Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Gastroenterologi

Vårdpersonal samtalar med varandra.

Sektionen för gastroenterologi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar i mag-tarmkanal, lever och gallvägar. Vi bedriver forskning, undervisning och utveckling inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi.

Sektionen har tillgång till 17 vårdplatser på vardagar och 12 på helger vid mag-tarm- och njuravdelningen 100 B2. Dessutom finns det en välutrustad skopimottagning och en mag-tarmmottagning. Våra medarbetare består idag av bland annat åtta specialister där majoriteten är disputerade varav tre docenter och en professor.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med den interventionella radiologiska enheten för behandling av patienter med leversvikt och portal hypertension såsom blödande varicer, ascitesproblematik och hepatorenalt syndrom. I detta samarbete utförs framför allt TIPS (transjugulär intrahepatisk porto systemisk shunt) men även transjugulära leverbiopsier, levervensstentningar, tryckmätningar i portacirkulationen liksom lokal trombolys vid levernära tromboser och emboliseringar av arteriovenösa aneurysm (till exempel Mb Osler), kollateraler vid cirrhos eller andra blödningar relaterade till portal hypertension.

Runt patientgruppen med primär scleroserande cholangit (PSC) pågår kliniskt kvalitets- och forskningsprojekt för att identifiera riskfaktorer och tidiga stadier av gallgångscancer.

Vi deltar i regelbundna leverronder tillsammans med sektionen för leverkirurgi, onkologkliniken och radiologer-. Där diskuteras framför allt tumörfall och dessa ronder är riktade också mot regionen där det också finns möjlighet att delta via länk.

I och med rikssjukvårdavtalet har den kirurgiska levertransplantations-verksamheten koncentrerats till Karolinska sjukhuset/Huddinge. Vi samarbetar med transplantationsteamet på Karolinska sjukhuset i Huddinge och har en gång i veckan videokonferens där vi drar de patienter som utretts inför eventuell levertransplantation hos oss. Patienterna träffar i regel transplantationsteamet i samband med konferensen och om patienten accepteras för transplantation sätts denne upp på listan direkt. Vi fortsätter därför att utreda C-länspatienter och tar gärna mot regionpatienter för utredning och bedömning inför eventuell levertransplantation.

Vi har möjlighet att utföra kompletta utredningar av mag-tarmkanalen vid till exempel utredning av gastrointestinal blödningskälla inkluderande tunntarmsendoskopi med kapselkamera och dubbelballongendoskopi. En av vår stora patientgrupper är patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).Vi träffar regelbundet kolorektal-kirurgerna och har IBD-ronder för diskutera optimal behandling av svåra IBD-fall.

Härutöver har vi ett samarbete med infektionskliniken avseende virala hepatiter och dess komplikationer.

Inom motilitet bedriver vi i samarbete med kliniska fysiologiska kliniken manometri av esofagus, ventrikel och tunntarm liksom 24-timmars pH mätningar.

Vi rapporterar våra resultat till bland annat Nordiska levertransplantationsregistret och IBD-registret (Swibreg).

Gastrokonsult

Det finns en beredskapslinje för gastroenterologiska och hepatologiska frågeställningar för frågor från jourhavande läkare i regionen på vardagkvällar fram till 21 och på helger mellan 9-18.
Du når den ansvarige läkaren via sjukhusets växel. Dagtid är vi tillgängliga via konsultsökare också detta via Akademiska sjukhusets växel, 018-611 00 00.

Urakuta levertransplantationsfrågeställningar nattetid; kontakta transplantationskirurgjour, Karolinska sjukhuset, Huddinge via Huddinges växel 08-585 800 00. Andra tider gastrokonsult enligt ovan.

ST Gastroenterologi

En bred klinisk verksamhet och gynnsam utbildningsmiljö utgör grunden till ST-utbildningen inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Akademiska sjukhuset.

ST-utbildningens kliniska del utgörs av en blandad tjänstgöring vid våra enheter – avdelning, mottagning (med tillhörande konsultverksamhet) och endoskopi. Initialt fokuserar utbildningsläkaren på handläggningen av de vanligast förekommande gastroenterologiska diagnoserna. Redan tidigt får du dock ta del av det för utbildningen viktiga samtalet kring högspecialiserade patientfall. Varje vecka har vi gemensam knäckrond – en bra möjlighet till feedback och råd för samtliga kollegor vid sektionen, inte minst för ST-läkare.

Den praktiska delen av ST-utbildningen domineras av endoskopi (gastroskopi och koloskopi). Med stöd av erfarna skopister introduceras utbildningsläkaren gradvis till terapeutiska/diagnostiska procedurer. Utöver detta finns goda möjligheter till riklig praktisk träning i samband med till exempel ascitestappningar och FibroScan.

Vi samarbetar mycket med andra specialiteter, däribland radiologi, kirurgi och infektion. Förutom de dagliga informella samtalen har vi multidisciplinära konferenser där ST-läkare deltar. Ett exempel på samarbete är den expanderande interventionella handläggningen av portalhypertensiva tillstånd och levernära tromboser på Akademiska sjukhuset. Ett annat exempel är bedömning och behandling av levercancer, där lokalablativ terapi med så kallad TACE nu sker vid sektionen.

Även om levertransplantationer numera endast sker i Huddinge och Göteborg görs såväl utredning inför, delar av eftervård och uppföljning efter operation på Akademiska sjukhuset. Beslutet om transplantation tas tillsammans med Huddingekollegorna i samband med veckovis videokonferens.

Den formaliserade ST-undervisningen utgörs av ST-eftermiddagar en gång i månaden, utifrån ett tema som bestäms i samråd mellan ST-läkarna och studierektorn. En gång om året bjuder sektionen in regionens ST-läkare till ett gastroenterologiskt ST-dygn. Då träffas gastro-inriktade utbildningsläkare för falldiskussion och praktiska moment, varvat med sociala aktiviteter.

Handledningen är schemalagd, och vi försöker ha återkommande strukturerad återkoppling i samband med specialistkollegium och sit-ins. Vi uppmuntrar till deltagande i Gastroskolans kursverksamhet, och utöver detta finns goda möjligheter till deltagande i andra nationella (eller internationella) möten. Som led i en allmän vetenskaplig skolning träffas sektionens läkare för så kallad "journal club" varje vecka.

Hos oss är universitetet i allra högsta grad närvarande. De flesta av kollegorna vid sektionen är forskningsaktiva. Samtliga överläkare är disputerade och vi har två professorer och fyra docenter. Vår målsättning är att få alla ST-läkare intresserade av forskning, och utbildningstiden innebär goda möjligheter att påbörja forskningsprojekt. Har man med sig tidigare forskningserfarenhet finns goda möjligheter till att återuppta eller fördjupa detta inom medicinska fakultetens gastroenterologiska verksamhet.

ST-studierektorer vid Akademiska sjukhuset

Välkommen att kontakta oss för mer information!