Läkemedelsförsörjning

Säker och effektiv läkemedelskedja är ett projekt för förbättrad läkemedelsförsörjning genom automatisering av beställningar, läkemedelsdelning och logistik.

Säker och effektiv läkemedelskedja

Idag går 25 % av tiden på en sjuksköterskas arbetspass åt till läkemedelshantering. Mycket av tiden läggs på att räkna läkemedel eller att leta fram sådana läkemedel som inte finns i bassortimentet. Detta arbete konsumerar värdefull tid och orsakar både stress och risker.

Projektet Säker och effektiv läkemedelskedja ska eliminera tidstjuvar och slå vakt om de riktiga arbetsuppgifterna. Projektets mål är att ha rätt läkemedel på rätt plats, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt med minsta möjligs ansträngning för berörd personal.

Läkemedelsautomater

Etapp 1 består i införandet av läkemedelsautomater på Akademiska sjukhuset. Den första automaten levererades i december 2019 och under 2020 införs automater på 20 avdelningar på sjukhuset. Syftet är främst att göra arbetsmiljön bättre för sjuksköterskor vilket på sikt innebär minskade kostnader för bland annat hyrpersonal.

SAPVAL

I Region Uppsala finns en ambition om sluten läkemedelsloop; bl.a. inkluderande slutenvårdsdos och farmaceutisk validering av ordinationer. SAPVAL står för System-Assisted Pharmaceutical VALidation, vilket är arbetsnamnet för en tänkt framtida farmaceutisk validering av ordinationer i Region Uppsala.​ SAPVAL är tänkt att inbegripa en sjukhusövergripande screening efter hög-risk-ordinationer. Dessa ordinationer flaggas, utifrån kliniska regler, till en erfaren apotekare. Denne bedömer om varningen är relevant (mellan 80-90% filtreras uppskattningsvis bort i detta steg) och skickar vidare relevanta varningar till klinikapotekare/läkare där patienten befinner sig.​ SAPVAL drivs i huvudsak som ett forskningsprojekt, i samarbete med forskare i Människa-data-interaktion vid Uppsala universitet.

Behov och krav för SELK-projektet

Rätt intressenter, validerade behov och stringenta krav är en ledstjärna i SELK. Vi arbetar med en metod som kallas Kontextuell analys och har inom ramen för den genomfört flertalet studier av verksamheten. Arbetet har sedan sammanställts i tre modeller: informationsflöden, fysisk modell och sekvensmodell. De problem som identifierats finns inlagda i respektive modell och är även sammanställda och viktade efter den inverkan de har på kvalitet och effektivitet. Modellerna och problemsammanställningen skickas på begäran. Kontakta via elpost: anders.westermark@akademiska.se.

Needs and requirements for the SELK project

The proper stakeholders, validated needs and stringent requirements are very important in the SELK project. We have employed Contextual analysis as a method to find the important needs. The work is presented in three models: information flows, physical model and a sequence model. All identified problems are mapped in the models and also listed and weighted based on their impact on quality and efficiency. The models and problems are sent on demand, contact us via the following address: anders.westermark@akademiska.se