Arbets- och miljömedicin

Sjuksköterska i samtal med patient.

Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs.

Vårt uppdrag är att utgöra ett kunskapscentrum och att arbeta med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön såväl inom- som utomhus. Verksamheten är medicinskt orienterad och omfattar: 

  • Patientverksamhet
  • Expertstöd
  • Utbildning och informationsspridning
  • Forskning och utveckling

En viktig del av uppdraget är att ge expertstöd i arbets- och miljömedicinska frågor, både ur samhälls-, arbetsplats- och individperspektiv. Våra närmsta samverkansparter är hälso- och sjukvården, företagshälsan, statliga, regionala och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

Patientmottagningen är förlagd till Akademiska sjukhuset. Viss patientmottagning sker även vid Falu lasarett och Gävle sjukhus.

ST Arbets- och miljömedicin

Specialiteten arbets- och miljömedicin omfattar hur människor påverkas av faktorer i sin omgivning och i arbetslivet. Läkare med denna inriktning kan arbeta med utredning och diagnosticering av sjukdomar som orsakas av faktorer i arbetsmiljön eller i den allmänna miljön, liksom med förebyggande av eller forskning kring sådan sjukdomar. 

Verksamheten är lokaliserad till Uppsala Science park och är Region Dalarnas, Region Gävleborgs, och Region Uppsalas gemensamma resurs.