Arbets- och miljömedicin

Sjuksköterska i samtal med patient.

Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset är landstinget i Dalarnas, Region Uppsalas och Region Gävleborgs gemensamma resurs.

Arbets- och miljömedicin utgör också en forskargrupp inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län utgör upptagningsområde för den arbetsmedicinska verksamheten. För den miljömedicinska verksamheten finns olika åtaganden i de tre länen.

Verksamheten är administrativt knuten till Akademiska sjukhuset. Viss patientmottagning sker även vid Falu lasarett och Gävle sjukhus.

St Arbets- och miljömedicin

Klimatförändringar, miljöföroreningar eller arbete och hälsa. Dessa områden ingår i specialistutbildningen i Arbets- och miljömedicin.

Verksamheten är lokaliserad till Uppsala Science park och är Landstinget i Dalarnas, Region Uppsalas och Region Gävleborgs gemensamma resurs.