IMPACT-care: en förstärkt kedja med läkemedelsinformation över vårdgränserna

Vårdpersonal håller i läkemedel.

”Improved Medication information and Patient involvement At Care Transitions” (IMPACT-care) eller ” en förstärkt kedja med läkemedelsinformation över vårdgränserna” på svenska är ett projekt som syftar till att förbättra kommunikationen om läkemedel vid utskrivning från sjukhus för att öka patientsäkerheten och minska onödiga vårdskador.

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till onödiga vårdskador.

Läkemedel är en vanlig behandling för äldre personer, men det kan också leda till problem som sjukhusinläggningar, ofta på grund av läkemedelsbiverkningar. Äldre drabbas i högre grad eftersom de oftare har flera sjukdomar och läkemedel. Särskilt stor risk för att problem ska uppstå är det då äldre personer byter vårdform, exempelvis när de skrivs ut från sjukhus till hemmet. Då är risken stor att något går fel i deras läkemedelsbehandling. Nästan alla äldre som vårdas på sjukhus får förändringar i sina läkemedel, men uppföljningen efter utskrivning är inte alltid tillräcklig. Problemen beror ofta på dålig kommunikation och brister i uppföljningen. Vi tror att många av dessa problem kan undvikas, därför inledde vi hösten 2019 detta regionsövergripande forskningsprojekt som vi kallar IMPACT-care.

Med ovanstående som bakgrund inledde vi hösten 2019 detta regionsövergripande projekt som syftar till att förbättra kommunikationen kring läkemedel vid utskrivning från sjukhus hos äldre samt öka involverandet av patienter i processen. Det slutgiltiga målet är att ta fram ett nytt förbättrat sätt att arbeta vid utskrivning av äldre patienter från sjukhus.

Syfte med detta projekt

Vi vill förbättra kommunikationen om läkemedel vid utskrivning från sjukhus hos äldre genom att göra utskrivningsprocessen säkrare, särskilt när det gäller läkemedelsbehandlingen, samt att göra äldre och deras anhöriga mer delaktiga i processen.

Hur projektet ska genomföras

Projektet är uppdelat i tre steg:

Delprojekt 1: Undersökning kring hur väl uppföljningar om läkemedel kommuniceras när äldre personer skrivs ut från sjukhus. Vi kommer utföra analyser av remisser som skickas från sjukhus till nästa vårdgivare vid utskrivning.

Delprojekt 2: Kartlägga hur kommunikationen mellan vårdpersonal i olika organisationer och mellan vårdpersonal och äldre patienter samt deras anhöriga går till. Detta gör vi för att få en bättre förståelse för utskrivningsprocessen och för att kunna hitta möjliga sätt att förbättra den. Kartläggningen kommer genomföras via studier där vi observerar och intervjuar vårdpersonal och patienter/anhöriga.

Delprojekt 3: Att med kunskapen från delprojekt 1 och 2  samt vad som utförts tidigare nationellt/internationellt designa och genomföra en interventionsstudie. Interventionen kommer vara ett nytt arbetssätt som är tänkt att göra utskrivningen av äldre från sjukhus säkrare genom att förbättra kommunikationen kring läkemedel och patientens/anhörigas delaktighet i läkemedelsbehandlingen. Det nya arbetssättet kommer bland annat inkludera en patientbroschyr som vi tagit fram. Vi kommer att jämföra det nya arbetssättet med hur man arbetar i dagsläget, för att se vilken effekt det har.

Förväntad samhällsnytta med projektet

Att förbättra utskrivningsprocessen från sjukhus är ett prioriterat forskningsområde för att göra vården säkrare både nationellt och internationellt.

Genom vårt projekt kommer mycket ny kunskap att genereras och vi förväntar oss att ett förbättrat arbetssätt kommer att tas fram som säkerställer att information om läkemedelsbehandling når patient/anhöriga samt nästa vårdgivare som ska ta över efter sjukhusvården. På detta sätt kan bättre förutsättningar skapas för optimala behandlingsresultat och patientsäkerhet.

Vilka genomför projektet?

Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Västmanland, deltagare från pensionärs- och anhörigorganisationer, samt Institutionen för farmaci, och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Vi i projektgruppen som arbetar med projektet består av en blandning av forskare, kliniskt yrkesverksamma från olika professioner samt deltagare från anhörig/pensionärsorganisationer. Vi involverar deltagare från anhörig/pensionärsorganisationerna kontinuerligt i syfte att ständigt tillföra anhörig- och patientperspektivet under projektets gång.

Publicering av resultat och finansiering

Resultaten av projektet kommer att publiceras löpande under projektets gång i vetenskapliga tidsskrifter. Vi kommer lägga upp länkar till publikationerna på hemsidan, så håll utkik.

Projektet finansieras via forskningsmedel från Kampradstiftelsen och Sjukvårdsregionala forskningsrådet i Mellansverige (RFR).