Laboratorier

Cytodiagnostiskt laboratorium

Cytologi är den gren inom patologin där man studerar och diagnostiserar sjukliga processer på cellnivå, framför allt tumörer och tumörliknande sjukdomar men även diverse infektioner och inflammationer. Patologen tar emot prover från insändare men tar även själv prover vid sin egen punktionsmottagning. Proverna handläggas på laboratoriet och undesöks av cytodiagnostiker samt patologer med kompetens inom cytologi.

Punktionscytologiska mottagningen

Inom enheten finns en mottagning där man punkterar förändringar för att få fram ett prov som kan analyseras. För att man kan komma till punktionscytologiska mottagningen krävs en remiss. Svar på provet skickas till inremittenten.

Analyser

Inom linjen analysers prover av typen konventionell cytologi (inte vätskebaserad). De flesta proverna är av typen gynekologisk cytologi som utförs både indicerat (utförs pga av kliniska besvär) eller organiserat (utförs som kontroll). Utöver gynekologisk cytologi analyseras även prover tagna från andra organ. Proverna kan vara exfoliativa, vätskor, borstprov och punktions prover.

Kallelsesystem

Linjen ansvarar för den gynekologiska kallesesystemet som finns för att upprätthålla den gynekologiska hälsokontrollen. Alla kvinnor inom en viss åldersgrupp kallas till en undersökning med jämna mellanrum för att minimera risken för allvarlig cervix cancer.

Vid ett patologiska fynd i det cytologiska provet kompletteras diagnostiken eventuellt med histopatologiska, immunhistokemiska, flödescytometriska, elektronmikroskopiska och molekylärpatologiska analyser.

Enheten samarbetar med Gynekologiska hälsokontroll styrgruppen.

Var god se även:

Hematopatologiskt laboratorium

Processen för hematopatologiskt laboratorium utför undersökningar på blod, benmärg, cerebrospinalvätska, lymfkörtlar och annan lymfoid vävnad. Man utför flödescytometriska analyser samt enzymcytokemiska undersökningar, som medger en klassificering av akuta leukemier. I vissa fall kompletteras analyserna med immunhistokemiska och molekylärpatologiska analyser.

Inom processen tar man hand om alla inkomna hematopatologiska prover. Biomedicinska analytiker (BMA) hjälper till med differantialräkning av blod och benmärg. För att uppnå optimal kvalitet assisterar BMA från processen vid benmärgsprovtagning. Inom processen ansvarar man även för patologiutbildningen av BMA-studenter på Uppsala universitet.

Benmärgsprovtagning

Enheten för hematopatologiska analyser assisterar vid benmärgsprovtagning hos barn och vuxna på Akademiska sjukhuset. Detta ger till resultat en jämnare provkvalitet.
För provtagningsassistans av vuxna patienter: 018 - 611 42 12, vardagar kl 8.30 - 16.00.
För provtagningsassistans av barn: 018 - 611 38 19, vardagar kl 8.30 - 16.00.

Hela lymfkörtlar insändes färska i koksalt.
Mellannålsbiopsier från svårtillgängliga anatomiska lokaler kan insändas färskt i koksalt.
Såväl hela lymfkörtlar som mellannålsbiopsier ska anlända till laboratoriet före kl 16.00 provtagningsdagen, måndag till torsdag. På fredagar skall de anlända senast kl 14.00.
Föranmälan krävs, tel 018 - 611 3814.

För optimal diagnostik (flödescytometri, morfologisk granskning och frysning till molekylärpatologisk diagnostik och provsamling) omhändertas det färska materialet samma dag.

Flödescytometri

Immunfenotypning används för att studera cellers proteinuttryck. Flödescytometrisk analys av blod, benmärg, lymfkörtlar och likvor används för immunfenotypning av hematologiska maligniteter. Flödescytometri bygger på att cellinjespecifika antigen på cellerna märks in med immunfluorescerande antikroppar. Med laserstrålar i en flödescytometer kan cellernas storlek och granularitet bedömas samt uttrycket av de antigen som antikropparna riktas mot.

Vår process använder en avancerad flödescytometer som kan avläsa 10 antikroppar samtidigt, vilket är ett krav enligt vissa behandlingsprotokoll.Vid leukemier och en del lymfoproliferativa sjukdomar utförs också MRD-diagnostik (minimal residual disease) för att utvärdera behandlingen av dessa sjukdomar.
Flödescytometri kan också användas för analys av tumörcellers ploidi, dvs antalet kromosomer i cellkärnan och avgöra om kromosomantalet är normalt, för litet eller för stort.

Material där flödescytometrisk analys önskas skall anlända till laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. På fredagar skall de anlända senast kl 14.00. OBS! Utanför dessa tider krävs kontakt med flödescytometrilaboratoriet, telefon 018-611 38 33.

Histopatologiskt laboratorium

Här arbetar många yrkesgrupper, som biomedicinska analytiker, laboranter, laboratoriebiträden och undersköterskor. Årligen omhändertas cirka 25 000 vävnadsprover samt 2 500 konsultationsfall. Enheten förser alla linjer inom patologi med tjänster som provinlämning och sedvanliga histopatologiska rutiner, såsom utskärning, dehydrering, inbäddning, snittning och färgning.

Provinlämningen tar emot alla inkommande prover från sjukhuset och kliniker i regionen.

Fryssnittsundersökning är den del av verksamheten som är akut, proverna inkommer under pågående operation. När proverna har registrerats processas de vidare. Normalt besvaras fallet inom 20-30 min från att det tagits emot.

Immunhistokemiskt laboratorium

Immunhistokemiska laboratoriet utför antikroppsbaserade analyser på snitt från frysta eller formalinfixerade vävnader samt cellpreparat. Analyserna görs på snitt från olika patologiska förändringar, framför allt vid misstanke om tumör, men även frågeställningar kring olika inflammatoriska och andra patologiska processer utreds. De immunhistokemiska analyserna av tumörcellernas proteinutttryck ger information om tumörens ursprung, utbredning och tillväxthastighet. Allt detta kan sedan användas som en utgångspunkt vid behandling av patienten.

Vid laboratoriet finns ett brett sortiment av antikroppar, cirka 300 stycken, och drygt 50 000 glas färgas varje år. Majoriteten av dessa färgningar görs automatiskt i speciella immunfärgningsinstrument.

Laboratoriet deltar ett flertal gånger per år i extern kvalitetsgranskning via NordiQC samt Equalis.

Molekylärpatologiskt laboratorium

Den molekylärpatologiska processen utför molekylärgenetiska analyser på formalinfixerade biopsier och hematologiska blod- och benmärgsprover. I huvudsak för patienter som utreds och behandlas för maligniteter. De molekylärpatologiska analyserna av tumörcellernas arvsmassa ger viktig information som sedan integreras med den histopatologiska och immunhistokemiska bedömningen. Resultaten kan ge information om vilken tumörtyp som föreligger, hur aggressiv tumören är och vilka läkemedel som bör sättas in för behandling av tumören.