Läkemedelsanalys

Vid klinisk farmakologi utförs koncentrationsbestämning av läkemedel som verktyg i individualiserad dosering och intoxikationsdiagnostik.

 För bedömning av analysresultaten krävs kunskaper om vilka samband som råder mellan läkemedelskoncentration och effekt respektive biverkningar, om hur kroppen hanterar läkemedlet och hur sjukdom eller andra läkemedel kan påverka läkemedlets farmakokinetik och effekter. Analyssvaren bedöms av kliniska farmakologer. Läs mer under tolkning av svar på läkemedelsanalyser.

Nedanstående tabell visar de läkemedelsanalyser som utförs på Akademiska laboratoriet. För läkemedel som inte analyseras här bistår vi med vidarebefordran till andra laboratorier. Under kontorstid kan jourhavande klinisk farmakolog kontaktas för frågor och diskussion om läkemedelsanalys och farmakokinetiska frågeställningar.

Antibiotika

Antiepileptika

Antipsykotika

Anestesimedel

Immunsuppressiva läkemedel

Kardiologiska läkemedel

Opioider

Övriga läkemedel