Reumatologi

Patient i säng samtalar med vårdpersonal.

Den reumatologiska verksamheten omfattar utredning, vård och behandling av patienter med misstänkt eller konstaterad inflammatorisk reumatisk led- eller systemsjukdom.

Verksamheten består av en öppenvårdsmottagning, reumatologmottagningen, en dagvårdsavdelning, dagvårdsavdelningen för hud och reumatologi och en avdelning för slutenvård, avdelning 100 B1. Enheterna ligger i två plan i 100- huset på Akademiska sjukhuset vilket innebär närhet och samarbete mellan enheterna och personalen.

Som komplement till den medicinska behandlingen finns tillgång till arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare kallade sjukgymnaster) med specialinriktning på reumatiska sjukdomar och team där du kan få samordnade insatser från olika yrkesgrupper (se vidare under nydiagnosenheten och reumarehab. Speciella team för vissa ovanliga sjukdomar finns också t ex inflammatorisk Myosit och systemisk scleros. Inom verksamheten bedrivs en omfattande klinisk forskning och vi deltar i ett antal läkemedelsprövningar. Utbildningsverksamheten är omfattande och inkluderar utbildning av blivande läkare och sjuksköterskor.

Verksamheten har ca 55 medarbetare och vi har ett heltäckande utbud av kompetenser och resurser för att på bästa sätt utreda och behandla patienter även med ovanliga och komplicerade inflammatoriska tillstånd. Ca 1/3 av våra patienter kommer på remiss från andra regioner.

Kliniska riktlinjer för reumatologi

Riktlinjerna innehåller en kort genomgång av de reumatologiska sjukdomarna, hur man utreder och behandlar dessa samt riktlinjer för vilka patienter som ska söka primärvård och vilka som bör remitteras till reumatologisk specialistvård. 

 Läs våra riktlinjer här (docplus)

Vårdprogram för systemiska vaskuliter

Vårdprogrammet avser att bidra till att alla patienter med en vaskulitdiagnos ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad vård. Med bra omhändertagande förbättras överlevnaden och risken för njursvikt och andra organskador minskar, liksom risken för återfall i sjukdomen. Samtidigt vill vi med vårdprogrammet bidra till att minska risken för komplikationer orsakade av given behandling.

 Läs vårt vårdprogram här (docplus)

Forskning inom reumatologi

Våra forskningsfält innefattar studier av immunsystemets reglering, den genetiska bakgrunden till systemisk lupus erythematosus (SLE) och primärt Sjögrens syndrom samt det nationella autolymfom projektet. Vi samarbetar med de flesta reumatologklinikerna i landet och har internationella samarbeten med många kollegor både i USA och Europa.

 Läs mer