Kärlkirurgi

Kvinnlig läkare undersöker manlig patient.
Kärlkirurgi

Vår verksamhet

Vid kärlkirurgin utreds och behandlas patienter med sjukdomar i kroppens kärl (artärer och vener). Här finns en avdelning, en mottagning och kärlultraljudsverksamhet samt operationsverksamhet. Cirka 700 kärlkirurgiska ingreppgenomförs årligen med både öppen kirurgisk teknik och minimalinvasiv endovaskulär teknik.

Enheten behandlar bland annat patienter med sjukdomar i stora kroppspulsådern (aorta), halskärlen, kärlen till bukorgan samt till extremiteter. Som ett av få centra i Sverige erbjuder sektionen tertiärvård för behandling av komplexa aortaaneurysm i thorakal och bukaorta med öppen och endovaskulär kirurgisk teknik. I samarbete med sjukhus i Uppsala regionen samt med andra kärlkirurgiska centra i Sverige och internationellt, bedriver vi ett extensivt forsknings- och utvecklingsprogram inom behandling av aortasjukdomar. I Uppsala Län ansvarar vi för screening för pulsåderbråck bland 65-åriga män sedan 2006 (den första etablerade screeningverksamheten för aortaaneurysm i Sverige). I samarbete med angiologer och kliniska genetiker tillhandahålls en inriktad mottagning för patienter med ärftliga artärsjukdomar (Ehlers Danlos Syndrom och Loey Dietz Syndrom). Hos oss genomförs operativ behandling av sjukdomar i den extrakraniellacerebrovaskulära cirkulationen, och enheten är ett skandinaviskt referenscenter för behandling av patienter med glomustumör.

För patienter med klaffsjukdom i ytliga vener i benen erbjuds behandling med endovenös ablation eller operation inom dagkirurgisk verksamhet, i enlighet med regionens riktlinjer för behandling av venösa kärlsjukdomar.

Den kliniska verksamheten är nära knuten till den akademiska enheten för kärlkirurgi vid Uppsala Universitet och sektionen är aktiv i flertal forskningsprojekt kring medicinsk och kirurgisk behandling av kärlsjukdomar. Vid sektionen sker kontinuerlig utbildning och fortbildning av flera kategorier av vårdpersonal.

Chef

Kevin Mani

ST Kärlkirurgi

Kärlkirurgen på Akademiska sjukhuset är en sektion under VO kirurgi. Kärlkirurgiska sektionen är en heltäckande enhet som hanterar all form av kärlpatologi. Sektionen erbjuder både kärlkirurgisk vård för Uppsala läns patienter, och högspecialiserad kärlkirurgi för patienter från närmaste regionen, Sverige och internationellt. Som ST-läkare exponeras Du således för alla typer av kärlkirurgiska patienter och ingrepp, från det basala till det mest komplexa. Sektionen är relativt liten med ca tio läkare, varav två är professorer. Verksamheten har egna primär- och bakjourslinjer. Under din tid som ST-läkare hos oss kommer du att ingå i primärjoursledet.

Vår verksamhets huvudsakliga fokus är:

Aortapatologi med infrarenala aortaaneurysm (AAA), komplexa juxtarenala AAA, avancerade thorakoabdominella aortaaneurysm och aortadissektioner.

Benartärsjukdom (BAS) med claudicatio intermittens och kritisk ischemi.

Strokepatienter med förträningar på carotis

Åderbråckspatienter med hudförändringar eller venösa sår

Patienter med posttrombotiskt syndrom till följd av tromboser i vena cava eller vena iliaca.

TOS patienter med ffa venösa komplikationer.

Traumapatienter med stora kärlskador.

Tumörkirurgi i samarbete med många andra specialiteter.

Den enda kärlkirurgiska verksamheten som sektionen inte har är dialysaccesskirurgin som handhas av transplantationskirurgerna. En ST-läkare i kärlkirurgi i Uppsala ges dock möjlighet att delta i denna verksamhet i slutet av sin utbildning så att alla utbildningsmål kan uppnås. Vi samarbetar nära klinisk fysiologi med ultraljudsledd kärldiagnostik, radiologi med CT och MR diagnostik och nuklearmedicin med molekylär bilddiagnostik.

Du kommer att få lära dig och delta i både öppen och endovaskulär kärlkirurgi och i många fall gör vi hybridingrepp då båda teknikerna används vid samma operationstillfälle.

Förutom sedvanlig handledning i kliniskt beslutsfattande och operativ träning har vi återkommande "journal club" och som ST läkare i kärlkirurgi på Akademiska deltar du i ett tre-årigt kärlkirurgiskt utbildningsprogram som drivs av enheten i Uppsala (den sk Distansutbildningen i kärlkirurgi). Den startade redan 2003 och är en plattform där ST läkare och yngre kärlkirurger från vår region och även från andra delar av landet, träffas 5 gånger per år. Förutom att det är ett uppskattat koncept för att läsa och diskutera viktig referenslitteratur så ger det tillfällen att lära känna och dela erfarenheter med kollegor i liknande utbildningsnivåer från hela landet.

Forskning är en viktig del av vår verksamhet. Den kärlkirurgiska forskningsenheten i Uppsala är en av de mest högprofilerade i världen, och det finns en utmärkt infrastruktur för forskarutbildning parallellt med ST-utbildning till klinisk kompetent kärlkirurg. Du kommer att under din ST utbildning påbörja ett forskningsprojekt med mål att du skall disputera. Vi förutsätter att alla som väljer att förlägga sin ST-utbildning till Uppsala är vetenskapligt intresserade.

 ST-studierektorer på Akademiska sjukhuset

Distansutbildning i kärlkirurgi i Uppsala

Distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala startade 2003 och riktar sig till unga doktorer under utbildning. Utbildar du dig till kärlkirurg, interventionell radiolog, klinisk fysiolog med kärlinriktning eller angiologi så kan detta vara en utbildning för dig.

Kursen löper över 3 år och omfattar 5 träffar / år, dvs sammanlagt 15 träffar, vi går igenom stora delar av Rutherfords textbook of vascular surgery. Detta är vår ”bibel” och så går vi igenom ett flertal viktiga studier, guidelines mm. 

Träffarna är förlagda till fredagar i huvudsak och en gång om året, oftast i september så har vi ett lunch-till-lunchmöte, torsdag-fredag, med en kursmiddag på kvällen. 

Förutsättningar för att man skall påbörja utbildningen är att ens chef:

  • Garanterad ledighet vid samtliga utbildningstillfällen (15). Vi planerar träffarna med minst 6 månaders framförhållning, så att det ska varar lätt med schemaläggningen. 
  • Hög närvaro. Man bör närvara minst 80% av gångerna, dvs minimum 12/15 träffar för att få ett kursintyg.
  • Kliniken står för reskostnad, en övernattning/år och inköp av kursboken Rutherford.

Kontakta studierektorn för distansutbildningen för ytterligare information.
Gustaf Tegler
gustaf.tegler@surgsci.uu.se

Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON

2022 startade Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON, som är ett hybridmöte som återkommer en gång per termin.

Vi bjuder in internationella kollegor som har en erkänd auktoritet inom det område som avhandlas på distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala vid det tillfället. Adepterna i distansutbildningen får i uppgift att i förväg förbereda 1-2 frågor.

Alumni och seniora kollegor runt om i landet bjuds in att delta i UPSILON via Zoom. 

Följande ämnen är planerade för UPSILON:

Kärltrauma våren 2022

Venös patologi hösten 2022

Perifer artär sjukdom våren 2023

Abdominala aorta aneurysm hösten 2023

Vaskulär bildteknik och strålning våren 2024

Carotis patologi hösten 2024

Vaskulära anomalier våren 2025

Perifer artär sjukdom hösten 2025

Är du intresserad av att ansluta till detta hybridmöte, kontakta studierektorn för distansutbildningen för ytterligare information.