Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som vårdgivare

Svarstider

Generell tid för ett slutfört arbete som inkluderar den laborativa, diagnostiska och administrativa delen:

Beskrivande bild över flödet på patologen.

 

Provinlämning

Provinlämningen tar emot preparat för diagnostik mellan kl 8-16, helgfri måndag-fredag.

Färsk- och fryssnittsprov måste alltid föranmälas per telefon.

Färska prover skall vara provinlämningen tillhanda före kl 16 provtagningsdagen. Om ett prov förväntas inkomma senare måste provinlämningen kontaktas före kl 16, för att säkerställa att vi har möjlighet att ta emot provet efter ordinarie arbetstid.


Diagnostikrelaterade beställningar

För handläggning av en beställning krävs att någon av följande blanketter används. Ifylld blankett faxas eller postas till oss.


PAD-utlåtanden

Regelverk

Enligt sekretesslagen får vi inte skicka kopior på PAD-utlåtanden utan skriftlig beställning som bekräftar ett giltigt samtycke. Utöver detta kan en kopia på utlåtanden beställas den primära vårdgivaren.

Tillgång till PAD-utlåtanden (utanför Cosmic)

Ett utlåtande skickas till insändaren på enligt remissen angiven adress.
Utlåtandet finns även i Patologens databas SymPathy.
Utlåtandet går inte att hitta i Cosmic.

Tillgång till PAD-utlåtanden (inom Cosmic)

 1. Alla utlåtanden från och med hösten 2011 finns tillgängliga via BoS i Cosmic.
 2. Utlåtanden före hösten 2011 finns i Kovis. Sök under enhet Klinisk patologi eller den vårdande enhet som arkiverat patientens journal.
 3. Utlåtanden före 1976 finns på Regionarkivet. Kopia på utlåtanden beställs via;

  * Regionarkivet, välj "beställ ur arkivet"
  * intern post Regionarkivet, Västra Ågatan 16, Uppsala
  * postadress Region Uppsala, Regionarkivet, 751 85 Uppsala
  * e-post till regionarkivet@regionuppsala.se

  Tidigare har det även funnits tillgång till att läsa PAD-utlåtanden i WebbSymPathy/Laboratoriesvar men detta system är nedstängt.  


Multidisciplinära konferenser

Till en linjerelaterad multidiciplinär konferens samlas representanter för olika specialiteter, däribland medicinare, kirurger, onkologer, radiologer och patologer, för att diskuterar alla fynd som berör den enskilda patienten. Enligt vårdprogrammen skall dessa multidisciplinära konferenser hållas regelbundet, helst veckovis, för att optimera vården av patienten. I princip handläggs de flesta patienter med en tumörsjukdom, vid dessa ronder.

Fallen anmäls till konferensen via Cosmic tidbok. Vid anmälningstillfället ska kliniska frågeställningar anges.

Patologerna medverkar vid de multidisciplinära konferenser enligt det gällande schema, se nedan.
Närvaro av en patolog anges via Cosmic tidbok.

Fall som skall diskuteras på en multidisciplinär konferens, skall läggas upp av interna beställare (klinikerna/patologen) via Cosmic tidbok.

 • Det är av vikt att följa tidsangivelsen "anmälningstopp" eftersom det är då hanteringen av konferensfall påbörjas på patologen. Patologens arbete underlättas avsevärt om följande information är ifylld: PAD/Cyt, anamnes, CT mm, frågeställning mm.
 • Om konferensanmälan gäller patient med PAD på annat sjukhus måste en eftergranskningsremiss skickas in till patologen minst en vecka före så att preparatet hinner komma fram i tid till konferenstillfället.
 • Obesvarade/ej signerade fall kommer inte att inkluderas som konferensfall. 
 • Inga anmälningar kommer att tas emot via e-mail, fax, telefonsamtal etc.
 • Om inga fall finns uppskrivna på Cosmic tidbok vid "anmälningsstopp" kommer patologen inte att närvara vid konferens.

Vid förfrågningar gällande verksamheten inom ett visst område, ta kontakt med ämnesansvarige patologen eller direkt med sektionschefen.

Behörighet till Cosmic tidbok

Aktuellt verksamhetsområd har behörighet. Saknar du behörighet hänvisas du till er Vårdsystemsamordnare. 

Vid frågor om Cosmic tidbok kontakta patologi.it@akademiska.se