Kurs i basal sexualmedicin

Sjukhuspersonal som sitter och lyssnar på en föreläsning

Sexologiskt perspektiv på hälsa, sjukdom och val av behandling

Rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset erbjuder under våren 2022 en kurs i basal sexualmedicin för läkare och annan vårdpersonal.
Sexuella påverkan och sexuella problem är vanliga inom sjukvården, även om de ofta inte kommer på tal. Särskilt vanliga är dessa problem hos personer med neurologisk sjukdom, eller annan neurogen påverkan (t ex diabetesneuropati) och hos dem som genomgått cancerbehandling.

Information om kursen

Var

Akademiska sjukhusets lokaler på Specialistrehabiliteringsenheten, Genetikvägen 4, 2 tr (beläget 4 km söder om kärnområdet. Nås med buss 8 från centralstationen)

När

Onsdag 27 april till och med fredag 29 april 2022 9.00-16.30.
Sista anmälningsdag 6 april.
Datum kan komma att ändras beroende på pandemiläget och Folkhälsomyndighens rekommendationer. Kursen kommer inte att
ges digitalt eftersom den innehåller samtalsövningar som ett väsentligt moment.

Målgrupp

Läkare och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med sjukdomsbetingad sexuell påverkan. Fokus kommer att ligga på konsekvenser av cancerbehandling och neurologisk sjukdom.
Lämpliga specialiteter är tex onkologi/hematologi, gynekologi, neurologi,
rehabiliteringsmedicin, urologi, kirurgi (inte minst kolorektalkirurgi), allmänmedicin med flera. Vi tar emot 20 deltagare per kursomgång.

Mål

Att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna ha med det sexuella perspektivet på sjukdom och behandling i mötet med patienten; veta hur de kan ta upp sexuella spörsmål och – baserat på förståelse av sexualfysiologi – kunna föra ett samtal om sexuell påverkan i relation till den sjukdom patienten behandlas för.

Innehåll

  • Sexualfysiologi – lust och sexuella funktioner
  • Vanligt förekommande sexuell praktik
  • Organ och organsystem av betydelse för sexuell funktion (nerver, kärl, hud, slemhinna, stödjevävnad, hormoner)
  • Vanliga sjukdomar och behandlingars inverkan på sexuella funktioner (neurologiska sjukdomar, cancerbehandling, farmaka etc)
  • Att samtala om sexuell funktion
  • Praktiska samtalsövningar

Kursavgift

3 600 kr
I kursavgiften ingår lunch och kaffe/te

Frågor

Vid frågor kontakta kursledare malin.swartling@neuro.uu.se eller axel.brattberg@rehab.uu.se

Schema 27-29 april

onsdag

9.00-9.45 Sexualmedicin - en introduktion, Swartling, Brattberg

9.45-9.55 Bensträckare

9.55-10.40 Fortsättning

10.40-11.00 Kaffe/te

11.00 -11.45 Basal sexualfysiologi, Swartling, Brattberg

11.45-12.30 Praktiska samtalsövningar– introduktion och övningar i grupper

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.15 Bäckenkirurgi och sexuell påverkan, Helena Scheele Sandström

14.15-14.25 Bensträckare

14.25-15.00 Fortsättning

15.00-15.20 Kaffe/te

15.20-16.30 Sexualmedicin i primärvården, Elin Gahm    

Torsdag

9.00-9.40 Fysikalisk undersökning + fortsättning sexualfysiologi Swartling, Brattberg

9.40-9.45 Bensträckare

9.45-10.30 Att samtala om sexuell funktion; praktiska samtalsövningar i grupp Brattberg, Swartling

10.30-10.50 Kaffe/te

10.50-11.00 Kort återsamling

11.00-12.30 Fortsättning praktiska samtalsövningar

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.10 Bröstcancer, Claudia Lundgren

14.10-14.20 Bensträckare

14.20-15.00 Sexuell påverkan av bröstcancerbehandling Swartling, Lundgren

15.00-15.20 Kaffe/te 

15.20-16.30 STI och genitala dermatoser - sexualitet i den kliniska vardagen. Karin Sanner

Fredag

9.00-9.45 Sexuell påverkan vid neurologiska sjukdomar Brattberg, Swartling

9.45-9.55 Bensträckare

9.55-10.30 Fortsättning Brattberg, Swartling

10.30-10.50 Kaffe/te 

10.50-11.30 Urologiska sjukdomar och sexuell påverkan, Johan Heinius

11.30-11.40 Bensträckare

11.40-12.30 Fortsättning Heinius, Brattberg, + Sexuella hjälpmedel 

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.00 Sexuella biverkningar av läkemedel Swartling, Brattberg

14.00-15.00 Samtalsövningar

15.00-15.20 Kaffe/te 

15.20-16.30 Fex-Can Fertilitet och sexualitet efter cancer i barn- och ungdomsåren, Lena Wettergren

16,5 undervisningstimmar

Kursledare, föreläsare

Kursledare

Axel Brattberg legitimerad läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, auktoriserad klinisk sexolog enl NACS

Malin Swartling legitimerad läkare, PhD, specialist i rehabiliteringsmedicin, Fellow of European Committee of Sexual Medicine

Föreläsare

Claudia Lundgren legitimerad läkare, specialist i onkologi, Akademiska sjukhuset och Karolinska Sjukhuset

Elin Gahm legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral; primärvårdens mottagning för unga män

Helena Scheele Sandström legitimerad läkare, specialist i obstetrik och gynekolog, Region Gävleborg

Karin Sanner legitimerad läkare, specialist i venerologi och dermatologi, Akademiska Sjukhuset

Lena Wettergren legitimerad sjuksköterska, professor, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Regionalt cancercentrum, RCC har följande rekommendationer i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Läkare som träffar cancerpatienter behöver kunna basal sexualmedicin
för att kunna följa RCC rekommendationer

”Patientens läkare och kontaktsjuksköterska bör under hela cancervårdförloppet informera om sjukdomens och behandlingens potentiella påverkan på den sexuella hälsan, och i dialog med patienten
uppmärksamma behov av rehabilitering.
Varje verksamhetsområde bör ha riktlinjer för diagnostik, samt
för hur kontakt vid behov etableras med sexolog eller annan expert.”


Man skriver vidare: ”All cancer och cancerbehandling kan påverka den sexuella hälsan och det är sjukvårdens ansvar att ta upp ämnet sexuell hälsa med patienten. Det är viktigt att prata och informera om hur olika behandlingar kan påverka sexuell funktion och vilka åtgärder/insatser som finns att tillgå för att kompensera för eventuella funktionsbortfall och svårigheter. Om patienten har en partner bör denna med patientens medgivande erbjudas att delta i samtalen. Alla teammedlemmar bör ha
grundläggande kunskap om hur cancersjukdomen och dess behandling kan påverka sexuella funktioner och den sexuella hälsan för att kunna ge individanpassad information, råd och stöd på ett strukturerat
sätt.”

För att kunna realisera RCCs rekommendationer krävs kunskaper i sexualmedicin hos den som träffar patienten. Emellertid är sådana kunskaper inte är särskilt utbredda bland läkare, vilket är att förvänta eftersom den grundläggande läkarutbildningen inte inkluderar sexualmedicin. Inte heller i
målbeskrivningen för ST-läkarutbildningen inom specialiteter som handlägger cancersjuka patienter avspeglas RCCs intentioner. Urologi och gynekologisk onkologi utgör undantagen. Bland sjuksköterskor
och kuratorer är läget likadant.

De bristande kunskaperna i sexualmedicin leder till att vårdpersonal inte har de förutsättningar som krävs för att nå RCCs mål. I klinisk praxis leder det till att ämnet sexuell funktion oftast aldrig kommer på tal, trots att patienter över lag så önskar. Detta har visats i ett flertal studier. Studier har också visat att vårdpersonalens känsla av okunnighet är ett avgörande hinder, och att ökad kunskap leder till att de i större utsträckning tar upp ämnet.
För att öka förutsättningarna för professionell handläggning även av sexuella symptom i enlighet med RCCs mål, erbjuder vi därför en kurs i basal sexualmedicin för vårdpersonal under 3 dagar i april 2022, enligt ovan inbjudan. 

Malin Swartling, rehabläkare. PhD, Fellow of European Commission of Sexual Medicine, 070-450 87 53
malin.swartling@neuro.uu.se

Axel Brattberg, auktoriserad klinisk sexolog enl NACS, specialist i rehabliliteringsmedicin och neurologi 
axel.brattberg@rehab.uu.se

Verksamheten för sexuell hälsa
Specialistrehabiliteringsenheten
Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4
756 51 UPPSALA