Nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlade ätstörningar

Region Uppsala har tillstånd att bedriva Nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar (både för barn och unga samt för vuxna). Från 1 december kommer remisser att kunna tas emot och därefter kommer verksamheten succesivt att starta upp. Detta för att säkerställa att den bemanning som behövs finns på plats och att vi har tillgång till lokaler som uppfyller verksamhetens behov.

Bakgrund

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid svårbehandlade ätstörningar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fem enheter i landet för vuxna och vid tre enheter för barn. De regioner som fått uppdraget att behandla både vuxna och barn är Uppsala, Stockholm och Västra Götaland. Skåne och Västernorrland kommer endast att behandla vuxna. 

En sakkunnig grupp har på uppdrag av Socialstyrelsen utrett om vårdområdet svårbehandlade ätstörningar skulle utgöra nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som i så fall skulle behöva bedriva vården. Beslutet, som fattades om just fem enheter togs utifrån att det anses möjliggöra både en god tillgänglighet och samtidigt stärka vårdkvaliteten. Tanken är att de nationella vårdenheterna kommer att kunna hantera svårare fall (somatiskt instabila) i större utsträckning än i dag.

Vad innebär uppdraget?

  • Samverka med andra regioner som bedriver vård inom samma tillståndsområde 
  • Samverka med vårdgivare som remitterar patienter till högspecialiserad vård
  • Bidra till kunskapsspridning inom tillståndsområdet
  • Bedriva forskning, utveckling och utbildning

Pågående arbete

En lokal projektgrupp är tillsatt för att arbeta med införandet av aktuell vård. Det pågår även ett nationellt arbete där ett nationellt samordningsråd har formats med ett flertal arbetsgrupper. Arbetet är omfattande och just nu arbetar man med översyn av flöden för remisser och bedömning, vårdinnehåll, bemanning och lokalisation.

Mer om Nationell högspecialiserad vård

Läs mer om nationell högspecialiserad vård och aktuellt arbete som pågår hos Socialstyrelsen.

Nationell högspecialiserad vård (Socialstyrelsen.se)

Remisskrav för dig som vårdgivare  

Våra remisskrav är framtagna i det nationella samordningsrådet för NHV och remissmallen vi använder är nationell.

För att kunna vårdas inom NHV krävs en remiss. Remissen måste ha NHV som orsak och det måste upprättas en betalningsförbindelse i form av en specialistvårdsremiss som bifogas remissen.

Inklusionskriterier:

  • Konstaterad allvarlig ätstörning med primär eller sekundär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet
  • Flera behandlingsförsök ska ha genomförts hos ordinarie vårdgivare/hemregion där minst ett av behandlingsförsöken ska ha genomförts i dagvård eller heldygnsvård
  • Vården ska ha bedrivits med adekvat intensitet utan tillräcklig framgång
  • Om hemregionen inte har kunnat erbjuda adekvat vård och patienten är tillräckligt somatiskt stabil så att transport bedöms möjlig

Remissmall barn och unga (stockholmatstorningar.se) 
Remissmall vuxna (stockholmatstorningar.se)

Du laddar ner remissmallen till din dator -fyller i, skriver ut och skickar den till:                                                                                           

För barn:
Barn-och ungdomspsykiatrisk ätstörningsavdelning NHV
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala

För vuxna:
Ätstörningsenheten för vuxna
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala