Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Traumacentrum

Traumacentrum

Traumavården på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset erbjuder en komplett samlad högspecialiserad vård inom traumaområdet. 

För våra traumapatienter är målen att: 

  Snabbt upptäcka och behandla livshotande skador för att möjliggöra överlevnad. 
  Minimera framtida funktionshinder. 
  Minimera smärta, rädsla och psykiska men och erbjuda rehabilitering.   

Vi vill dessutom stödja sjukhusen i vår sjukvårdsregion att förbättra sin egen traumavård genom att:

  Skapa ett gott samarbetsklimat. 
  Förbättra säkerheten vid transport och överföring av patienter mellan Akademiska sjukhuset och remitterande sjukhus. 
  Ha gemensamma utbildningar med sjukvårdsregionens sjuksköterskor och läkare inom traumaområdet. 

 Akut kontakt med traumaspecialister

Våra traumaprocesser

Traumavården vid Akademiska sjukhuset är en sammanhållen process (Tema trauma) direkt underställd sjukhusledningen. I akuta situationer står vår traumaorganisation redo att möta varje händelse. Efter den första akuta perioden bistår Akademiska sjukhuset med högspecialiserad sjukvård inom nedanstående områden.

Kvalitetsarbete

På Akademiska sjukhuset samverkar alla verksamhetsområden i traumaomhändertagande enligt fastställda rutiner. Vi har en gemensam arbets- och styrgrupp för den samlade traumaorganisationen och en gemensam manual för traumaomhändertagande på Akademiska har tagits fram.

Två externa traumarevisioner har genomförts år 2011 och 2018.

Så arbetar vi för att säkerställa en hög kvalitet på traumaomhändertagandet:

  • Kvaliteten på vår verksamhet granskas genom regelbundna morbiditets- och mortalitetskonferenser.
  • Varje vecka analyseras omhändertagandet av nivå 1 trauma-larm med inblandad personal.
  • Vi registrerar våra patienter i det nationella kvalitetsregistret för trauma (SweTrau) och vi analysera våra resultat och jämför oss med andra sjukhus i Sverige.
  • Vi övar regelbundet. En regional traumaledarutbildning ges tillsammans med kurser i ATLS, ATCC, Damage Control och bakjourskurs i kärl och traumatologi.
  • Regionens kirurger erbjuds årligen att hospitera vid Penn Trauma, Philadelphia, USA. 
  • 2015 började vi arbeta med Tema truama inom trauma. Det är en regionövergripande process med målsättningen att systematisk arbeta för att förbättra vården för traumapatienterna i Sjukvårdsregion Mellansverige.
  • Videokonferenser sker med remitterande sjukhus dagen efter patienter har transporterats till Akademiska sjukhuset.
  • Gemensamma forskningsstudier inom traumaområdet erbjuds till intresserade i vår sjukvårdsregion.

Utbildningar

Utbildningar inom traumaområdet på Akademiska sjukhuset för sjukvårdsregionen och övriga Sverige.

 Se aktuella utbildningar

Organisation

Arbetsgrupp

Sedan många år finns en multiprofessionell och multidisciplinär arbetsgrupp för trauma på Akademiska sjukhuset. Arbetsgruppens roll är att aktivt arbeta med registrering, utbildning och analys av traumavården och implementera förbättringar. Alla dödsfall inom 30 dagar efter trauma samt patienter som kan ha ådragit sig vårdskador analyseras vid en sk. M&M-konferens. Gruppen ska inventera och därefter föreslå formella kompetenskrav för medarbetare, föreslå mätbara mål, genomföra regelbundna öppna traumamöten/patientfallsdiskussioner, göra översyn av befintliga trauma PM, föreslå förbättringar vad gäller organisation och lokaler till Styrgruppen.
9 mars 2015 startade arbetsgruppen att arbeta enligt principer för värdebaserad vård (VBV Multitrauma). I arbetet med VBV har regionen inbjudits att delta i arbetet, då många traumapatienter remitteras från Sjukvårdsregion Mellansverige till Akademiska sjukhuset. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att tillsammans med traumaansvariga inom regionen att förbättra logistik och patientsäkerhet rörande patienttransporter samt finna enighet i rutiner för dokumentation och kommunikation.

Ansvariga
Annabel Sjöqvist, traumakoordinator
Fredrik Linder, processledare

Styrgruppen

Under 2010 infördes en styrgrupp för trauma bestående av VC från en rad olika områden involverade i handläggning av traumapatienter. Denna styrgrupp har nu övergått i den sk. temastyrgruppen för Tema Trauma. Temastyrgruppens roll är att stärka kompetensen och skapa samsyn i den multidisciplinära och multiprofessionella traumaorganisationen på Akademiska sjukhuset med målet att optimera vården av traumapatienter. I styrgruppens uppgifter ingår att prioritera förslag på uppgifter för arbetsgruppen, analysera genomförda projekt av arbetsgruppen, följa upp resultat, dryfta behov av ekonomiska satsningar på utbildningar, apparatur och personalbehov. Den ska belysa styrkor och svagheter i organisationen och ta fram strategier. Dessutom ska styrgruppen redovisa aktiviteter för sjukhusledningen.

Tema Trauma

Införande av Tema Trauma beslut togs 4 maj 2016. Tema ska utgöra en övergripande, sammanhållande och koordinerande struktur för en grupp processer. I styrgruppen för Tema Trauma ingår VC inom en rad VO involverade i traumaprocesserna. Inför styrgruppsmötet kallas processledarna för att förbereda styrgruppsmötet, identifiera behov av gemensamma beslut, se till att frågor och beslutsunderlag är formulerade på ett sätt som gör att styrgruppen kan fatta rätt beslut.

Processägare
Chefsläkare Johan Lugnegård