Anestesi och operation

Bild på kvinnlig operationspersonal.

Anestesi och operation är en del av verksamhetsområde AnOpIVA. Vi har en mycket varierande verksamhet i alla avseenden. De patienter som vi tar hand om får ett kompetent och personligt omhändertagande och de som arbetar hos oss har ett omväxlande och stimulerande arbete.

 • Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen
    
 • Neuroanestesin
    
 • Oral-, plastik- och öronanestesin
  - OPÖ-uppvakningsavdelningen
    
 • Preoperativa avdelningen

 • Postoperativa avdelningen
    
 • Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet
  - Kortvårds- och uppvakningsavdelningen vid Samariterhemmet
  - Operationsavdelningen vid Samariterhemmet
    
 • Anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96
  - Accessmottagningen
  - Gynekologiska uppvakningsavdelningen
    
 • Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen
 • Steriltekniska avdelningen

De som arbetar hos oss är specialistläkare, eller läkare under utbildning till specialister i anestesiologi eller randutbildning inom annan specialitet, specialistsjuksköterskor inom anestesi- och operationssjukvård. På våra uppvakningsavdelningar arbetar oftast grundutbildade sjuksköterskor. Våra undersköterskor jobbar vanligtvis antingen med anestesi- eller operationssjukvård. All personal har en grundplacering på en avdelning, men vår flexibilitet och mobilitet är stor. Efter ”kontorstid” handläggs jourfallen av en för sektionen gemensam jourlinje.

Anestesin är också kopplad till kirurgiska riksspecialiteter som brännskadevård och kranio-facial kirurgi, och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för de patienter som opereras vid verksamhetsområdena Kirurgi och Urologi. Hos oss bedrivs operationsvård dygnet runt alla dagar om året. Vi befinner oss på andra våningen i 70-huset, centralt beläget på sjukhuset.

På avdelningen arbetar ca 75 undersköterskor och sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor har specialistutbildning inom operation - och /eller anestesisjukvård.

Avdelningen leds av en avdelningschef och två gruppchefer (inom anestesi respektive operation) samt en medicinskt ledningsansvarig läkare. Vi har även en koordinator som tillsammans med gruppchefer, medicinskt ledningsansvarig läkare och medicinskt ledningsansvariga kirurger planerar och leder det dagliga operationsflödet.

På avdelningen bedrivs en omfattande grad av högspecialiserad kirurgi inom en rad olika områden:

 • Akut transplantationskirurgi
 • Colorektalkirurgi
 • Högspecialiserad endovaskulär kirurgi (hybridkirurgi)
 • Kärlkirurgi
 • Robotassisterad kirurgi (gyn, colorektal, urologi)
 • Traumakirurgi
 • Urologisk kirurgi
 • Övre gastrokirurgi

Personalen medverkar även vid en hel del anestesier/bedövning som utförs på röntgen och även vid perifer venkatetersättning och provtagning av svårstuckna patienter inom verksamhetsområdet. Vi ingår också i sjukhusets larmkedja vid traumalarm.

För att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utövas arbetet med stöd av dokumenterade kvalitetsrutiner. Rutinernas aktualitet upprätthålls med hjälp av en kvalitetssamordnare.

Hos oss arbetar en huvudhandledare som ansvarar för studenters verksamhetsförlagda utbildning. Avdelningen har också heltidsanställda utbildningssköterskor som tillsammans med avdelningschef och gruppchefer ombesörjer studenternas och medarbetarnas kompetensutveckling.

Vårt främsta mål är att ge en god och säker vård till alla våra patienter som opereras hos oss. Detta uppnås genom kompetenta medarbetare och ett bra samarbete med övriga verksamheter.

Neuroanestesin

Neuroanestesin ansvarar dels (som framgår av namnet) för anestesi till neurokirurgiska verksamhetens patienter och dels till två relaterade verksamheter nämligen otokirurgi och ögonkirurgi. Detta känns ganska naturligt, eftersom ögonen och hörselorganen kan betraktas som utväxter från hjärnan.

Vi medverkar också som konsulter till ett antal mindre ingrepp inom neurodivisionen, t ex anläggning av CVK och artärnål samt lumbaldrän och perifera venkatetrar.

Oral-, plastik- och öronanestesi

Anestesiavdelningen för oral- och käkkirurgi, plastikkirurgi samt öron-näsa-halskirurgi - OPÖ-anestesin - har som det långa namnet antyder en mångskiftande verksamhet som dock geografiskt till största delen ryms i husen som nås via ingång 78-79 samt på Brännskadecentrums operationsavdelning.

På vår operationsavdelning behandlar vi allt från prematura barn med luftvägshinder till mycket gamla patienter med brännskador eller tumörer.

Vi har en egen uppvakningsavdelning 79G som är öppen dagtid. Här vårdas patienter i alla åldrar, från spädbarn till äldre vuxna, efter operationer inom öron-, näsa-, halskirurgi, käkkirurgi och rekonstruktiv plastikkirurgi. Avdelningen har sju vårdplatser.

Preoperativa avdelningen

På avdelning 101 E finns en inskrivningsenhet dit patienterna kommer inför en kommande operation eller behandling. Patienten träffar då sjuksköterska och läkare för ett inskrivningssamtal. I vissa fall får man även träffa fysioterapeut och dietist.

På avdelningen finns även en narkosbedömningsmottagning. Där träffar patienten narkosläkare för att få information om vilken metod för smärtlindring och sövning som är lämplig i förhållande till planerad operation.

På operationsdagen kommer patienterna åter till avdelningen för att förberedas och transporteras till operation.

 

 

Postoperativa avdelningen

Den Postoperativa avdelningen har 18 vårdplatser och tar emot patienter från kirurg- och ortopedioperation. Vi tar också emot patienter från övriga postoperativa avdelningar jourtid. Samarbete sker även med Centralintensiven och röntgen.

Vårdtiderna varierar från ett par timmar till ett par dygn beroende på operation och patientens tillstånd och behov av övervakning.

Här arbetar personal med hög kompetens. En del av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom intensivvård eller anestesi.

Fortbildning samt kvalitets- och förbättringsarbete sker kontinuerligt för att möta den högspecialiserade kirurgin och den stora mångfalden av diagnoser. Vi har även utarbetat vårdrutiner och kunskapsunderlag för god och säker omvårdnad.

Vår koordinator, som är sjuksköterska, arbetar dagtid och tar emot alla inkommande telefonsamtal. Hon samordnar verksamheten samt leder och fördelar arbetet.

Vi är restriktiva med besök men det kan tillåtas i samråd med patientansvarig sjuksköterska. Undantag görs för närstående till barn.

 

Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet

Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet består av en operationsavdelning och en kortvårds- och uppvakningsavdelning.

Tillsammans är vi ca 25 medarbetare. På kortvårds- och uppvakningsavdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och på operationsavdelningen arbetar anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor samt dubbelkompetenta undersköterskor.

Vi opererar patienter från flera olika verksamhetsområden t ex smärtcentrum, öron, plastik, bröst, gynekologi samt övervikt.

Vi drivs av ett nytänk där vi försöker att inte fastna i det traditionella arbetssättet. Med detta skapar vi det bästa omhändertagandet för våra patienter

Anestesi- och operations-avdelningen vid ing 95-96

Anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96 är avdelningen där kirurgi inom specialiteterna gynekologi, obstetrik och bröst/endokrinkirurgi utförs. Planerade operationer utförs parallellt med akut verksamhet måndag till fredag. På jourtid opereras gynekologiska och obstetriska patienter.

Avdelningen består av sex operationssalar, varav en disponeras av Accesmottagningen. Till avdelningen hör också Gynekologiska uppvakningsavdelningen.

Vi är ca 55 personer som arbetar här, med mycket erfarenhet och kunskaper. Här arbetar anestesiologer såväl som specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och operationssjukvård, allmänutbildade sjuksköterskor och undersköterskor.

Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen

På avdelningen undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi.
Huvudinriktningen är högspecialiserad vård inom handkirurgi, fraktur-, protes-, skuldra-, knä-, fot- och ryggkirurgi men vi bedriver även basortopedi.

Steriltekniska avdelningen

Steriltekniska avdelningen ansvarar för central sterilgodshantering för hela Akademiska sjukhuset. I nära samverkan med sjukhushygien utgör steriltekniska avdelningen en basresurs för hela Region Uppsalas sterilgodshantering vad gäller riktlinjer, råd, anvisningar och kompetensutveckling.