Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som remittent - klinisk genetik

Kvinnlig vårdpersonal.

Analysutbud och provtagning

Om den önskade analysen inte finns i listan nedan var vänlig kontakta oss. Vi kan om så önskas även vidarebefordra prov till andra laboratorier för analys.

Information inför helexomsekvensering (OBS, öppna alla tre dokumenten)

Svarsrutiner

Provsvar lämnas till inremitterande läkare eller vårdenhet. I första hand sänds provsvar via brev eller rörpost internt men i akuta fall kan laboratoriet ringa eller faxa provsvar efter överenskommelse.

Laboratoriet lämnar normalt inte ut provsvar till patient. Undantag är provsvar på moderkaks- eller fostervattenprov där provsvar i normalfallet skickas till modern, om så önskas. Patient som efterfrågar provsvar hänvisas i första hand till inremitterande läkare/vårdenhet. Laboratoriets uppgifter är sekretessbelagda varför upplysningar om provsvar inte lämnas till andra.

Biobank

Biobankslagen gäller prover som tas från patienter inom hälso- och sjukvården. Lagen föreskriver att patienten, efter att ha fått information om ändamålen med sparade ("Vård och behandling och därmed förenlig verksamhet"), måste ge sitt samtycke till att provet sparas i en biobank (längre än 2 månader efter analys).

De enligt lagen godkända ändamålen är patientens egen vård, diagnostik och behandling samt utbildning, kvalitetssäkring/utveckling och forskning/klinisk prövning. Lagen ger patienten rätt att ångra sig och återta ett samtycke- helt och hållet eller enbart för vissa ändamål. Det är provtagande/provordinerande personal som ska informera patienten i de fall provet är aktuellt för sparande. När det gäller prover exklusivt för forskning ska patienten få särskild information om projektet innan denne ger samtycke till sparande.

Information om patientens samtycke måste registreras i laboratoriets datasystem. På pappersremissen som gäller prover där sparande är aktuellt finns en samtyckesformulering som överenskommit mellan landstingen. Om patienten samtycker till sparande behöver ingen notering göras på remissen. Om patienten väljer att avstå från sparande skall nej-rutan på remissen kryssas i och en nej-talong undertecknas av patienten och bifogas remissen. Om nej-talong saknas när prov ankommer till laboratoriet sparas ändå provet av patientsäkerhetsskäl – i avvaktan på att nej-talong inkommer.