Multitrauma

Patienter med multitrauma

Patienter med multitrauma (skador på flera ställen i kroppen) är en vanlig grupp av patienter där fler verksamhetsområden än ett är engagerade i vården. Vanliga skadekombinationer är frakturer i extremiteter, revbensfrakturer och buk/skallskador. Det kan också röra sig om skador i ansiktsskelett där både plastik-, käk-och öron/näsa/hals-kirurger samt ögonläkare behöver involveras, eller som vid ryggtrauma med neurologiska bortfallssymtom som då gemensamt bedöms och opereras av neurokirurger och ryggortopeder.

Patienter som inkommer till Akademiska sjukhuset efter ett trauma så sker detta oftast med ambulans och i vissa fall med helikopter. Ambulanspersonal larmar Ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) på Akutmottagningen och ger en kort rapport om patientens symtom/skador. LAS i sin tur larmar, vid svår påverkan av vitala funktioner hos patienten, ett Traumateam bestående av ett flertal olika specialister och personal från akutmottagningen som undersöker och behandlar patienten enligt ett strukturerat sätt. Patienter som inte behöver akutoperation undersöks ofta med helkroppsdatortomografi för kartläggning av befintliga skador.

Vid sk. multitrauma skrivs patienterna in på Centralintensivvårdsavdelningen och patientansvarig läkare (traumajouren) är från verksamhetsområde Kirurgi. Traumajouren sammankallar sedan inblandade specialiteter för att göra en behandlingsplan och 24 timmar senare görs en ny fullständig klinisk undersökning (sk tertiärundersökning).

Vid så kallade sekundärtransporter från andra sjukhus i eller utanför Sjukvårdsregion Mellansverige direkt till andra intensivvårdsavdelningar såsom neurointensivvårdsavdelning så sker en multiprofessionell bedömning för att inte missa skador som inte var uppenbara på hemortssjukhuset.

Det multidisciplinära och multiprofessionella omhändertagandet av traumapatienter ställer stora krav på en välorganiserad organisation varför regelbundna möten i arbetsgruppen för trauma är en viktig kugge för att denna verksamhet ska förbli patientsäker.

Om trauma

I snitt under året läggs en patient in varje dag pga multipelt trauma och varannan patient faller under definitionen svårt skadad (NISS>15).

Det skickas > 150 traumapatienter varje år med svåra skador främst från Sjukvårdsregion Mellansveriges sjukhus men även från andra sjukhus i Sverige för behandling hos oss.

Mål för traumavården

  • Att snabbt upptäcka och behandla livshotande skador för att möjliggöra överlevnad
  • Att minimera framtid funktionshinder
  • Att minimera smärta, rädsla och psykiska men
  • Att ge en fullgod rehabilitering

För att uppnå dessa mål måste vi ha kända rutiner för alla, kontinuerligt se över vår organisation och säkra övergångar i vården. Alla nivå 1 traumalarm ska analyseras och gås igenom med aktuell personal, dödsfall och avvikelser som rapporteras diskuteras vid sk. M&M-konferens. Vi behöver även analysera våra resultat i det nationella kvalitetsregistret för trauma SweTrau. All personal bör ha relevant utbildning ex i ATLS, ATSS, FAST och traumaledarutbildning och delta i regelbundna traumaövningar.