Cancerrehabilitering

Manlig vårdpersonal undersöker arm på patient i säng.

När man har cancer står oftast den medicinska behandlingen i fokus, men det är minst lika viktigt att få stöd och hjälp så att man kan ha ett så bra liv som möjligt både under och efter behandlingen. Varje individ påverkas av behandling annorlunda. Rehabilitering utformas därför individuellt, för att hjälpa dig till en bra livskkvalitet.

Rehabiliteringsinsatserna påbörjas så snart som möjligt efter diagnos och handlar om att värna ditt och dina anhörigas allmäntillstånd och att ge dig stöd och hjälp under sjukdomsperioden. Rehabpersonal utformar ett rehabiliteringsprogram och hjälper dig framåt. Personal som arbetar med rehabilitering finns i flera delar av verksamheten och du kan alltid vända dig till din kontaktsjuksköterska för att få hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Digital inspirationsföreläsning

Alla patienter som har långvarig sjukdom, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in till inspirationskvällar med olika teman.

Den 14 maj genomförde vi ett evenemang där vi bland annat pratade om:

  • Att handskas med oro
  • Att mötas - om blickar i konsten
  • Sani & Jansson Trio uppträdde

Man kan nu se evenemanget i efterhand på länken nedan.

 Se inspelningen här

Vi hjälper dig i din rehabilitering

Rehabiliterande personal finns tillgänglig genom hela vårdprocessen: preoperativt, postoperativt, akutvård, hemsjukvård, slutenvård och öppenvård. Rehabilitering sker i alla dessa skeden och personalen arbetar tillsammans med det medicinska teamet för att utforma en individuell vårdplan för rehabilitering. Läs om vår specialutbildade personal som kan bidra till din återhämtning och rehabilitering.

Hjälp och stöd att få

Som sjuk eller anhörig finns hjälp att få. Läs mer om hjälp och stöd som erbjuds på Akademiska sjukhuset, eller som förmedlas via primärvård, kommun eller andra instanser. Du kan också hitta mycket information om stöd på 1177 Vårdguiden.

Vem kan hjälpa till med vad?

Att underlätta vardagen både känslomässigt och praktiskt är viktigt. Sjukvården kan via kurator och kontaktsjuksköterska förmedla kunskap om samhällets stöd och kan hjälpa till att ta kontakt med olika instanser. Nedan ges några exempel.

Det kan sjukvården göra

Region Uppsala har ansvar för hälso- och sjukvård, rehabilitering, vissa hjälpmedel, sjukresor, boende på patienthotell, patientnämnd, försäkringar och fonder.

Vi kan vara ett stöd om den ekonomiska situationen påverkas. Frågor kan röra sjukskrivning i olika former och grad, sjukersättning, sjukpenning vid medicinsk behandling, närståendepenning, kostnader i samband med sjukvård, fondmedel etc.

Vi kan hjälpa till när arbetslivet berörs och frågor dyker upp om arbetsgivarens ansvar, arbete i kombination med behandlingar, återgång till arbete, rehabilitering, arbetshjälpmedel, arbetsförmedlingens insatser – anställning vid funktionsnedsättning, arbetslöshet, fackföreningars stöd, försäkringar etc.

Om du som patient vid utskrivning behöver insats från kommunen ska din vårdgivare kalla till vårdplanering, där patient och anhöriga deltar. Kurator kan vid behov delta i vårdplaneringen.

Under behandlings- och uppföljningsskeden inom specialistvården (på sjukhus) kan det vara en fördel att upprätthålla kontakt med primärvården (din vårdcentral). Dels med tanke på eventuella andra sjukdomar, dels för att ge goda förutsättningar för uppföljning på längre sikt när cancerbehandlingen är avslutad.

Det kan kommunen göra

Kommunen ansvarar för bland annat för hemtjänst, färdtjänst, hemsjukvård, korttidsboende, hjälpmedel, trygghetslarm, bostadsanpassning, socialtjänst, försörjningsstöd, boendestöd och anhörigstöd.

Det kan Försäkringskassan göra

Försäkringskassan har ansvar för att utreda rehabiliteringsbehovet för patientens arbetslivsinriktade cancerrehabilitering samt samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och eventuellt andra myndigheter. Försäkringskassan kan bland annat hjälpa till med sjukpenning, närståendepenning, aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Det kan Arbetsförmedlingen göra

Arbetsförmedlingen har specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetar med arbetssökande, anställda och arbetsgivare på uppdrag av en arbetsförmedlare.