Cancerrådet i Region Uppsala

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner i mellansverige. Cancerrådet samordnar arbetet mellan Regionalt cancercentrum (RCC) och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation. Rådet är multiprofessionellt sammansatt och ordförande i det lokala cancerrådet är också medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd för det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Cancerrådets huvuduppdrag:

  • Stödja implementering av åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin respektive sjukvårdsregionala cancerplanen
  • Initiera förbättringsprojekt och ta fram underlag till beslut om förändringar i Region Uppsalas cancervård
  • Samordna regionens remissvar på nationella vårdprogram
  • Utse representanter från regionen till RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper
  • Bidra till ökad samverkan över förvaltningsgränserna inom cancervården

 
Några aktuella frågor:

  • Medverka i utarbetandet av kommande sjukvårdsregionala cancerplan för 2002-2024*
  • Med utgångspunkt från Cancerplanen utarbeta en mer konkret regional utvecklingsplan för cancervården
  • Verka för implementering av de nationella screeningprogrammen för tidig upptäckt av tarmcancer och livmoderhalscancer
  • Verka för breddinförande av teledermatoskopi för tidig upptäckt av malignt melanom i Region Uppsala

*I Cancerplanen beskrivs hur RCC Mellansveriges sju regioner ska arbeta med frågor som rör utvecklingen av cancervården, bland annat hur man förstärker patientens ställning, förbättrar rehabilitering och palliativ vård samt frågor kring kompetensförsörjning, utbildning  och  prevention. Cancerplanens övergripande mål är att alla patienter i Uppsala-Örebroregionen ska ha tillgång till samma kvalificerade vård oavsett var man är bosatt.

Möten

Cancerrådet har möten cirka en gång var 6:e vecka med uppehåll under sommarmånaderna.

Våra medlemmar

Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum
Anders Sundin, professor, bild- och funktionsmedicinskt centrum
Ann Båth, SVF-samordnare, Akademiska sjukhuset
Bahman Darkahi, överläkare kirurgi, Lasarettet i Enköping (adjungerad)
Britt- Marie Karlsson, överläkare kirurgi
Camilla Woll, cancersamordnare, sjuksköterska onkologi/KFUE
Erika Sohtell, samordnare för kunskapsstöd, regionkontoret (adjungerad)
Eva Johansson, tf verksamhetschef urologi
Fatane Salehi, projektledare cancerrehabilitering, rehabilitering och smärtcentrum
Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef kvinnosjukvård
Henrik Lindman, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar
Johan Lugnegård, chefsläkare
Josefine Palle, sektionschef Akademiska barnsjukhuset
Karin Glimskär Stålberg, överläkare kvinnosjukvård
Kristina Lamberg Lundström, överläkare hjärt- lungmedicin
Louise Hamark, bitr. förvaltningschef Nära vård och hälsa
Martin Höglund, ordförande i cancerrådet, överläkare blod- och tumörsjukdomar
Monica Cornefjord, enhetschef enheten för vårdprocesstöd (adjungerad)
Ove Andersson, SVF-samordnare, Nära vård och hälsa
Patient- och närståendeföreträdare
Peter Nygren, professor, representant för Uppsala universitet
Seyedisa Jalali, verksamhetschef medicin, Lasarettet i Enköping
Tammer Hemdan, verksamhetschef kirurgi, Lasarettet i Enköping
Tommie Olofsson, verksamhetschef Akademiska laboratoriet