Ackreditering/kvalitetscertifiering

Två sjukvårdspersonal pratar i korridoren
Ackreditering/kvalitetscertifiering

Ackreditering av cancersjukvården

Akademiska sjukhuset tillsammans med Lasarettet i Enköping och Uppsala universitet arbetar, utifrån ett sjukhusdirektörbeslut, för ackreditering av hela cancervården som ett Comprehensive Cancer Centre. Detta för att möta behovet av samordning av vård och forskning inom cancerområdet i syfte att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, för att ge våra patienter bästa möjliga vård.

Genom ackrediteringen uppfyller vi de kriterier som sammanställts av Organisation of European Cancer Institutes, OECI. OECI är en ideell, ickestatliga organisation bildad 1979 med målet om en god och jämlik vård genom samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet.

I praktiken innebär ackrediteringen att vi samordnar styrning och ledning av cancervården i ett datadrivet kvalitetsledningssystem. Detta är ett arbetssätt som samstämmer väl med Region Uppsalas nu pågående arbete att bygga ett kva- litetsledningssystem för all hälso- och sjukvård i regionen. Vinsterna kommer att vara flera, bland annat följande:

 • Förenklad planering och uppföljning av behov.
 • Tydliggörande av relevanta effektmått och indikatorer.
 • Förutsättningar för god och jämlik vård stärks.
 • Kontinuerlig förbättring och verksamhetsutveckling säkerställs.
 • Vår konkurrenskraft som universitets- sjukhus, bland annat med avseende på nationell högspecialiserad vård, stärks.

Under 2022 ansökte sjukhuset och blev godkänt för att gå in i ackrediteringsprocessen. Efter ett omfattande förberedelsearbete är processen nu i fasen “självskattning” där sjukhuset förväntas visa hur vi uppfyller kraven i OECI-standarden. När den är godkänd väntar en revision på plats, där OECI inspekterar vår verksamhet i relation till våra redovisade rutiner.

Under året som gått har vi formerat en styrelse med vår sjukhusdirektör som ordförande. Styrelsen har främst arbetat med att tydliggöra och beskriva organisation, styrning och ledning av vårt Comprehensive Cancer Centre. Den preliminära tidplanen är att en revision kan utföras kring årsskiftet 2023/24 och att en ackreditering är uppnådd andra delen av 2024.

Akademiska sjukhusets kvalitetscertifieringar

 • Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi är sedan 2016 är kvalitets- certifierad enligt SSEN 15224:2017 och ISO 9001:2015.
 • Brännskadecentrum är sedan 2017 verifierad enligt European Burns Association.
 • Kranioverksamheten är sedan 2018 verifierad enligt European Reference Networks.
 • Endokrinonkologen är ackrediterad COE inom den europeiska organisationen ENETS, samt ett av sjukhusets 3 COE Endokrina tumörer och ett ERN-center.
 • Centre of Excellence i diabetes.
 • Rehabiliteringsmedicin är ackrediterade enligt SIQ:s managmentmodell som är en excellencemodell.
 • Smärtcentrum är Centre of Excellence enligt EFIC (europeiska organisationen inom smärta).
 • Medicinsk teknik och fysik är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 13485.
 • Akademiska laboratoriet är som verksamhetsområde ackrediterat från SWEDAC enligt ISO 15189:2012, Medicinska laboratorier – krav på kvalitet och kompetens (delar av laboratoriet har varit SWEDAC-ackrediterade sedan 1998).
 • Akademiska laboratoriet har även ackreditering från European Federation for Immunogenetics enligt EFI standard för analysverksamheten inom vävnadstypning samt ackreditering från Joint Accreditation Committee of ‘International Society for Cellular Therapy’ and ‘European Group of Blood and Marrow Transplantation’ enligt JACIE standard för benmärgstransplantation. Den senare delas i samarbete med Hematologisektionen samt barnonkologiska sektionen vid Akademiska sjukhuset.
 • UCR-laboratoriet är ackrediterat enligt ISO15189 som en del i Akademiska labora- toriets ackreditering.
 • Hematologi har JACIE-ackreditering för allogen stamcellstransplantation av vuxna och barn.
 • European Competence Network on Mastocytosis utsedda till Centre of Excellence för systemisk mastocytos.
 • Thorax har ett godkännande som FIH-enhet från Läkemedelsverket.
 • Inom anestesi, operation och intensivvård är steriltekniska avdelningen kvalitets- säkrad enligt ISO 9001 sedan 1998.
 • EBPU: The European Board of Peadiatric Urology: Training in Peadiatric Urology.
 • HSCT-programmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ackrediterat enligt JACIE standard, femte utgåvan för allogen blodstamcellstransplantation (HSCT). Följande verksamheter ingår i HSCT-programmet: Klinisk verksamhet: sektionen för hematologi, sektionen för blod- och tumörsjukdomar hos barn.
 • Reproduktionscentrum blev ackrediterat av ESHRE 2013.
 • Kvinnosjukvården är ESGO-certifierad inom ovarial cancer.
 • Centre of Excellence Aorta.
 • Kärlkirurgen är del i European Reference Network for rare diseases, med ansvar för vascular ehlers danlos i Sverige.
 • Kärlkirurgen är del i NHV Pargangliom i huvud-halsregionen.