Hud- och könssjukdomar

Sektionen för hud- och könssjukdomar omfattar hud- och venereologmottagning. De olika enheterna inom sektionen utreder, vårdar och behandlar hud- och könssjukdomar.

Förutom sedvanlig diagnostisering och behandling har vi också ett flertal specialområden där vi även mottar remisser från riket och regionen. Exempel på dessa områden är gendermatoser.

Remiss till hudmottagningen

De senaste åren har vi noterat en ökande mängd inkommande remisser både till hudmottagningen på Akademiska och till privata dermatologer. För att optimera prioritering och handläggning behöver vi ställa högre krav på inkommande remisser.I samråd med primärvården i C-län har vi också försökt klargöra ansvarsfördelningen Primärvård - specialistvård vad gäller specifika diagnoser.

Det finns nu tre remissmallar (hud allmän, hud tumör och hud SVF melanom) för att följa vid remittering till hudspecialist inom och utanför sjukhuset. Se nedan (*betyder tvingande).

Remiss allmän hud

-* Frågeställning
-* Anamnes och status: duration, lokalisation, svårighetsgrad. Bifoga om möjligt foto!
- Genomförd utredning
-* Given behandling och resultat av behandling

Remiss tumör hud

Används vid all tumörmisstanke, inklusive melanom. Har man en välgrundad misstanke om melanom väljs istället remiss "hud SVF melanom"- se nedan.

-* Frågeställning
- Lokalisation och storlek. Bifoga om möjligt foto!
-* Duration och beteende
- Svar på eventuellt PAD
- Eventuell behandling med immunosuppression

Remiss hud SVF melanom

Får endast användas om det finns en välgrundad misstanke om malignt melanom.

-* Vad ligger till grund för den välgrundade misstanken
-* Lokalisation och storlek
-* Fotografi som bifogas remiss eller läggs i journalen
-* Anamnes
-* Kontaktuppgifter till patienten
-* Kontaktuppgifter till inremittent

Då vi enligt vårdgarantin och kömiljarden är skyldiga att erbjuda en tid inom 2 månader ska endast de patienter som har möjlighet att komma under denna tid remitteras.

Flertalet vanliga hudsjukdomar kan handläggas inom Primärvården till exempel eksem, akne, psoriasis liksom mollusker, vårtor och svamp. Diagnosen aktinisk keratos kan ställas i Primärvården antingen via PAD eller tillräcklig klinisk erfarenhet och kan då också behandlas i Primärvården med Aldara (imikvimod). Endast vid diagnostisk osäkerhet eller otillräcklig behandlingseffekt remiss till specialist.

Akne

Vid akne med inslag av papler och pustler ska lokalbehandling ges i kombination med tetralysal i minst tre månader och utvärderas innan remiss till hudspecialist.

Svampinfektioner och fysiologiskt håravfall

Svampinfektioner kan utredas och behandlas i PV. Ingen systemisk svampbehandling utan positiv odling.
Fysiologiskt håravfall (androgent), där terapi inte finns, ska inte remitteras till specialist.

Remisser kommer att sändas i retur om:

a) basala diagnostiska åtgärder och utvärdering av behandlingseffekt inte har genomförts
b) alltför lång tid gått mellan remissdatum och remissens ankomst till hudspecialist
c) patienten har förhinder att komma till specialist inom 2 månader

ST hud

På hudkliniken på Akademiska sjukhuset finns, förutom en hud- och venereologisk mottagning, en slutenvårdsavdelning, en dagvårdsavdelning och en yrkesdermatologisk mottagning. Det finns dessutom specialmottagningar för t.ex. gendermatoser och laser.

Varje dag är en specialist friställd för att hjälpa till att handlägga de patienter du som ST-läkare träffar på din mottagning. Du lär dig tidigt, under handledning, handlägga de mer akuta hudfallen som konsult. Patientfall kan även diskuteras vid fotovisningar, visningsronder och patologronder. Du och dina ST-kollegor delar på ansvaret att, under handledning, handleda och undervisa läkarstudenter på termin 7.

Förutom intern ST-undervisning har hela läkargruppen även regelbunden intern utbildning och journal club. Som ST-läkare har du en personlig handledare och får regelbunden feedback, både från handledare och övriga kollegor. Du har även schemalagd lästid varje vecka.