Uppsala Clinical Research Center - UCR

UCR erbjuder rådgivning och stödinsatser för projekt inom klinisk forskning

UCR (Uppsala Clinical Research Center) är en bred resurs för den kliniska forskningen regionalt, i Sverige och internationellt. UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting. UCR har mer än 120 anställda med kunskap och erfarenhet av att genomföra kliniska forskningsprojekt.

UCR erbjuder fullständig service för att initiera, planera, genomföra och rapportera såväl större internationella multicenterprövningar som mindre lokala forskarinitierade studier. Exempel på service som finns inom UCR är forskarstöd, biostatistik, data management (DM), klinisk händelseutvärdering (CEA), laboratorium för biomarkörer, biobankning och service för publicering i vetenskapliga tidskrifter. UCR tar gärna ansvar för både mindre och större uppdrag i samarbete med såväl akademiska institutioner och enskilda forskare som större och mindre läkemedels-, diagnostika- och medicintekniska företag.

Uppsala Biobank

Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet och ansvarar för samtliga biobanksprov och provsamlingar inom huvudmännens verksamhet. Provsamlingarna omfattar både forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB).

Uppsala Biobank utför kostnadsfri biobanksrådgivning och ger utbildningar om praktisk tillämpning av de lagar och regler som omfattar biobanksprov. Uppsala Biobank erbjuder även tjänster såsom insamling av biobanksprov, förvaring av prov (fryshotell) samt IT-system för provhantering. Som första biobank i Sverige har Uppsala Biobank i samarbete med Akademiska Laboratoriet tagit fram innovativa och unika logistiklösningar där sjukvårdens infrastruktur används för resurseffektiv biobankning. Denna logistiklösning kallas för Sjukvårdsintegrerad biobankning och möjliggör en smidig insamling av biobanksprov via sjukhuset.

Inom Uppsala Biobank finns UCR Laboratory som erbjuder analysservice och andra laboratorietjänster för forskare och företag. UCR Laboratory arbetar även med metodutveckling och har därför möjlighet att skräddarsy specialanalyser och arbeta med testutveckling av instrument åt företag.

UCR är ett ledande centrum för kvalitetskontroll

UCR är landets första kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister och ett ledande centrum för kvalitetskontroll och utvärdering av nya behandlingar inom svensk hälso- och sjukvård. Basen för denna verksamhet är utveckling och drift av en avancerad IT-teknologi för registrering, rapportering och systematiskt förbättringsarbete.

Under 2013 presenterade UCR en nationellt och internationellt uppmärksammad och mycket efterfrågad modell för stora prospektiva randomiserade studier inom nationella kvalitetsregister – (Registry-based Randomized Clinical Trials, RRCT). Metoden är kostnadseffektiv och möjliggör även studier som saknar kommersiellt intresse, såsom jämförelser av olika etablerade behandlingsformer som inte är vetenskapligt utvärderade.

Välkommen till UCR!

Sjukvårdsintegrerad biobankning

Filmen visar hur sjukvårdsintegrerad biobankning går till, det vill säga insamling av prover för forskning via rutinsjukvården.