Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Den palliativa vården inrymmer flera olika yrkesgrupper utifrån patientens behov och teamarbete mellan yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård.

Allmän palliativ vård

”Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.” (Källa: Socialstyrelsens termbank)

Av de människor som dör i Sverige bedöms cirka 80 procent ha behov som kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård, så kallad allmän palliativ vård. Allmän palliativ vård ska kunna ges av all personal även om det i vanliga fall inte tillhör ens huvuduppgift, exempelvis på ett boende, i hemmet eller på en slutenvårdsavdelning.

I de vårdmiljöer där vård i livets slutskede inte är den huvudsakliga uppgiften behöver palliativ vård prioriteras inom arbetsuppgifterna när behovet uppstår.

Specialiserad palliativ vård

”Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. ”
(Källa: Socialstyrelsens termbank)

Ungefär 20 procent av de människor som dör har komplexa symtom eller behov som kräver särskild kunskap och kompetens i palliativ vård, så kallad specialiserad palliativ vård. Det är inte sjukdom utan symtom/behovsbild som avgör behovet av specialiserad palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård behövs vid exempelvis:

  • Komplexa vårdbehov där basal symtomlindring är otillräcklig.
  • Komplex psykosocial situation/svår existentiell kris.
  • Snabb sjukdomsprogress där komplexa behov förväntas inom kort                                                                                                    

(Källa: Socialstyrelsens termbank, Palliationspraktikan, 2018)

Ansvarsfördelning palliativ vård

Ansvarsfördelning inom palliativ vård.