Tolkning av svar på läkemedelsanalyser

Vid serumnivåmätning av alla läkemedel behövs vissa uppgifter för att kunna tolka resultatet. Dessa omfattar frågeställning, tidpunkt för provtagning och senast intagen läkemedelsdos, tid för insättning/dosändring av läkemedlet, aktuell doseringsregim och uppgifter kring övrig läkemedelsbehandling.

Bakgrunden är följande:

Tidpunkt för insättning/dosändring behövs för att avgöra om jämviktskoncentration har uppnåtts eller inte. Om prov tas innan jämviktskoncentration har inträtt kommer serumnivåerna att stiga ytterligare, varför förnyad provtagning kan vara nödvändig.

Tid för provtagning behövs för att avgöra om koncentrationen kan användas för jämförelse mot terapeutiskt riktområde. I de flesta fall baseras sådana områden på s.k. dalvärdeskoncentrationer, d.v.s. koncentrationer uppmätta precis före nästa dosintag.

Uppgift om dosering är nödvändig för att ställa den uppmätta koncentrationen i relation till aktuell dos och kunna bedöma rimlighet, följsamhet till behandlingen och hur doseringen bör justeras om detta är aktuellt.

Övrig läkemedelsbehandling behövs för att kunna avgöra om oväntat hög eller låg koncentration kan ha sin förklaring i läkemedelsinteraktioner.