Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Laboratorier

Cytodiagnostiskt laboratorium

Cytologi är den gren inom patologin där man diagnostiserar sjukliga processer på cellnivå, framför allt tumörer och tumörliknande sjukdomar men även diverse infektioner och inflammationer. Klinisk patologi tar emot prover från vården men tar även själv prover vid sin egen punktionscytologiska mottagning. Proverna processas på laboratoriet och undersöks av cytodiagnostiker samt patologer med kompetens inom cytologi.

Punktionscytologiska mottagningen

Inom enheten finns en mottagning utrustad med ultraljud där man punkterar förändringar för att få fram ett prov som kan analyseras. För att man kan komma till punktionscytologiska mottagningen krävs en remiss. Svar på provet skickas till inremittenten.

Analyser

Inom linjen analysers prover av typen konventionell cytologi (inte vätskebaserad). De flesta proverna är av typen gynekologisk cytologi som utförs både indicerat (utförs pga av kliniska besvär) eller organiserat (utförs som kontroll). Utöver gynekologisk cytologi analyseras även prover tagna från andra organ. Proverna kan vara exfoliativa, vätskor, borstprov och punktions prover.

Kallelsesystem

Linjen ansvarar för den gynekologiska kallesesystemet som finns för att upprätthålla den gynekologiska hälsokontrollen. Alla kvinnor inom en viss åldersgrupp kallas till en undersökning med jämna mellanrum för att minimera risken för allvarlig cervix cancer.

Vid ett patologiska fynd i det cytologiska provet kompletteras diagnostiken eventuellt med histopatologiska, immunhistokemiska, flödescytometriska, elektronmikroskopiska och molekylärpatologiska analyser.

Enheten samarbetar med Gynekologiska hälsokontroll styrgruppen.

Var god se även:

Hematopatologiskt laboratorium

Processen för hematopatologiskt laboratorium utför undersökningar på blod, benmärg, lymfkörtlar/annan lymfoid vävnad samt cerebrospinalvätska och andra exsudat. Metoder som används är flödescytometri, morfologisk diagnostik samt enzymcytokemi, som medger en klassificering av hematologiska sjukdomar. I vissa fall kompletteras analyserna med immunhistokemi och molekylärpatologi.

Prover med hematopatologisk frågeställning tas omhand inom processen. Det utförs immunfenotypning med flödescytometri, anrikning av myelomceller, fryser material till biobank, differentialräkning av blod och benmärg, assisterar vid benmärgsprovtagning på barn samt därutöver även rutinmässigt histopatologiskt arbete.

Benmärgsprovtagning

Personal från processen för hematopatologi assisterar vid benmärgsprovtagning på barn vid Akademiska sjukhuset.

Provtagning utförs måndag-torsdag kl 8.00 - 16.00 samt fredag och dag före helg kl 8.00-12.00. För provtagningsassistans: 018 - 611 38 33. 

Lymfkörtlar

Se provtagningsanvisningar på labhandbok.se (Hematopatologi Lymfkörtel, lymfkörtelbiopsi) 
Föranmälan krävs, tel 018 - 611 38 14.

Flödescytometri

Se provtagningsanvisningar på labhandbok.se (Hematopatologi Benmärgsundersökning och/eller immunofenotypning och MRD med flödescytometri)

Immunfenotypning utförs med hjälp av flödescytometri och används för att studera leukocyternas (vita blodkroppars) proteinuttryck. Flödescytometri bygger på att cellinjespecifika antigen (protein) på cellerna märks in med immunfluorescerande antikroppar. Med hjälp av en flödescytometer kan cellernas storlek och granularitet bedömas samt uttrycket av de antigen som antikropparna riktas mot.

Vår process använder en avancerad flödescytometer som kan avläsa 10 olika fluorescenser samtidigt på en cell. Antalet celler som detekteras varierar mycket, från några tusen upp 5 miljoner. Exempelvis behövs ett stort antal celler för att på ett bra sätt utvärdera behandlingen av leukemier med flödescytometri s.k. MRD-diagnostik (minimal residual disease).

Histopatologiskt laboratorium

Här arbetar många yrkesgrupper, som biomedicinska analytiker, laboranter, laboratoriebiträden och undersköterskor. Årligen omhändertas cirka 25 000 vävnadsprover samt 2 500 konsultationsfall. Enheten förser alla linjer inom patologi med tjänster som provinlämning och sedvanliga histopatologiska rutiner, såsom utskärning, dehydrering, inbäddning, snittning och färgning.

Provinlämningen tar emot alla inkommande prover från sjukhuset och kliniker i regionen.

Fryssnittsundersökning är den del av verksamheten som är akut, proverna inkommer under pågående operation. När proverna har registrerats processas de vidare. Normalt besvaras fallet inom 20-30 min från att det tagits emot.

Immunhistokemiskt laboratorium

Immunhistokemiska laboratoriet utför antikroppsbaserade analyser på snitt från frysta eller formalinfixerade vävnader samt cellpreparat. Analyserna görs på snitt från olika patologiska förändringar, framför allt vid misstanke om tumör, men även frågeställningar kring olika inflammatoriska och andra patologiska processer utreds. De immunhistokemiska analyserna av tumörcellernas proteinutttryck ger information om tumörens ursprung, utbredning och tillväxthastighet. Allt detta kan sedan användas som en utgångspunkt vid behandling av patienten.

Vid laboratoriet finns ett brett sortiment av antikroppar, cirka 300 stycken, och drygt 50 000 glas färgas varje år. Majoriteten av dessa färgningar görs automatiskt i speciella immunfärgningsinstrument.

Laboratoriet deltar ett flertal gånger per år i extern kvalitetsgranskning via NordiQC samt Equalis.

Molekylärpatologiskt laboratorium

Den molekylärpatologiska processen utför molekylärgenetiska analyser på formalinfixerade biopsier och hematologiska blod- och benmärgsprover. I huvudsak för patienter som utreds och behandlas för maligniteter. De molekylärpatologiska analyserna av tumörcellernas arvsmassa ger viktig information som sedan integreras med den histopatologiska och immunhistokemiska bedömningen. Resultaten kan ge information om vilken tumörtyp som föreligger, hur aggressiv tumören är och vilka läkemedel som bör sättas in för behandling av tumören.