Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Öron-, näs- och halssjukdomar

Kollegor samtalar i korridor.

Vi erbjuder både basal och högspecialiserad vård.Våra patienter kommer från Uppsala län, Uppsala och Örebro regionen, hela landet och i vissa förekommande fall även från Norge och Island.

Vi har ett mycket brett samarbete med andra verksamheter på Akademiska Sjukhuset. Exempel på detta multidisciplinära samarbete är behandling av acusticustumörer, hjärnstamsimplantat samt tumörer i hela öron, näs- och halsområdet.

Våra mottagningar och avdelningar

Vi har avancerad forskning framför allt inom innerörat och tumörer.

Hörsel- och balanssektionen

Vi diagnostiserar patienter med hörsel- och balansstörningar, samt behandlar patienter med tinnitus. Inom avdelningen har vi även ett cochleaimplantat-team. Patienterna kommer på remiss från såväl öppen som sluten vård, främst från Uppsala län men även från övriga landet.

Till läkarmottagningen kommer ca 2500 patienter varje år

Vi behandlar årligen ca 1200 patienter för tinnitus och antalet patienter för hörsel- och balansundersökning är ca 7000. Vårt mål är att patienten så fort som möjligt ska få en klar diagnos och förklaring med förslag till behandling. Särskilt viktigt är ett snabbt omhändertagande och diagnos vid plötslig hörselförlust samt nyupptäckt hörselnedsättning hos barn.

Luftvägssektionen

Tar hand om sjukdomar som rör luftvägen, rösten och sväljningen. Exempel på luftvägsproblem som vi behandlar är förträngningar och förlamningar i struphuvudet, tumörer i luftstrupe och luftrör som hotar luftvägen, missbildningar i struphuvud och matstrupe och åkommor som kräver långtidsbehandling med trakeostomi. Ett nytt specialområde är ungdomar med ansträngningsutlösta luftvägshinder.

I sektionen ingår foniatri, dvs röst- och talrubbningar, där problem med rösten utreds så att patienten kan få bästa möjliga hjälp i form av logopedbehandling, operation eller en kombination av metoder.

Inom sektionen utreds och behandlas också sjukdomar i matstrupen som förträngningar, divertiklar och akalasi.

Sektionen deltar i flera samarbeten över klinikgränserna. Vi engagerar oss i luftvägsvård tillsammans med intensivvårdsavdelningarna, thorax- och lungkliniken. Matstrupsfrågor drivs tillsammans med kirurgiska klinikens team för övre gastrointestinala sjukdomar samt gastroenterologer. Vi har en bred kontaktyta mot barnsjukhuset för luftvägsproblem i spädbarnsåldern, barnkirurgiska sjukdomar i matstrupe och luftväg samt sväljnings- och uppfödningsproblem. Under kontorstid på vardagar finns en luftvägskonsult tillgänglig per telefon, söks via växeln. Denne kan ge råd kring avancerade luftvägsproblem, ta emot remisser med luftvägsfrågeställningar såväl internt som externt mm. Önskemål om trakeotomi sköts via ÖNH-bakjouren som också svarar på larm och handlägger urakuta fall.

Otokirurgisektionen

Syftet med verksamheten är att utgöra ett centrum för avancerad, rekonstruktiv mellanörekirurgi och tillsammans med neurokirurgen ett centrum för skallbaskirurgi.

All tänkbar temporalbenskirurgi till exempel cholesteatom, radikalhålerekonstruktioner, otoskleros, cochleaimplantat, öronmissbildning/atresi- och tumörkirurgi bedrivs. Vi vill erbjuda våra patienter och remittenter en hög omvårdnadskvalitet med korta väntetider, god tillgänglighet och kontinuitet. Under 2007 utfördes ca 450 kirurgiska ingrepp och 2 500 mottagningsbesök.

Tillsammans med neurokirurgen görs cirka 40 skallbasingrepp per år, företrädesvis operationer av acustiucneurinom och meningeom. Hittills har 17 hjärnstamsimplantat inopererats. Patienter för skallbaskirurgi remitteras hit från stora delar av Sverige men även från Island och Norge. Tillsammans med Hörselsektionen behandlas patienter med grav hörselnedsättning med cochleaimplantationer. Under 2007 utfördes ca 40 implantationer.

En annan hörnpelare är forskning och utbildning. Vi erbjuder trainee-tjänster för hela Skandinavien, där intresserade kollegor får komma för utbildning under kortare eller längre tid.

Den internationellt kände inneröreforskaren professor Helge Rask-Andersen är kliniskt verksam vid otokirurgiska sektionen. Detta ger verksamheten utomordentliga möjligheter till både teoretisk och klinisk forskning

Rinologi- och öppenvårdssektionen

I sektionen är vi specialiserade på att ta hand om patienter med sjukdomar i näsan och bihålorna och övriga patienter med ÖNH-problem som kan utredas/behandlas i öppenvården.

Den öppna vården omfattar ÖNH-mottagningen och den dagkirurgiska avdelningen 79E. Mottagningen och den dagkirurgiska avdelningen är serviceenheter för hela ÖNH-kliniken. På mottagningen tar vi emot drygt 15.000 patienter per år. Vi bedriver jourverksamhet 24 timmar/dygn. Mottagningen är remissinstans för primärvården och ÖNH-specialister i Uppsala-Örebroregionen. I den öppna vården utreds patienter med sömnapné- och snarkningsbesvär, barn med polyp bakom näsan samt halsmandlar och andra diagnoser som ej faller inom övriga sektioner. På den dagkirurgiska avdelningen finns 13 vårdplatser och årligen vårdas där cirka 2500 patienter som opererats på ÖNH-kliniken eller på den plastikkirurgiska kliniken. Den dagkirurgiska verksamheten omfattar omvårdnad före och efter operation. Patienterna går hem samma dag som de opererats.

Inom den rinologiska delen av sektionen utreder vi patienter med näsproblem i syfte att fastställa orsak för att kunna ge adekvat terapi. Behandlingen omfattar både medicinsk och kirurgisk terapi. Vi opererar patienter med skelettfelställningar i näsan och de med svårbehandlade bihåleinfektioner, tumörer, näsblödningar och näspolyper. Operationstekniken är huvudsakligen baserad på så kallad endoskopisk teknik varvid vi opererar med smala instrument via näsöppningarna under noggrann kontroll på bildskärm. I vår grupp finns mångårig klinisk och vetenskaplig erfarenhet. Vi är remissinstans för regionens ÖNH-specialister liksom länets privata ÖNH-specialister och primärvårdsläkare.

Tumörsektionen

Huvud- och halscancer omfattar alla maligna tumörer som uppträder i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihåla, spottkörtel och thyroidea. Vid öron-, näs-, halskliniken, Akademiska sjukhuset, behandlas samtliga kategorier utom thyreoidea som handläggs vid endokrinkirurgiska kliniken

Behandling av huvud- och halscancer sker i samarbete med framförallt klinikerna för onkologi, patologi, plastik-, käk- och neurokirurgi. Behandlingarna kan innefatta både kirurgi och strålbehandling och det ingår i ett standardiserat vårdförlopp. Målet med detta är att patienterna ska utredas och få ett behandlingsförslag på en medicinsk konferens (MDK) inom 23 dagar från det att misstanke om elakartad sjukdom i huvud-halsområdet väckts och remiss till ÖNH-specialist skrivits. Efter beslut om behandling så är målet att ytterligare högst 12 dagar ska gå innan operation och och 20 dagar innan strålbehandlingen sker.

Planering för behandling av större tumörer sker varje torsdag vid en multidisciplinär rond i samråd med patienten och de specialister som behövs i varje enskilt fall.