Introduktionsutbildningar på KTC för sommarvikarier

Stöd för att introducera och utbilda personal inför sommaren inom bland annat TUB, basala hygienrutiner och klädregler samt säkerhet & sekretess.

KTC erbjuder introduktionsutbildningar för sommarvikarier. Vilka block som ska ingå bestämmer chef i samråd med medarbetare (tidigare erfarenhet, vikariatets längd samt vilket område vikariatet är inom påverkar omfattningen av introduktionen). Utbildningstillfällen (ej förflyttningsteknik) hålls på KTC, Dag hammarsköldsväg 38, plan 3.

Innehåll:

 • Föreläsningsdag
  En heldag med föreläsningar med TUB (tidig upptäckt och behandling), basala hygienrutiner och klädregler samt säkerhet och sekretess.
 •  S-HLR Vuxen
  All personal ska ha utbildning i HLR och repetera det årligen enligt gällande riktlinjer. Det innebär att den som genomfört S-HLR under det senaste året inte behöver anmäla sig (exempelvis repeteras HLR under sjuksköterske- samt läkarutbildningen). Kursböcker tillhandahålls av den egna enheten. För att få delta på kursen ska deltagaren: läst boken och uppvisa godkänt resultat på webbutbildningen.
 • Färdighetsträning i venprovtagning, KAD samt vitala parametrar. Utbildning i P-glukos och urinsticka sker i samarbete med Klinisk kemi, patientnära analyser, behörighet utfärdas i samband med utbildningstillfället.
  Observera att delegering för venprovtagning och katetrisering inte kan utfärdas av KTC.
 • Färdighetsträning för psykiatrin. Även i år kommer vi att separera färdighetsträningen för sommarvikarier inom psykiatrin och somatiken. Färdighetsträningen för psykiatrin innefattar: vitala parametrar och glukos/urinsticka. Observera detta vid anmälan. Önskar man tillägg av exempelvis venprovtagning går det bra för sommarvikarierna inom psykiatrin att anmäla sig till somatikens färdighetsträning.
 •  Förflyttningsteknik i samarbete med Friskhuset. Kontaktperson Bo Kälvemark.