IMPACT-care: en stark kedja med läkemedelsinformation - över vårdgränserna och med patienten vid rodret

Vårdpersonal håller i läkemedel.

”Improved Medication information and Patient involvement At Care Transitions” (IMPACT-care) eller ”En stark kedja med läkemedelsinformation – över vårdgränserna och med patienten vid rodret” på svenska är ett projekt som syftar till att förbättra kommunikationen om läkemedel vid utskrivning från sjukhus för att öka patientsäkerheten och minska onödiga vårdskador.

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till onödiga vårdskador.

Läkemedel orsakar upp till hälften av alla inläggningar på sjukhus på grund av exempelvis biverkningar, dålig följsamhet till behandling och olämpliga ordinationer. Äldre patienter drabbas i högre grad eftersom de oftare har flera sjukdomar och läkemedel. Särskilt stor risk för att fel ska uppstå är det då patienter byter vårdform, exempelvis när en patient skrivs ut från sjukhus till hemmet. Då är risken stor att något går fel i patientens läkemedelsbehandling. Felen beror ofta på dålig kommunikation och brister i uppföljningen av läkemedelsändringar som patienten fått under sjukhusvistelsen. Inte minst har vi noterat dessa brister i kommunikationen i samband med utskrivning i en pågående studie som bedrivs av vår forskningsgrupp, MedBridge som syftar till att undersöka om läkemedelsgenomgångar, initierade under sjukhusvistelsen, kan minska behovet av sjukhusvård för patienter.

Syfte med projektet

Med ovanstående som bakgrund inledde vi hösten 2019 detta regionsövergripande projekt som syftar till att förbättra kommunikationen kring läkemedel vid utskrivning från sjukhus hos äldre samt öka involverandet av patienter i processen. Det slutgiltiga målet är att ta fram ett nytt förbättrat sätt att arbeta vid utskrivning av äldre patienter från sjukhus.

Vilka genomför projektet?

Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Västmanland, deltagare från pensionärs- och anhörigorganisationer, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.

Vi i projektgruppen som arbetar med projektet består av en blandning av forskare, kliniskt yrkesverksamma från olika professioner samt deltagare från anhörig/pensionärsorganisationer. Vi involverar också deltagare från anhörig/pensionärsorganisationerna kontinuerligt i syfte att ständigt tillföra anhörig- och patientperspektivet under projektets gång.

För mer detaljerad information om deltagarna, klicka här 

Hur projektet ska genomföras

Projektet är uppdelat i tre steg:

Delprojekt 1: Genomföra en kartläggning av hur kommunikationen kring läkemedel vid utskrivning ser ut idag. Detta kommer utföras genom analyser av hur uppföljningen av läkemedelsbehandlingen såg ut i MedBridge-studien
I kartläggningen ingår även intervjuer med vårdpersonal där vi låter dem beskriva hur de kommunicerar kring läkemedel vid utskrivning.

Delprojekt 2: Genomföra en intervjustudie- och observationsstudie med vårdpersonal och patienter/anhöriga som syftar till att ta reda på hur ett förbättrat arbetssätt för kommunikation kring läkemedel vid utskrivning kan se ut samt hur man ska kunna införa detta arbetssätt

Delprojekt 3: Genomföra en interventionsstudie där vi jämför det nya arbetssättet med hur man arbetar i dagsläget, för att se om det nya arbetssättet ökar patientsäkerheten.

Förväntad samhällsnytta med projektet

Patienter behöver, tillsammans med sin husläkare, få bättre förutsättningar att ta över läkemedelsbehandlingen efter en sjukhusvistelse.

Genom vårt projekt kommer mycket ny kunskap att genereras och vi förväntar oss att ett förbättrat arbetssätt kommer att tas fram som säkerställer att information om läkemedelsbehandling når patient och primärvårdsläkare, så att förutsättningar skapas för optimala behandlingsresultat och patientsäkerhet. Det nya arbetssättet förväntas i sin tur leda till färre akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar.

Publicering av resultat och finansiering

Resultaten av projektet kommer att publiceras löpande under projektets gång i vetenskapliga tidsskrifter. Vi kommer lägga upp länkar till publikationerna på hemsidan, så håll utkik.

Projektet finansieras via forskningsmedel från Kampradstiftelsen.