Kärlkirurgi

Kvinnlig läkare undersöker manlig patient.
Sektionen för kärlkirurgi

Vår verksamhet

Vid sektionen för kärlkirurgi utreds och behandlas patienter med sjukdomar i kroppens kärl (artärer och vener). Sektionen har en avdelning, en mottagning och kärlultraljudsverksamhet samt operationsverksamhet. Cirka 700 kärlkirurgiska ingreppgenomförs årligen med både öppen kirurgisk teknik och minimalinvasiv endovaskulär teknik.

Enheten behandlar bland annat patienter med sjukdomar i stora kroppspulsådern (aorta), halskärlen, kärlen till bukorgan samt till extremiteter. Som ett av få centra i Sverige erbjuder sektionen tertiärvård för behandling av komplexa aortaaneurysm i thorakal och bukaorta med öppen och endovaskulär kirurgisk teknik. I samarbete med sjukhus i Uppsala regionen samt med andra kärlkirurgiska centra i Sverige och internationellt, bedriver sektionen ett extensivt forsknings- och utvecklingsprogram inom behandling av aortasjukdomar. I Uppsala Län ansvarar sektionen för screening för pulsåderbråck bland 65-åriga män sedan 2006 (den första etablerade screeningverksamheten för aortaaneurysm i Sverige). I samarbete med angiologer och kliniska genetiker tillhandahålls en inriktad mottagning för patienter med ärftliga artärsjukdomar (Ehlers Danlos Syndrom och Loey Dietz Syndrom). Vid sektionen genomförs operativ behandling av sjukdomar i den extrakraniellacerebrovaskulära cirkulationen, och enheten är ett skandinaviskt referenscenter för behandling av patienter med glomustumör.

För patienter med klaffsjukdom i ytliga vener i benen erbjuds behandling med endovenös ablation eller operation inom dagkirurgisk verksamhet, i enlighet med regionens riktlinjer för behandling av venösa kärlsjukdomar.

Den kliniska verksamheten är nära knuten till den akademiska enheten för kärlkirurgi vid Uppsala Universitet och sektionen är aktiv i flertal forskningsprojekt kring medicinsk och kirurgisk behandling av kärlsjukdomar. Vid sektionen sker kontinuerlig utbildning och fortbildning av flera kategorier av vårdpersonal.

Sektionschef

Anders Vanhainen

ST Kärlkirurgi

Kärlkirurgen på Akademiska sjukhuset är en sektion under VO kirurgi. Kärlkirurgiska sektionen är en heltäckande enhet som hanterar all form av kärlpatologi. Sektionen erbjuder både kärlkirurgisk vård för Uppsala läns patienter, och högspecialiserad kärlkirurgi för patienter från närmaste regionen, Sverige och internationellt. Som ST-läkare exponeras Du således för alla typer av kärlkirurgiska patienter och ingrepp, från det basala till det mest komplexa. Sektionen är relativt liten med ca tio läkare, varav två är professorer. Verksamheten har egna primär- och bakjourslinjer. Under din tid som ST-läkare hos oss kommer du att ingå i primärjoursledet.

Vår verksamhets huvudsakliga fokus är:

Aortapatologi med infrarenala aortaaneurysm (AAA), komplexa juxtarenala AAA, avancerade thorakoabdominella aortaaneurysm och aortadissektioner.

Benartärsjukdom (BAS) med claudicatio intermittens och kritisk ischemi.

Strokepatienter med förträningar på carotis

Åderbråckspatienter med hudförändringar eller venösa sår

Patienter med posttrombotiskt syndrom till följd av tromboser i vena cava eller vena iliaca.

TOS patienter med ffa venösa komplikationer.

Traumapatienter med stora kärlskador.

Tumörkirurgi i samarbete med många andra specialiteter.

Den enda kärlkirurgiska verksamheten som sektionen inte har är dialysaccesskirurgin som handhas av transplantationskirurgerna. En ST-läkare i kärlkirurgi i Uppsala ges dock möjlighet att delta i denna verksamhet i slutet av sin utbildning så att alla utbildningsmål kan uppnås. Vi samarbetar nära klinisk fysiologi med ultraljudsledd kärldiagnostik, radiologi med CT och MR diagnostik och nuklearmedicin med molekylär bilddiagnostik.

Du kommer att få lära dig och delta i både öppen och endovaskulär kärlkirurgi och i många fall gör vi hybridingrepp då båda teknikerna används vid samma operationstillfälle.

Förutom sedvanlig handledning i kliniskt beslutsfattande och operativ träning har vi återkommande "journal club" och som ST läkare i kärlkirurgi på Akademiska deltar du i ett tre-årigt kärlkirurgiskt utbildningsprogram som drivs av enheten i Uppsala (den sk Distansutbildningen i kärlkirurgi). Den startade redan 2003 och är en plattform där ST läkare och yngre kärlkirurger från vår region och även från andra delar av landet, träffas 5 gånger per år. Förutom att det är ett uppskattat koncept för att läsa och diskutera viktig referenslitteratur så ger det tillfällen att lära känna och dela erfarenheter med kollegor i liknande utbildningsnivåer från hela landet.

Forskning är en viktig del av vår verksamhet. Den kärlkirurgiska forskningsenheten i Uppsala är en av de mest högprofilerade i världen, och det finns en utmärkt infrastruktur för forskarutbildning parallellt med ST-utbildning till klinisk kompetent kärlkirurg. Du kommer att under din ST utbildning påbörja ett forskningsprojekt med mål att du skall disputera. Vi förutsätter att alla som väljer att förlägga sin ST-utbildning till Uppsala är vetenskapligt intresserade.

 ST-studierektorer på Akademiska sjukhuset