Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kärlkirurgi

Kvinnlig läkare undersöker manlig patient.
Kärlkirurgi

Vår verksamhet

Inom kärlkirurgin behandlas sjukdomar och skador i kroppens alla kärl (artärer och vener) utanför hjärta och hjärna. Inom enheten finns en avdelning, en mottagning, kärlultraljudsverksamhet samt operationsverksamhet. Varje år gör vi över 800 kärlkirurgiska ingrepp med både öppen kirurgisk teknik och minimalinvasiv endovaskulär teknik.

Enheten är ett Centre of Excellence för sjukdomar i stora kroppspulsådern (aorta) och erbjuder både öppen och endovaskulär behandling av komplicerad aortasjukdom i bröstkorg och buk. I Uppsala Län ansvarar vi för screening för pulsåderbråck (aortaaneurysm) bland 65-åriga män vilket är den första etablerade screeningverksamheten för aortaaneurysm i Sverige.

Vi opererar patienter med djup venös insufficiens och olika typer av kärlmissbildningar. I samarbete med angiologer och kliniska genetiker träffar vi patienter med ärftliga artärsjukdomar (Ehlers Danlos Syndrom och Loey Dietz Syndrom). Vi opererar också sjukdomar i halskärlen, och enheten är ett skandinaviskt referenscenter för behandling av patienter med glomustumör.

Den kliniska verksamheten är nära knuten till den akademiska enheten för kärlkirurgi vid Uppsala Universitet och i samarbete med sjukhus i Uppsalaregionen samt med andra kärlkirurgiska centra i Sverige och internationellt bedriver vi ett extensivt forsknings- och utvecklingsprogram inom behandling av aortasjukdomar. Vi har kontinuerlig utbildning och fortbildning av läkare, sjuksköterskor och andra kategorier av vårdpersonal.

Chef

Kevin Mani

ST Kärlkirurgi

Den kärlkirurgiska enheten på Akademiska sjukhuset finns inom verksamhetsområde Kirurgi och vi hanterar all form av kärlpatologi. Vi erbjuder både kärlkirurgisk vård för Uppsala läns patienter och högspecialiserad kärlkirurgi för patienter från närmaste regionen, Sverige och internationellt. Som ST-läkare kommer du möta alla typer av kärlkirurgiska patienter och ingrepp, från det basala till det mest komplexa. Enheten är relativt liten med cirka tio läkare, varav två är professorer. Vi har egna primär- och bakjourslinjer. Under din tid som ST-läkare hos oss kommer du att ingå i primärjoursledet.

Vårt huvudsakliga fokus är:

 • Aortapatologi med infrarenala aortaaneurysm (AAA), komplexa juxtarenala AAA, avancerade thorakoabdominella aortaaneurysm och aortadissektioner.
 • Benartärsjukdom (BAS) med claudicatio intermittens och kritisk ischemi.
 • Strokepatienter med förträningar på carotis
 • Åderbråckspatienter med hudförändringar eller venösa sår
 • Patienter med posttrombotiskt syndrom till följd av tromboser i vena cava eller vena iliaca.
 • TOS patienter med ffa venösa komplikationer.
 • Traumapatienter med stora kärlskador.
 • Tumörkirurgi i samarbete med många andra specialiteter.
 • Dialysaccesskirurgi

Vi samarbetar nära klinisk fysiologi med ultraljudsledd kärldiagnostik, radiologi med DT och MR diagnostik och nuklearmedicin med molekylär bilddiagnostik.

Du kommer att få lära dig och delta i både öppen och endovaskulär kärlkirurgi och i många fall gör vi hybridingrepp då båda teknikerna används vid samma operationstillfälle.

Förutom vanlig handledning i kliniskt beslutsfattande och operativ träning har vi återkommande "journal club" och som ST läkare i kärlkirurgi på Akademiska deltar du i ett tre-årigt kärlkirurgiskt utbildningsprogram som drivs av enheten i Uppsala, den så kallade "distansutbildningen i kärlkirurgi". Den startade redan 2003 och är en plattform där ST läkare och yngre kärlkirurger från vår region och även från andra delar av landet, träffas 5 gånger per år. Förutom att det är ett uppskattat koncept för att läsa och diskutera viktig referenslitteratur så ger det tillfällen att lära känna och dela erfarenheter med kollegor i liknande utbildningsnivåer från hela landet.

Forskning är en viktig del av vår verksamhet. Den kärlkirurgiska forskningsenheten i Uppsala är en av de mest högprofilerade i världen, och det finns mycket bra förutsättningar att göra sin forskarutbildning parallellt med ST-utbildning till klinisk kompetent kärlkirurg. Du kommer att under din ST utbildning påbörja ett forskningsprojekt med mål att du skall disputera. Vi förutsätter att alla som väljer att förlägga sin ST-utbildning till Uppsala är vetenskapligt intresserade.

 ST-studierektorer på Akademiska sjukhuset

Distansutbildning i kärlkirurgi i Uppsala

Distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala startade 2003 och riktar sig till unga doktorer under utbildning. Utbildar du dig till kärlkirurg, interventionell radiolog, klinisk fysiolog med kärlinriktning eller angiologi så kan detta vara en utbildning för dig.

Kursen pågår under 3 år och omfattar 5 träffar per år, vilket gör sammanlagt 15 träffar. Vi går igenom stora delar av "Rutherfords textbook of Vascular Surgery" och viktiga studier och guidelines.

Träffarna är oftast på fredagar och en gång om året, oftast i september så har vi ett lunch-till-lunchmöte, torsdag-fredag, med en kursmiddag på kvällen. 

Förutsättningar för att man skall påbörja utbildningen är:

 • Garanterad ledighet vid samtliga utbildningstillfällen (15). Vi planerar träffarna med minst 6 månaders framförhållning, så att det ska varar lätt med schemaläggningen. 
 • Hög närvaro. Man bör närvara minst 80% av gångerna, dvs minimum 12/15 träffar för att få ett kursintyg.
 • Kliniken står för reskostnad, en övernattning/år och inköp av kursboken Rutherford.

Kontakta studierektorn för distansutbildningen för ytterligare information.

Gustaf Tegler 

gustaf.tegler@surgsci.uu.se

Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON

2022 startade Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON, som är ett hybridmöte som återkommer en gång per termin.

Vi bjuder in internationella kollegor som har stor kunskap inom det område som avhandlas på distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala vid det tillfället. Adepterna i distansutbildningen får i uppgift att i förväg förbereda 1-2 frågor.

Alumni och seniora kollegor runt om i landet bjuds in att delta i UPSILON via Zoom. 

Följande ämnen är planerade för UPSILON:

 • Abdominala aorta aneurysm hösten 2023
 • Vaskulär bildteknik och strålning våren 2024
 • Carotis patologi hösten 2024
 • Vaskulära anomalier våren 2025
 • Perifer artär sjukdom hösten 2025

Är du intresserad av att ansluta till detta hybridmöte, kontakta studierektorn för distansutbildningen för ytterligare information.