Smärtcentrum - för vårdgivare

Kvinnlig personal undersöker kvinna i säng.
Smärtcentrum

På smärtcentrum har vi stora kunskaper om diagnostisering och behandling av svåra smärtproblem. Vi kan också lära personer med långvarig smärta att hantera sin smärta på ett bättre sätt. Här nedanför finns en kort sammanfattning av verksamheten på smärtcentrum.

Mottagningsverksamhet

Vi har en mottagningsverksamhet med läkare och andra yrkeskategorier som till exempel psykolog och sjukgymnast.

Smärtutredningar

Komplicerade smärttillstånd utreds av ett multidiciplinärt team (team med flera olika typer av specialister). Smärtutredningar kan göras både i öppenvården och inneliggande på en vårdavdelning.

Rehabiliteringsprogram

Smärtrehabilitering kan göras i öppenvård, alternativt inneliggande på en veckovårdsavdelning. Rehabiliteringensinsatserna  sker via ett mutidisciplinärt team och delar av behandling sker i grupp och är inriktad på beteendeförändring.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss

Vårdgivare/remittent

Information till inremitterande läkare

Verksamheten riktar sig framför allt till patienter från Uppsala län men vi tar även emot patienter från övriga Sverige samt andra länder.

Vid ett inledande läkarbesök bedöms vilka åtgärder som är lämpliga för den enskilde patienten. Det kan till exempel vara behandlingsförslag till remitterande läkare, teamutredning, deltagande i något av rehabiliteringsprogrammen eller rekommendation om andra åtgärder.

 Vårdgivarinformation om neuromodulation

ST smärtlindring

Smärtlindring är en tilläggsspecialitet vars utbildningsprogram kan påbörjas efter det man uppnått specialistkompetens i någon av de kliniska basspecialiteterna.

Som ST-smärtläkare vid Akademiska sjukhuset erbjuds du ett omfattande utbildningsprogram som sträcker sig över 2,5 år, beroende på den sökandes bakgrund. Vi är den enda enhet i Sverige som inom samma organisation kan erbjuda samtliga de utbildningsmoment som enligt Socialstyrelsens regler ingår i specialistkompetensen för smärtlindring.

Vid Smärtcentrum har vi byggt upp den mest kompletta enheten för smärtbehandling i landet. Här erbjuds de flesta typer av förekommande smärtbehandlingar, allt från avancerade elektriska stimuleringsmetoder i hjärna och ryggmärg till mental och fysisk träning inom flera rehabiliteringsprogram i öppen vård.

Vid smärtmottagningen tar vi emot patienter med komplicerade smärttillstånd. Du träffar dessa patienter, du gör bedömningar och föreslår åtgärder som farmakologisk behandling eller en lämplig teamrehabilitering. Din tjänstgöring inom smärtrehabilitering kommer att hjälpa dig bedöma vilka patienter som skulle ha nytta av en fortsatt rehabiliteringsutredning och du är en del av ett team som kan rekommendera flera olika typer av åtgärder. Vi erbjuder inneliggande rehabilitering (som enda enhet i landet), och har ett nära samarbete med beroendemedicin.

Som akut konsultläkare kommer du i kontakt med alla typer av svårt drabbade smärtpatienter, inom alla förekommande specialiteter på ett stort universitetssjukhus. Ryggmärgsstimulering är en behandling som används främst vid neuropatisk smärta. Hos oss finns stor erfarenhet av behandling med ryggmärgsstimulering och andra invasiva metoder för behandling av smärta. Smärtcentrum är en av landets största utbildningsplatser för blivande smärtspecialistläkare.

Här kan du bli en del av en arbetsplats där du utvecklas, där det alltid finns något nytt att lära och där det alltid finns någon i närheten att fråga om råd och inspireras av.

 ST-studierektorer på Akademiska sjukhuset

Mer om smärtcentrum

Den internationella organisationen för studier av smärta (IASP) har enats om att definiera smärta så här:
"Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer som sådan skada".
Smärta är med andra ord förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner och är en upplevelse som inte kan mätas objektivt. Det är alltså ett tillstånd som drabbar hela individen men även påverkar dess omgivning.

Smärta och dess följder är en av de vanligaste orsakerna till att man söker sjukvård i Sverige i dag. Runt 20 % av Sveriges befolkning har långvariga smärtproblem som ger svårigheter i det dagliga liv. Kostnaden för det svenska samhället är, enligt SBU´s beräkningar, ca 87,5 miljarder per år.

Det är oerhört viktigt att omhändertagandet av denna grupp patienter genomsyrar all verksamhet i sjukvården. Där är primärvården den självklara basen. En liten del av denna grupp av patienter kan tas om hand av smärtkliniker. Genom utbildningsinsatser måste kunskapen spridas till alla specialitéer. Smärtcentrum har här en viktig uppgift att fylla som kunskapscentrum.

Forskning på Smärtcentrum

Smärtforskningen omfattar ett stort antal projekt som syftar till att förstå hur smärta uppkommer, varför vissa individer utvecklar långvarig smärta medan andra med liknande skador/sjukdomar inte gör det och hur smärta bäst kan behandlas.

 Läs mer om några av våra forskningsprojekt