Om Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är sjukvårdens resurs för utveckling och tillämpning av modern kunskap om läkemedel för att åstadkomma effektiv och säker läkemedelsbehandling. Kliniska farmakologer utreder patientrelaterade läkemedelsproblem, medverkar som experter i läkemedelskommittéer, sammanställer och värderar dokumentation av läkemedel, ger utbildning om läkemedel och förmedlar producentobunden läkemedelsinformation till läkemedelsförskrivare.

Vid enheten utförs läkemedelsanalyser för terapikontroll, samt bedömningar av läkemedelsinteraktioner och läkemedelsmetabol kapacitet (genotypning). Kliniska farmakologer svarar också för uppföljning av läkemedelsanvändning med bedömning av nytta, risker och hälsoekonomiska konsekvenser. I samarbete med Region Uppsalas Vårdkvalitetsenhet drivs också Uppsala Läkemedelinformationscentral (ULIC).

Förskrivarstöd

Klinisk farmakologi arbetar tillsammans med Läkemedelskommittén för att ta fram läkemedelsinformation för förskrivare och övrig vårdpersonal.

Till Uppsala läkemedelsinformationscentral - ULIC- kan du vända dig med läkemedelsfrågor som kräver utredning.

Läs mer om: