Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Enheten för intensiv kontextuell behandling (IKB)

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 91 04

Besöksadress

Dag Hammarskjöldsväg 13, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Vår verksamhet riktas till ungdomar och familjer som befinner sig i en krissituation på individ- och familjenivå och som behöver förnyade hjälpinsatser för att komma vidare ur sina svårigheter.

Målgrupp

IKB-teamet är en enhet inom BUP vars verksamhet riktas till barn- och ungdomar mellan 11–18 år med självskadebeteende och/eller suicidnära beteende samt deras familjer.

Syfte och mål med behandlingsinsatsen är att under en tre till sex månadersperiod erbjuda intensivt stöd och behandling till ungdomar och deras familjer där tidigare insatser behöver kompletteras samt att förhindra institutionsplaceringar och psykiatrisk slutenvård.

Så arbetar vi

Vi arbetar enligt en modell kallad intensiv kontextuell behandling av självskada, IKB, vilket är en intensiv integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell som bygger på principer från Dialektisk beteendeterapi, DBT, Funktionell familjeterapi, FFT och Motiverande samtal, MI. Modellen är framtagen i samarbete mellan kliniker och forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. Vår verksamhet har tillämpats sedan 2008 och är samfinansierad av Regionen och Uppsala läns alla kommuner.

Vi är ett länsövergripande team som har ett parallellt individ- och familjeinriktat fokus inom ramen för ett funktionellt och kontextuellt perspektiv, betydande att det under behandlingstiden också läggs stor vikt vid samarbete med skola, socialtjänst och andra vårdgrannar. Vi kan erbjuda intensiva och flexibla insatser utifrån de behov som föreligger och är ett mobilt team som har möjlighet att möta ungdomar och familjer i deras hemmiljö.

Då de allra flesta ungdomar som kommer till oss är i behov av samordnade insatser från både kommun och landsting inleds IKB-behandlingen oftast via ett möte för samordnad individuell plan, kallat SIP.

Så kommer man till oss

Till oss kommer man på remiss från myndighetsperson inom socialtjänsten eller från barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård eller akutmottagning. Remissen, elektroniskt ifyllbar, finns nedan och skickas till följande adress:

BUP-mottagningen
Kungsgatan 38
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Remiss till Intensiv Kontextuell Behandling (IKB)