Kurs i basal sexualmedicin

Sjukhuspersonal som sitter och lyssnar på en föreläsning

Sexologiskt perspektiv på hälsa, sjukdom och val av behandling

Rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset erbjuder två tillfällen under hösten 2021 en kurs i basal sexualmedicin för läkare.
Sexuella påverkan och sexuella problem är vanliga inom sjukvården, även om de ofta inte kommer på tal. Särskilt vanliga är dessa problem hos personer med neurologisk sjukdom, eller annan neurogen påverkan (t ex diabetesneuropati) och hos dem som genomgått cancerbehandling.

Information om kursen och anmälan

Var

Akademiska sjukhusets lokaler på Specialistrehabiliteringsenheten, Genetikvägen 4, 2 tr (beläget 4 km söder om kärnområdet. Nås med buss 8 från centralstationen)

När

Två kurstillfällen om vardera tre heldagar måndag t o m onsdag hösten 2021
Kurs 1: måndag 13 september till och med onsdagen 15 september (vecka 37). Sista anmälningsdag 1 september. Kursen inställd på grund av covid-19.
Kurs 2: måndag 15 november till och med onsdagen den 17 november (vecka 46). Sista anmälningsdag 1 november.
Datum kan komma att ändras beroende på pandemiläget och Folkhälsomyndighens rekommendationer. Kursen kommer inte att
ges digitalt eftersom den innehåller samtalsövningar som ett väsentligt moment.

Målgrupp

Läkare och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med sjukdomsbetingad sexuell påverkan. Fokus kommer att ligga på konsekvenser av cancerbehandling och neurologisk sjukdom.
Lämpliga specialiteter är tex onkologi/hematologi, gynekologi, neurologi,
rehabiliteringsmedicin, urologi, kirurgi (inte minst kolorektalkirurgi), allmänmedicin med flera. Vi tar emot 20 deltagare per kursomgång.

Mål

Att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna ha med det sexuella perspektivet på sjukdom och behandling i mötet med patienten; veta hur de kan ta upp sexuella spörsmål och – baserat på förståelse av sexualfysiologi – kunna föra ett samtal om sexuell påverkan i relation till den sjukdom patienten behandlas för.

Innehåll

  • Sexualfysiologi – lust och sexuella funktioner
  • Vanligt förekommande sexuell praktik
  • Organ och organsystem av betydelse för sexuell funktion (nerver, kärl, hud, slemhinna, stödjevävnad, hormoner)
  • Vanliga sjukdomar och behandlingars inverkan på sexuella funktioner (neurologiska sjukdomar, cancerbehandling, farmaka etc)
  • Att samtala om sexuell funktion
  • Praktiska samtalsövningar

Kursavgift

3 600 kr
I kursavgiften ingår lunch och kaffe/te

Frågor

Vid frågor kontakta kursledare malin.swartling@neuro.uu.se eller axel.brattberg@rehab.uu.se

 Anmäl dig till kursen här

Schema 15-17 november

måndag 

09.00-10.30 Sexualmedicin introduktion, Swartling, Brattberg
10.30-11.00 Kaffe/te 
11.00-12.30 Basal sexualfysiologi och fysikalisk undersökning, Swartling, Brattberg
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.15 Sexuell påverkan vid bröstcancer, Claudia Lundgen
14.15-15.00 Patientfall, Swartling
15.00-15.30 Kaffe/te 
15.30-16.30 Sexualmedicn i primärvården, Elin Gahm

tisdag 

09.00-10.30 Att samtala om sexuell funktion; praktiska samtalsövningar i grupp, Brattberg, Swartling, Scheele Sandström
10.30-11.00 Kaffe/te
11.00-12.30 Fortsättning praktiska samtalsövningar
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Bäckenkirurgi och sexuell påverkan, Helena Scheele Sandström
15.00-15.30 Kaffe/te
15.30-16.30 STI och genitala dermatoser - sexualitet i den kliniska vardagen, Karin Sanner

onsdag

09.00-10.30 Sexuell påverkan vid neurologiska sjukdomar, Brattberg, Swartling
10.30-11.00 Kaffe/te 
11.00-12.30 Urologiska sjukdomar och sexuell påverkan
12.30-13.30 Lunch 
13.30-15.00 Sexuella biverkningar av läkemedel, Swartling, Brattberg
15.00-15.30 Kaffe/te 
15.30-16.30 Fex-Can - Förekomst av sexuell dysfunktion efter cancer i barn- och ungdomsåren, Lena Wettergren


16,5 undervisningstimmar

Kursledare, föreläsare

Kursledare

Axel Brattberg leg. läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedcin, Auktoriserad klinisk sexolog enl NACS

Malin Swartling leg.läkare. PhD, specialist i rehabiliteringsmedicin, Fellow of European Committee of Sexual Medcine

Föreläsare

Claudia Lundgren leg. läkare, specialist i onkologi, Akademiska sjukhuset och Karolinska Sjukhuset

Elin Gahm leg läkare, specialist i allmänmedicin, Samariterhemmets vårdcentral; Primärvårdens mottagning för unga män

Helena Scheele Sandström leg. läkare specialist i obstetrik och gynekolog, Region Gävelborg

Karin Sanner leg. läkare specialist i venerologi och dermatologi, Akademiska Sjukhuset

Lena Wettergren leg. sjuksköterska, professor, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Regionalt cancercentrum, RCC har följande rekommendationer i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Läkare som träffar cancerpatienter behöver kunna basal sexualmedicin
för att kunna följa RCC rekommendationer

”Patientens läkare och kontaktsjuksköterska bör under hela cancervårdförloppet informera om sjukdomens och behandlingens potentiella påverkan på den sexuella hälsan, och i dialog med patienten
uppmärksamma behov av rehabilitering.
Varje verksamhetsområde bör ha riktlinjer för diagnostik, samt
för hur kontakt vid behov etableras med sexolog eller annan expert.”


Man skriver vidare: ”All cancer och cancerbehandling kan påverka den sexuella hälsan och det är sjukvårdens ansvar att ta upp ämnet sexuell hälsa med patienten. Det är viktigt att prata och informera om hur olika behandlingar kan påverka sexuell funktion och vilka åtgärder/insatser som finns att tillgå för att kompensera för eventuella funktionsbortfall och svårigheter. Om patienten har en partner bör denna med patientens medgivande erbjudas att delta i samtalen. Alla teammedlemmar bör ha
grundläggande kunskap om hur cancersjukdomen och dess behandling kan påverka sexuella funktioner och den sexuella hälsan för att kunna ge individanpassad information, råd och stöd på ett strukturerat
sätt.”

För att kunna realisera RCCs rekommendationer krävs kunskaper i sexualmedicin hos den som träffar patienten. Emellertid är sådana kunskaper inte är särskilt utbredda bland läkare, vilket är att förvänta eftersom den grundläggande läkarutbildningen inte inkluderar sexualmedicin. Inte heller i
målbeskrivningen för ST-läkarutbildningen inom specialiteter som handlägger cancersjuka patienter avspeglas RCCs intentioner. Urologi och gynekologisk onkologi utgör undantagen. Bland sjuksköterskor
och kuratorer är läget likadant.

De bristande kunskaperna i sexualmedicin leder till att vårdpersonal inte har de förutsättningar som krävs för att nå RCCs mål. I klinisk praxis leder det till att ämnet sexuell funktion oftast aldrig kommer på tal, trots att patienter över lag så önskar. Detta har visats i ett flertal studier. Studier har också visat att vårdpersonalens känsla av okunnighet är ett avgörande hinder, och att ökad kunskap leder till att de i större utsträckning tar upp ämnet.
För att öka förutsättningarna för professionell handläggning även av sexuella symptom i enlighet med RCCs mål, erbjuder vi därför en kurs i basal sexualmedicin för läkare under 3 dagar i juni respektive september 2021, vg se inbjudan i separat bilaga. Framöver planerar vi kurser även för kontaktsjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Malin Swartling, rehabläkare. PhD, Fellow of European Commission of Sexual Medicine, 070-450 87 53
malin.swartling@neuro.uu.se

Axel Brattberg, auktoriserad klinisk sexolog enl NACS, specialist i rehabliliteringsmedicin och neurologi 
axel.brattberg@rehab.uu.se

Verksamheten för sexuell hälsa
Specialistrehabiliteringsenheten
Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4
756 51 UPPSALA