Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlade ätstörningar - för dig som vårdgivare

Region Uppsala har tillstånd att bedriva Nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar (både för barn och unga samt för vuxna). 

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid svårbehandlade ätstörningar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fem enheter i landet för vuxna och vid tre enheter för barn. De regioner som fått uppdraget att behandla både vuxna och barn är Uppsala, Stockholm och Västra Götaland. Skåne och Västernorrland kommer endast att behandla vuxna. 

Remisskrav för dig som vårdgivare  

För att kunna vårdas på BUP ätstörningsavdelning NHV krävs remiss från ordinarie vårdgivare på specialistvårdsnivå och bedömning ska föreligga att patient är i behov av NHV samt uppfyller inklusionskriterier nedan. Remissmallen är framtagen nationellt och den ska fyllas i tillsammans med en betalningsförbindelse i form av en specialistvårdsremiss som behöver bifogas. Vid funderingar eller behov av konsultation inför remiss är man välkommen att höra av sig till oss.

Inklusionskriterier

  • Konstaterad allvarlig ätstörning med primär eller sekundär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet.
  • Flera behandlingsförsök ska ha genomförts hos ordinarie vårdgivare/hemregion där minst ett av behandlingsförsöken ska ha genomförts i dagvård eller heldygnsvård.
  • Vården ska ha bedrivits med adekvat intensitet utan tillräcklig framgång.
  • Om hemregionen inte har kunnat erbjuda adekvat vård och patienten är tillräckligt somatiskt stabil så att transport bedöms möjlig.

Avgränsningar

  • Patienter med akut suicidrisk.
  • Patienter som tvångsvårdas med allmänfarlig sjukdom.
  • Patienter där potiential till förändring bedöms som mycket svåra att åstadkomma vid nationell enhet.

Remissmall

Du laddar ner remissmallen till din dator -fyller i, skriver ut och skickar den till: 

För barn:
Barn-och ungdomspsykiatrisk ätstörningsavdelning NHV
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala

För vuxna:
Ätstörningsenheten för vuxna
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala

Remissmall går även att finna i journalsystemet Cosmic. Remissen märks då med NHV och skickas till BUP Start, Uppsala.

Bedömningsprocess

Vid accepterad remiss planeras bedömningsprocessen i dialog med patient, vårdnadshavare och remittent. Vi lägger stor vikt vid förberedelserna innan behandling startar för att uppnå en så god vård och behandling som möjligt. Vi efterfrågar samtycke till informationsutbyte då vi önskar en öppen dialog med patient, vårdnadshavare och remittent. Syftet med bedömningsprocessen är att hitta en gemensam problemformulering och nå ett gemensamt syfte för behandlingen. Om avståndet till oss inte möjliggör fysiskt besök kommer bedömningsprocessen ske digitalt.

Under bedömningsprocessens besök gör vi en fördjupad bedömning av ätstörningen och eventuell samsjuklighet, utforskar tillsammans med patient, vårdnadshavare och remittent gällande motivation samt tidigare/nuvarande hinder till förändring. När bedömningsprocessen är genomförd beslutar vi tillsammans om behandling på NHV-enheten ska inledas samt kommer överens om en övergripande vårdplan. Planeringen inkluderar även hemregionens deltagande inför, under och efter utförd NHV-vård. Hemregionen, eller ordinarie vårdgivare, ansvarar för att sammankalla till eventuella SIP-möten under vårdtiden.

Behandling

Hos oss arbetar ett team bestående av barnpsykiater, psykolog, psykoterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och barnläkare vid behov. Behandlingen sker i tät dialog med er som remittent. I behandlingen deltar patient och vårdnadshavare under hela behandlingen. Vi önskar inkludera hela familjen i behandlingen i den mån det bedöms hjälpsamt och görbart. Vården baseras på olika insatser från teamet och styrs av den individuella vårdplanen. Vi erbjuder i första hand familjebaserad behandling (FBT), men KBT-E och RO-DBT kan även vara aktuellt. Meningsfulla aktiviteter samt sjukhusskola utgör även viktiga delar av behandlingen. Behandling hos oss sker under 12 veckor, om inte annat planerats i den individuella vårdplanen, och sker under dagtid måndag-fredag. Patienthotell är aktuellt för de patienter och vårdnadshavare som har längre restid.

Uppföljning

Vi planerar veckovisa uppföljningar under hela behandlingen med patient, vårdnadshavare och remittent för att se att behandling fortlöper enligt vårdplan och har önskad effekt. Vid icke önskad effekt tar vi gemensamt beslut om att behandlingen ska avbrytas. Mot slutet av behandlingen hos oss görs en planering för hur fortsatt behandling hos ordinarie vårdgivare ska se ut. Cirka 12 månader efter utskrivningen gör vi sedan en uppföljning tillsammans med patient, vårdnadshavare och remittent för att följa upp måendet och hur det har gått. Vid behov kan boosters, korta behandlingsinsatser, erbjudas.