Psykosvård och rättspsykiatrisk vård

Sjuksköterska i samtal med patient.

Sektionen psykosvård och rättpsykiatrisk vård ansvarar för specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till personer med psykossjukdomar i öppna och slutna former, till personer över 18 år.

Psykosvård och rättspsykiatrisk vård är specialiserad mot behandling av schizofreni och schizofreniliknande psykoser. Detta sker i dialog med patienter, närstående och i samverkan med andra intressenter såsom vårdgrannar, kunder, intresseorganisationer, partners och konkurrenter.

Sektionen psykosvård och rättspsykiatrisk vård ansvarar också för dömda till rättspsykiatrisk vård.

Remissinformation

Remissbedömningsgrupp Psykosvård och rättspsykiatrisk vård
Ledning och stab, ingång 10
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Om oss

Psykosvård och rättspsykiatrisk vård är specialiserad mot behandling av schizofreni och schizofreniliknande psykoser.

Vårt uppdrag är att för patienterna utveckla och bedriva ledande, god och säker psykiatrisk hälso- och sjukvård, baserad på senaste evidensbaserade kunskap och att delta i kunskapsutvecklingen, i nära samverkan med vårdgrannar, brukare och närstående.

Sektionen kännetecken är obruten vårdkedja för patienten där basen finns i öppenvård och där slutenvården är en resurs. Vi ska för patienter tillhandahålla rätt psykiatriskt omhändertagande på adekvat vårdnivå genom: 

  • bedömning
  • konsultation
  • behandling
  • omvårdnad
  • psykiatrisk rehabilitering

Vi arbetar i team runt varje patient där patienten har en samordnare/ omvårdnadsansvarig och en ansvarig läkare.Verksamhetens grundsyn är att patientens samordnare och ansvarig läkare från öppenvården följer patienten genom olika skeden av vården.

När någon blir sjuk

När någon blir sjuk är det viktigt att den sjuke så fort som möjligt får hjälp. Tidig behandling kan hjälpa personer att snabbare komma över sjukdomen och kunna återgå till ett normalt liv. Därför är det av största vikt att se till så att en person som visar de första tecknen på en psykos och verkar vara på väg in i ett psykotiskt tillstånd får professionell hjälp.

En psykiskt sjuk människa kan sakna sjukdomsinsikt, vilket betyder att den drabbade inte själv uppfattar sig som sjuk. Det kan därför vara svårt att övertala denne att söka läkarhjälp.

Försök att prata med den psykiskt sjuke när han/hon är lugn och verkar samarbetsvillig. Är personen misstänksam mot dig kan du be någon han/hon litar på att tala med honom istället. Försök få den sjuke att förstå att läkaren kan hjälpa och inte är intresserad av att döma.

 Läs mer om behandlingar och undersökningar

CAINS

Patienter med psykossjukdomar har ibland så kallade ”negativa symtom” (motivationsbrist, oförmåga att uppleva tillfredsställelse och känslomässig avflackning). 

National Institute of Mental Health i USA har gjort en intervju för att kunna bedöma dessa symtom som heter Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS). 

Den här intervjun finns nu översatt och testad på svenska och du kan använda den här. Det är viktigt att du vet hur du ska använda den om du ska använda den för kliniskt eller forskningsmässigt bruk.