Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vår verksamhet

Mål och vision

Det övergripande målet för ATMP-centrum Uppsala är att alla framtida patienter som behöver behandling med ATMP ska kunna få det. Centrumet fungerar som en knytpunkt där pågående forskning snabbt kan överföras till klinisk verksamhet och komma våra patienter till godo. Vi planerar också för att etablera en GMP-certifierad tillverkningsenhet för egen produktion av ATMP.

Genom ett nära samarbete mellan medarbetare inom Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet leder vår samlade erfarenhet och breda kompetens inom ATMP-området till en nationellt ledande verksamhet med bred samverkan såväl nationellt som internationellt.

Organisation

ATMP-centrum ligger organisatoriskt under Akademiska sjukhuset (verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar) och leds av en föreståndare. Det strategiska arbetet leds av en styrgrupp bestående av representanter från både Region Uppsala och Uppsala universitet. Centret samlar kompetens inom flera olika verksamhetsområden med nyckelaktörer för ATMP-behandlingars utveckling och genomförande (GIN-lab, apoteket, sjukhusets forskningsenheter, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska laboratoriet och Uppsala universitet). ATMP-centrum Uppsala deltar även i ett nationellt nätverk för ATMP-centrum, etablerat inom ramen för ATMP2030. ATMP2030 (atmpsweden.se)

Uppdrag

Vårt uppdrag är att organisera ett sjukhusövergripande virtuellt centrum för ATMP som erbjuder ett stöd för verksamheten. Genom ett framåtsyftande och strategiskt arbete är målet att vi ska kunna öka antalet kliniska studier och rutinbehandlingar med ATMP i Uppsala så att alla patienter som är i behov av denna typ av behandling också kan få tillgång till den.