påverkar förutsättningarna för sjukvårdsregionens forskning.
 • Prevention och tidig diagnostik. Hur vi minskar insjuknandet i cancer.
 • Standardiserade vårdförlopp.

Bakgrund och uppdrag 

Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebro bildades den 1 september 2011 och är organisatoriskt underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. RCC leds av en styrgrupp med representanter från samtliga landsting och två representanter från universiteten i Uppsala och Örebro. För att förankra RCCs beslut i landstingens linjeorganisation och för att samordna arbetet mellan RCC och berörda landsting har RCC föreslagit att lokala RCC-råd, cancerråd, bildas inom varje landsting i regionen. I det lokala Cancerrrådet ingår representanter för de verksamheter i Region Uppsala som är engagerade i diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med cancersjukdom. Ordförande är överläkare Martin Höglund.

Cancerrådet i Uppsala har följande uppdrag:

 • Stödja implementering av olika åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin
 • Informera om RCCs verksamhet gentemot förvaltning och verksamhetschefer
 • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCCs regi och samordna deras arbete
 • Ingå i styrgruppen för landstingets cancerprocesser
 • Samordna landstingets remissvar på nationella och regionala vårdprogram
 • Ta fram underlag till beslut om prioriteringar, omfördelningar och förändringar i det egna landstinget inom cancerområdet
 • Initiera förbättringsområden inom respektive uppdragsområde

Våra medlemmar

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum
Anders Sundin, professor, bild- och funktionsmedicinskt centrum
Bahman Darkahi, representant för Enköpings lasarett, överläkare kirurgi
Bengt Sandén, bitr. sjukhusdirektör
Camilla Woll, cancersamordnare, sjuksköterska onkologi/KFUE
Elisabeth Nelson, verksamhetschef urologi
Fatane Salehi, projektledare cancerrehabilitering, rehabilitering och smärtcentrum
Helena Olofsson, sektionschef klinisk patologi
Honar Cherif, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar
Josefine Palle, sektionschef Akademiska barnsjukhuset
Karin Glimskär Stålberg, överläkare kvinnosjukvård
Kristina Ahlgren, verksamhetschef kirurgi
Kristina Lamberg Lundström, överläkare hjärt- lungmedicin
Louise Hamark, bitr. förvaltningschef Nära vård och hälsa
Martin Höglund, ordförande i cancerrådet, överläkare blod- och tumörsjukdomar
Masoumeh Rezapour, verksamhetschef kvinnosjukvård
Peter Nygren, professor, representant för Uppsala universitet
Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare Nära vård och hälsa
Åke Berglund, överläkare blod- och tumörsjukdomar