Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Resistenstest av cancerläkemedel

Genom ett tumörcellsprov kan vi ta reda på vilka cancerläkemedel som fungerar bäst för en patient.

Användningsområde:

Bedömning av tumörcellers känslighet för cancerläkemedel.

Beställning:

Klinisk kemi och farmakologi erbjuder resistenstest av tumörceller för olika cancerläkemedel. Provmaterial kan utgöras av antingen solida tumörer, blodmärg eller perifert blod. Proverna prepareras manuellt i flera steg för att slutprodukten skall bli så hög halt viabla tumörceller som möjligt.

Tumörcellerna räknas sedan manuellt, späds till önskad koncentration och odlas på plattor med 384 brunnar. Till varje brunn tillförs sedan olika typer av cancerläkemedel i bestämda koncentrationer. Efter tre dygn analyseras cellöverlevnaden, och man får ett svar på hur känslig eller resistent en patients tumörceller är för ett specifikt läkemedel. Därefter beräknas sannolikheten för huruvida patienten kommer att svara på en viss behandling.

I dagsläget kan känsligheten för över 80 olika cancerläkemedel per prov bestämmas.

Analyser för forskning

Laboratoriet kan stötta akademi och företag med delmoment av analysen, såsom upparbetning och sortering av primära celler (vävnad/blod/benmärg), cellinjeodling, utplattning av celler och substanser (inklusive cytostatika), flödescytometri och toxicitetsassays (ATP/FMCA/High Content Imaging). Kontakta laboratoriet för mer information.