Akademiska sjukhusets miljöarbete

Flygfoto över Akademiska sjukhuset.
Akademiska sjukhusets miljöarbeten

Akademiska sjukhuset är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005. Detta innebär att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor och varje år följer upp hur det går med vårt miljöarbete. Sjukhusets årliga miljömål baseras på Region Uppsalas fyraåriga miljöprogram.

Miljömål 2023

Livsmedel

Utredningsmål: Utreda i vilken utsträckning Akademiska sjukhuset kan bidra till minskad mängd matsvinn.

Förbrukningsvaror

Beställningar av skumtvättlappar ska minska och utgöra max 10 procent av inköpt engångstvättlappar.

Förkläden av förnybar plast ska vara minst 40 procent av totala beställningsvolymen av engångsförkläden.

Läkemedel

Utredningsmål: Undersöka möjligheterna till lägre färskgasflöden
som standard för anestesigaser på operationsavdelningar.

Transporter

Av alla resor till och från Göteborg, Malmö och Umeå ska andelen
tågresor vara minst 80 %.

Användningen av UL-appen för resor till och från vården för patienter med kallelse ska vara minst 15 % i genomsnitt över året.

Energi

Utredningsmål: Genomföra och utvärdera metodiken ”energirond” i minst fem verksamheter.

Patienter åker gratis

Visste du att alla patienter plus en närstående får en gratis biljett med UL till Akademiska sjukhuset vid ett bokat vårdbesök? På detta sätt kan vi minska biltrafiken till sjukhuset och därmed också minska koldioxidutsläppen från resande. För mer information om gratisbiljetten gå in på UL:s hemsida.