Akademiska sjukhusets miljöarbete

Akademiska sjukhusets miljöarbeten

Akademiska sjukhuset är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005. Detta innebär att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor och varje år följer upp hur det går med vårt miljöarbete. Sjukhusets årliga miljömål baseras på Landstinget i Uppsala läns fyraåriga miljöprogram.

Minskad klimatpåverkan

Vi minskar vår klimatpåverkan genom att exempelvis välja kollektiva transporter som använder fossilfria drivmedel och produktion av energi från förnybara resurser. Vi hushåller med energi och väljer varor med låg klimatpåverkan.

Hälsosam och giftfri miljö

Vi minimerar våra utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten genom att exempelvis inte sprida läkemedel och kemikalier som är skadliga för miljö och hälsa. Vi väljer ekologiskt producerade livsmedel och textilier.

Hållbar och effektiv resursanvändning

Vi använder resurserna effektivt under hela deras livscykel. Vi ställer hållbarhetskrav vid upphandling, ser över användningen av olika produkter och har ett kretsloppstänkande i avfallshanteringen.

Transporter (resultatmål)

  • Antalet flygresor under 50 mil ska minska med 5 % jämfört med 2016.
  • Andelen etanol som personbilsdrivmedel ska vara 70 % vid utgången av år 2017.

Läkemedel (resultatmål)

  • Minska användningen av diklofenak och fluorokinoloner enligt verksamhetsuppdraget.

Avfall (resultatmål)

  • Andelen materialåtervunnet avfall ska vara minst 33 % av den totala avfallsmängden vid utgången av år 2017.

Förbrukningsvaror (resultatmål)

  • Minska användningen av förbrukningsvaror i minskningslistan med 5 % jämfört med 2016.

Läkemedel(utredningsmål)

  • Utreda möjligheten att rena bort antibiotika och resistenta mikroorganismer från avloppsvattnet vid Akademiska sjukhuset.
  • Utreda möjligheten till minskade utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser.