Rehabiliterings­medicin

Fysioterapeut och patient tränar.
Rehabiliteringsmedicin

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering primärt till personer i yrkesverksam ålder.

Våra huvudsakliga patientgrupper är personer med

  • hjärnskada
  • neurologisk sjukdom
  • ryggmärgsskada

Vi tar emot patienter på rehabiliteringsmedicinska mottagningen som ligger på Genetikvägen 4 och på vår avdelning som ligger på Akademiska sjukhuset.

Teamarbete med gemensamma mål och gränsöverskridande samarbete utgör basen för verksamheten. Våra rehabiliteringsinsatser är inriktade så att våra patienter ska få en så hög funktionsnivå, grad av självständighet och livstillfredsställelse som möjligt.

Sexologiskt perspektiv på hälsa, sjukdom och val av behandling

Rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset erbjuder en kurs i basal sexualmedicin för läkare.
Sexuella påverkan och sexuella problem är vanliga inom sjukvården, även om de ofta inte kommer på tal. Särskilt vanliga är dessa problem hos personer med neurologisk sjukdom, eller annan neurogen påverkan (t ex diabetesneuropati) och hos dem som genomgått cancerbehandling.

 Läs mer och anmäl dig här

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss

För dig som är remittent

Remiss skickas elektroniskt via journalsystemet Cosmic till rehabiliteringsmedicin. I remissen anges det omfrågeställningen avser inneliggande vård eller öppenvård.

ST Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är en specialitet inom neuroområdet. Fokus för verksamheten är rehabilitering inom slutenvård och öppenvård av personer i yrkesverksam ålder med neurologisk sjukdom, förvärvad ryggmärgs- och hjärnskada samt smärttillstånd. Det finns även en mindre sexologmottagning. Smärtrehabiliteringen bedrivs på Smärtcentrum där delar av specialistutbildningen sker.

Vi erbjuder en komplett specialistutbildning som utgår från specialistföreningens rekommendationer. Undervisning sker individuellt och schemalagt med viss samordning inom regionen. Ingen jourtjänstgöring ingår i basspecialiteten. Genom specialitetens bredd finns det utrymme för forskning från molekyl till samhälle. Idag bedrivs forskning kring hjärn- och ryggmärgsskador. Utvecklingspotentialen inom området bedöms vara stor.

 ST Studierektorer på Akademiska sjukhuset