Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Forskningsverksamhet

Vid behandling av olika cancerformer används allt oftare nyutvecklade läkemedel inriktade mot specifika molekyler och biologiska mekanismer. Det medför att det krävs en molekylär bedömning av tumörvävnaden för att kunna skräddarsy behandlingen av den enskilde patienten. För att ytterligare optimera cancerbehandlingen krävs identifiering av fler biomarkörer och utveckling av nya metoder för molekylär diagnostik.

Vår forskning fokuserar på lung- och kolorektalcancer samt utveckling av nya molekylärdiagnostiska metoder för implementering i rutindiagnostiken. I tidigare FoU-projekt har vi utvecklat och validerat metoder för att detektera mutationer i KRAS, BRAF och KIT med större precision. Dessa metoder baseras på pyrosekvenseringsteknologi och används numera rutinmässigt i våra kliniska rutinanalyser vid exempelvis kolorektalcancer, malignt melanom och akut myeloisk leukemi (AML).

Allteftersom antalet cancerspecifika läkemedel ökar, krävs nya kostnadseffektiva prediktiva och prognostiska metoder för att screena för cancerrelaterade mutationer. Vår forskning innefattar därför även utvärdering av olika nya sekvenseringstekniker. Målet med dessa projekt är att identifiera och implementera lämplig Next Generation Sequencing (NGS) teknik för våra rutinanalyser av små mängder DNA extraherat ur formalinfixerad vävnad.

Forskningsprojekt

  • Uppsala Universitet - Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi - Molekylär och morfologisk patologi - Translationell tumörpatologi
  • Molecular signatures in Non-small cell lung cancer (NSCLC) -Identification of diagnostic, prognostic and predictive molecular profiles in NSCLC
  • Evaluation of genetic prognostic markers in colorectal cancer.
  • Diagnostic multiplex mutation detection by NGS

Se Uppsala Universitets hemsida.

Samarbetspartner