Genotypning och farmakogenetik

Våra gener påverkar hur vi svarar på en läkemedelsbehandling och vår risk att drabbas av biverkningar. Vissa patienter kan få allvarliga biverkningar av även låga doser medan andra kan behöva ovanligt höga doser för att få effekt. Farmakogenetik, dvs hur ärftliga skillnader påverkar effekt och risk för biverkningar av ett läkemedel, har fått ökad uppmärksamhet i och med kunskaperna om genetisk variation ökat.

Genetisk variation i läkemedelsmetaboliserande enzym

En orsak till variation i läkemedelssvar är skillnader i vår förmåga att aktivera eller bryta ned läkemedel beroende på genetisk variation i leverenzym. Vissa personer kan helt sakna eller ha låg aktivitet av ett leverenzym (långsam metaboliserare), medan en annan har normal enzymaktivitet (snabb metaboliserare). Det finns även andra typer av gener som påverkar läkemedelseffekt och risk för biverkningar.

Analyser/tjänster

Farmakogenetiska analyser är av värde t.ex. när patienten har biverkningar eller dålig effekt trots rekommenderad dosering. Vi erbjuder genotypning för sjukvård, forskning och kliniska prövningar av ett flertal gener involverade i läkemedelsomsättning och - effekt.

Läs mer om genotypning och farmakogenetik på vår sida om: