Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Gendermatoser - för dig som vårdgivare

Akademiska sjukhuset bedriver sedan 1 januari 2024 vård enligt nationellt högspecialiserad vård (NHV) för gendermatoser.

Vården bedrivs i samarbete mellan flera verksamheter, såsom hudsektionen, klinisk genetik och Akademiska barnsjukhuset med flera. I gendermatosteamet ingår hudläkare, hudsjuksköterska och undersköterska. Till teamet är också en koordinator kopplad.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård

Viss vård vid gendermatoser, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.

Rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med gendermatoser som debuterat under barn- och ungdomsår. Fortsatt livslång behandling av dessa tillstånd ska sedan ske i samråd med en nationell högspecialiserad vårdenhet.

Förtydligande till definitionen:
Med gendermatos avses exempelvis, men inte uteslutande:

 • Kongenital iktyos
 • Epidermolysis bullosa
 • Pachyonychia congenita
 • Dariers sjukdom
 • Incontinetia pigmenti
 • Svåra keratodermier
 • Liknande tillstånd med genetisk orsak

Remiss

Remiss skickas till:
Gendermatosteamet, hudmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta gärna någon i teamet innan remisskrivning eller för rådfrågning. 

Forskning gendermatoser

Forskning inom gendermatoser har bedrivits inom verksamheten sedan 70-talet. Under senaste tio åren har fokus varit på forskning inom framför allt medfödda iktyoser (ARCI) och epidermolysis bullosa (EB), den kliniska karakteriseringen av dessa samt translationell forskning för att hitta orsaker och utforska terapeutiska möjligheter vid dessa sjukdomar. Forskningen i detta område representerar spetsforskning i internat-ionell framkant; bland annat har Uppsala varit först att karakterisera i detalj och kategorisera medfödda iktyoser. Dessutom har det även funnits kontinuerlig experi-mentell labverksamhet som har möjliggjort även molekylär karakterisering. De viktig-aste resultaten sammanfattas nedan:

 • Molekylära förändringar under olika steg under hudbarriärens utveckling ka-rakteriseras i 3D hudmodeller som har etablerats med primära och immortali-serade keratinocyter (pågående, Kelemen/Sonkoly).
 • Vid ARCI ses en överaktivering av gener som behövs för att bygga en effektiv barriär; samtidigt aktiveras reparationsmekanismer vilket leder till kronisk hud-inflammation, ändrad celldifferentiering och fjällning. Avhandling: Hanqian Zhang, 2019; huvudhandledare: Hans Törmä, Dermatologi, IMV, Uppsala uni-versitet (UU).
 • Nya gener har identifierats som styr epidermal differentiering och barriärfunkt-ion (Zhang et al. Differentiation 2021).
 • Karakterisering av 132 ARCI patienter i Norden har gjorts med kartläggning av mutationer.
 • Nya mutationer har identifierats i flera fall av ARCI och andra gendermatoser inkl. keratodermier (e.g. Hotz et al. Br J Dermatol 2018.
 • In vitro 3D modeller har etablerats med immortaliserade celler från patienter med ARCI, som kan användas för att testa nya behandlingar.
 • Effekten av retinoider, en vanlig behandling för iktyoser, har karaktäriserats på cellulär nivå (Li et al. Acta Dv 2013).